Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
284 534€ 202 608€ 220 411€ 277 806€ 302 770€ 298 878€ 264 519€ 252 953€ 236 000€
02
501
Spotreba materiálu
210 849€ 145 345€ 158 800€ 205 022€ 234 574€ 228 322€ 197 762€ 184 868€ 189 878€
03
502
Spotreba energie
73 685€ 57 263€ 61 611€ 72 784€ 68 196€ 70 556€ 66 757€ 68 086€ 46 122€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
237 179€ 77 035€ 57 254€ 78 177€ 62 786€ 63 064€ 160 252€ 136 600€ 59 176€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 217€ 29 099€ 12 450€ 27 429€ 14 600€ 15 839€ 36 357€ 36 434€ 12 391€
08
512
Cestovné
99 579€ 1 199€ 697€ 4 917€ 4 849€ 2 258€ 41 580€ 29 357€ 2 313€
09
513
Náklady na reprezentáciu
499€ 971€ 325€ 32€ 186€ 65€
10
518
Ostatné služby
129 383€ 46 738€ 44 107€ 45 333€ 42 366€ 44 642€ 82 283€ 70 623€ 44 407€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 699 140€ 1 696 967€ 1 682 840€ 1 514 479€ 1 364 304€ 1 344 565€ 1 289 365€ 1 322 014€ 1 197 008€
12
521
Mzdové náklady
1 205 184€ 1 204 567€ 1 219 332€ 1 074 885€ 976 344€ 961 676€ 921 443€ 949 569€ 852 302€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
414 185€ 414 323€ 395 721€ 368 880€ 336 497€ 333 434€ 319 392€ 328 767€ 298 013€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
12 018€ 11 639€ 11 814€ 9 795€ 8 774€ 8 282€ 6 809€ 6 925€ 6 249€
15
527
Zákonné sociálne náklady
67 753€ 66 438€ 55 974€ 60 919€ 42 688€ 41 173€ 41 721€ 36 753€ 40 445€
16
528
Ostatné sociálne náklady
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 788€ 5 913€ 3 331€ 4 507€ 6 703€ 6 653€ 6 703€ 50€ 5 676€
18
531
Daň z motorových vozidiel
19
532
Daň z nehnuteľnosti
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 788€ 5 913€ 3 331€ 4 507€ 6 703€ 6 653€ 6 703€ 50€ 5 676€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
24 755€ 10 330€ 26 183€ 47 778€ 44 484€ 31 142€ 29 006€ 14 769€ 13 523€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
542
Predaný materiál
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
55€ 110€ 84€ 361€
26
546
Odpis pohľadávky
537€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
24 700€ 10 220€ 25 768€ 47 778€ 43 948€ 31 142€ 28 645€ 14 769€ 13 523€
28
549
Manká a škody
330€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
38 376€ 41 481€ 39 498€ 39 550€ 45 988€ 46 829€ 47 368€ 47 875€ 40 560€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
38 374€ 41 481€ 39 498€ 39 550€ 45 988€ 46 829€ 47 368€ 47 875€ 40 560€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 808€ 3 180€ 3 658€ 2 832€ 2 676€ 2 611€ 2 878€ 5 895€ 2 929€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
42
562
Úroky
43
563
Kurzové straty
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
46
567
Náklady na derivátové operácie
47
568
Ostatné finančné náklady
8 808€ 3 180€ 3 658€ 2 832€ 2 676€ 2 611€ 2 878€ 5 895€ 2 929€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
50
572
Škody
51
574
Tvorba rezerv
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
53
579
Tvorba opravných položiek
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
61
587
Náklady na ostatné transfery
62
588
Náklady z odvodu príjmov
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 298 581€ 2 037 514€ 2 033 174€ 1 965 129€ 1 829 710€ 1 793 742€ 1 800 090€ 1 780 156€ 1 554 872€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
338 540€ 163 260€ 137 927€ 302 946€ 283 468€ 259 506€ 242 814€ 209 756€ 186 045€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
67
602
Tržby z predaja služieb
338 540€ 163 260€ 137 927€ 302 946€ 283 468€ 259 506€ 242 814€ 209 756€ 186 045€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
71
612
Zmena stavu polotovarov
72
613
Zmena stavu výrobkov
73
614
Zmena stavu zvierat
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
81
632
Daňové výnosy samosprávy
82
633
Výnosy z poplatkov
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 101€ 8 889€ 6 025€ 7 149€ 8 814€ 10 504€ 3 707€ 3 699€ 2 402€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13€ 25€
85
642
Tržby z predaja materiálu
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
10 101€ 8 889€ 6 025€ 7 149€ 8 814€ 10 504€ 3 694€ 3 674€ 2 402€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
537€ 20 166€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
537€ 20 166€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 166€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
537€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 37€ 551€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
102
662
Úroky
0€ 37€ 551€
103
663
Kurzové zisky
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
107
667
Výnosy z derivátových operácií
108
668
Ostatné finančné výnosy
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
110
672
Náhrady škôd
111
674
Zúčtovanie rezerv
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 040 505€ 1 884 869€ 1 864 154€ 1 678 188€ 1 543 463€ 1 547 457€ 1 562 063€ 1 570 822€ 1 389 092€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
91 100€ 80 370€ 77 073€ 103 777€ 88 096€ 49 070€ 59 673€ 46 487€ 10 925€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
32 814€ 36 381€ 33 042€ 35 215€ 42 191€ 42 573€ 42 551€ 42 636€ 33 264€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 741 497€ 1 767 848€ 1 749 008€ 1 534 368€ 1 402 129€ 1 426 148€ 1 398 512€ 1 419 313€ 1 336 343€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 748€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
174 824€ 4 760€ 4 556€ 10 777€ 27 503€ 44 813€ 59 695€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 433€ 15 223€ 1 363€ 5 484€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
270€ 270€ 271€ 271€ 270€ 731€ 1 291€ 1 328€ 1 328€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 389 146€ 2 057 019€ 2 008 106€ 1 988 282€ 1 836 282€ 1 817 467€ 1 808 584€ 1 784 314€ 1 598 257€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
90 565€ 19 505€ -25 068€ 23 153€ 6 572€ 23 725€ 8 494€ 4 158€ 43 385€
136
591
Splatná daň z príjmov
572€ 345€ 223€ 594€ 764€ 761€ 776€ 677€ 440€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
89 993€ 19 160€ -25 291€ 22 559€ 5 808€ 22 964€ 7 718€ 3 481€ 42 945€