Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a vyrovnania z Obchodného vestníka 1K/635/1995

Pozemné stavby - generálny kontraktor Prešov, štátny podnik v likvidácii

 • Spisová značka č. 1K/635/1995
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2014 dňa 9.6.2014
 • Úpadca Pozemné stavby - generálny kontraktor Prešov, štátny podnik v likvidácii
  IČO: 00605905
  Masarykova 16
    Prešov
  Typ zverejnenia: upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu
 • Krajský súd Krajský súd Košice
Text

č.k.: 1K/635/1995-316

 

Upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe a vyúčtovaní

 

 

V konkurznej veci úpadcu: Pozemné stavby – generálny kontraktor, Prešov, štátny podnik v likvidácii so sídlom na ul. Masarykovej č. 16, IČO: 00 605 905, správca konkurznej podstaty predložil súdu správu o speňažovaní majetku konkurznej podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

 

Konečná  správa  a   vyúčtovanie odmeny a výdavkov budú  vyvesené  na  úradnej  tabuli  súdu  dňa   11. júna 2014

 

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola  konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti ním námietky ( § 29 ods. 3 ZKV v znení zmien a doplnkov).

Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté ( §  44 ods.1 O.s.p.).

 

 

V Košiciach dňa  4.6.2014                              

 

 

                                                                                              JUDr. Roman Rizman

                                                                                                    predseda senátu