Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/6/2013

Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"

 • Úpadca Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci"
  IČO: 30230217
  Rudlovská cesta 85
  974 01  Banská Bystrica
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2013 dňa 11.11.2013
 • Spisová značka - súd 1K/6/2013
 • Spisová značka - správca 1K/6/2013 S1153
Text

Ing. Ladislav Kokavec, správca úpadcu: Investičný fond PSIPS a.s. " v likvidáci", Rudlovská cesta 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 230 217, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 29.11.2013.

Miesto konania: Advokátska kancelária JUDr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra

Začiatok schôdze o 09:30 hod.

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu

3. Voľba zástupcu veriteľov

4. Záver

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie.

V Lučenci dňa 06.11.2013

Ing. Ladislav Kokavec, správca