Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
86 473 376€ 91 486 785€ 86 403 127€ 67 491 759€ 59 556 864€ 55 211 569€ 55 267 873€ 53 864 159€ 55 221 407€ 55 677 778€ 60 538 227€ 51 656 402€ 40 487 523€ 39 668 889€ 45 030 146€ 47 692 113€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
44 352 129€ 45 130 538€ 45 368 021€ 40 562 417€ 36 080 513€ 35 564 735€ 36 175 048€ 35 639 291€ 37 086 545€ 41 401 163€ 47 245 112€ 39 125 301€ 30 421 597€ 27 203 597€ 31 098 303€ 33 709 197€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
450 358€ 616 679€ 756 703€ 869 503€ 275 089€ 107 169€ 111 937€ 32 527€ 31 372€ 35 768€ 55 532€ 70 434€ 1 068€ 351 090€ 760 080€ 1 171 179€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
369 718€ 536 039€ 676 439€ 788 863€ 275 089€ 107 169€ 39 763€ 23 830€ 23 714€ 35 768€ 55 532€ 70 434€ 1 068€ 351 090€ 760 080€ 1 171 179€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
80 640€ 80 640€ 80 264€ 80 640€ 72 174€ 8 697€ 7 658€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
43 901 771€ 44 513 859€ 44 611 318€ 39 692 915€ 35 805 424€ 35 457 566€ 36 063 111€ 35 606 764€ 37 055 173€ 41 365 395€ 47 189 580€ 39 054 867€ 30 420 529€ 26 852 507€ 30 338 222€ 32 538 018€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 815 384€ 3 823 298€ 3 974 051€ 4 049 230€ 4 049 231€ 4 171 756€ 4 170 351€ 4 176 326€ 4 176 326€ 4 301 640€ 4 340 543€ 4 429 715€ 5 253 084€ 5 288 269€ 5 347 673€ 5 834 055€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
17 632 484€ 18 676 903€ 17 022 126€ 17 810 409€ 18 829 673€ 18 852 479€ 19 195 559€ 18 589 048€ 19 255 427€ 20 452 035€ 22 692 148€ 16 278 986€ 10 914 229€ 12 199 399€ 13 473 233€ 15 346 687€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
20 187 437€ 21 322 639€ 20 965 126€ 15 196 132€ 12 104 710€ 11 322 207€ 12 570 643€ 11 698 958€ 13 461 233€ 16 605 740€ 20 144 970€ 15 257 708€ 9 593 431€ 8 415 655€ 10 619 541€ 11 286 431€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
30 755€ 20 885€ 7 949€ 17 900€ 32 414€ 38 973€ 22 814€ 1 797€ 2 628€ 886€ 11 825€ 23 043€ 38 902€ 34 109€ 18 397€ 25 275€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
5 423€ 5 423€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
32 766€ 52 847€ 214 557€ 372 006€ 372 213€ 160 168€ 94€ 94€ 95€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
2 197 521€ 611 864€ 2 427 508€ 2 247 237€ 417 183€ 911 982€ 103 649€ 1 140 542€ 159 464€ 5 000€ 3 065 320€ 4 620 789€ 914 981€ 879 284€ 45 476€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
41 919 128€ 46 210 991€ 40 870 354€ 26 854 457€ 23 358 103€ 19 561 110€ 16 839 256€ 17 487 797€ 17 954 464€ 14 096 125€ 13 283 087€ 12 507 656€ 10 042 564€ 12 463 965€ 13 930 963€ 13 979 941€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
7 519 288€ 8 500 651€ 6 980 129€ 3 257 548€ 1 988 229€ 2 083 760€ 1 658 804€ 1 669 485€ 1 599 703€ 1 163 702€ 1 161 236€ 931 677€ 935 673€ 1 320 047€ 1 169 716€ 1 203 578€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 927 544€ 7 972 923€ 6 372 299€ 2 843 095€ 155 518€ 181 438€ 166 505€ 151 308€ 130 824€ 90 010€ 130 456€ 131 465€ 205 442€ 456 457€ 490 111€ 438 746€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
591 744€ 527 728€ 607 830€ 414 453€ 1 832 711€ 1 902 322€ 1 492 298€ 1 518 177€ 1 468 879€ 1 073 692€ 1 030 780€ 800 212€ 730 231€ 863 590€ 679 605€ 764 832€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
23 592 515€ 19 470 594€ 16 245 650€ 14 797 953€ 16 546 308€ 15 194 850€ 12 723 651€ 13 678 716€ 11 853 829€ 10 107 302€ 10 782 237€ 10 136 348€ 8 301 673€ 10 103 321€ 8 900 750€ 10 323 801€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
23 459 991€ 17 817 986€ 15 863 877€ 14 111 969€ 14 762 093€ 14 308 220€ 12 526 518€ 13 410 732€ 579 917€ 861 102€ 939 683€ 850 046€ 636 844€ 848 428€ 794 734€ 744 475€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
77€ 1 566€ 37€ 141€ 0€ 32€ 190€ 292€ 1 001€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
50 606€ 141 231€ 336 966€ 653 784€ 1 647 863€ 689 781€ 217€ 4 542€ 11 167 944€ 9 187 769€ 9 769 709€ 8 903 679€ 7 459 400€ 9 156 715€ 8 064 220€ 9 489 100€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
37 076€ 21 744€ 761€ 4 657€ 3 470€ 3 805€ 5 376€ 7 236€ 2 429€ 594€ 2 398€ 0€ 443€ 3 924€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
39 160€ 24 988€ 33 260€ 23 714€ 92 382€ 136 193€ 119 893€ 195 280€ 27 587€ 19 771€ 40 274€ 18 375€ 38 441€ 48 036€ 9 410€ 56 460€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
41 298€ 4 894€ 2 006€ 8 515€ 0€ 28 830€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
886€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
4 718€ 1 464 645€ 9 219€ 3 793€ 40 358€ 56 851€ 71 646€ 60 926€ 34 655€ 33 172€ 30 566€ 353 334€ 166 957€ 20 677€ 28 169€ 32 765€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
10 807 325€ 18 239 746€ 17 644 575€ 8 798 956€ 4 823 567€ 2 282 500€ 2 456 802€ 2 139 596€ 4 500 932€ 2 825 121€ 1 339 614€ 1 439 632€ 805 219€ 1 040 598€ 3 860 497€ 2 452 562€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
610€ 464€ 4 216€ 971€ 4 715€ 743€ 366€ 449€ 490€ 495€ 299€ 1 609€ 488€ 447€ 316€ 2 782€
087
2.
Ceniny (213)
200€ 115€ 185€ 338€ 15€ 122€ 711€ 4 866€ 3 439€ 3 784€ 6 295€ 1 639€ 1 108€ 7 076€ 9 337€ 6 296€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
10 806 516€ 18 239 167€ 17 640 174€ 8 797 647€ 4 818 837€ 2 281 636€ 2 455 724€ 2 134 281€ 4 497 003€ 2 820 841€ 1 333 019€ 1 436 384€ 803 623€ 1 033 075€ 3 850 845€ 2 443 484€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
202 120€ 145 256€ 164 752€ 74 884€ 118 247€ 85 724€ 2 253 569€ 737 071€ 180 397€ 180 490€ 10 029€ 23 445€ 23 362€ 1 327€ 880€ 2 975€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
202 120€ 145 256€ 164 752€ 74 884€ 116 627€ 85 724€ 35 821€ 166 042€ 180 397€ 175 539€ 8 674€ 22 595€ 20 992€ 1 327€ 880€ 2 975€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 620€ 2 217 748€ 571 029€ 4 951€ 1 355€ 850€ 2 370€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
86 473 376€ 91 486 785€ 86 403 127€ 67 491 759€ 59 556 864€ 55 211 569€ 55 267 873€ 53 864 159€ 55 221 407€ 55 677 778€ 60 538 227€ 51 656 402€ 40 487 523€ 39 668 889€ 45 030 146€ 47 692 113€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-18 953 239€ -40 745 668€ -24 755 138€ -21 924 955€ -19 422 185€ -32 348 582€ -34 167 232€ -30 613 320€ -25 763 457€ -22 205 759€ -19 561 367€ -14 684 393€ -1 966 057€ -46 466 281€ -34 767 301€ -28 426 111€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-18 953 239€ -40 745 668€ -24 755 138€ -21 924 955€ -19 422 185€ -32 348 582€ -34 167 232€ -30 613 320€ -25 763 457€ -22 205 759€ -19 561 367€ -14 684 393€ -1 966 057€ -46 466 281€ -34 767 301€ -28 426 111€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-40 745 668€ -24 755 138€ -21 924 955€ -19 422 185€ -32 348 582€ -34 347 892€ -29 471 105€ -25 763 457€ -21 802 430€ -17 533 094€ -14 684 393€ -1 966 057€ -46 466 281€ -34 767 301€ -28 426 111€ -21 189 258€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
21 792 429€ -15 990 530€ -2 830 184€ -2 502 770€ 12 926 398€ 1 999 309€ -4 696 127€ -4 849 863€ -3 961 027€ -4 672 665€ -4 876 974€ -12 718 337€ 44 500 225€ -11 698 980€ -6 341 190€ -7 236 853€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
103 619 020€ 129 750 028€ 109 966 904€ 88 819 597€ 78 750 167€ 87 336 470€ 89 222 988€ 84 276 357€ 80 771 669€ 76 841 863€ 79 078 202€ 65 338 727€ 41 450 583€ 84 985 737€ 78 712 142€ 75 086 430€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
209 001€ 252 314€ 105 929€ 250 392€ 318 386€ 447 277€ 276 957€ 311 607€ 1 109 038€ 2 028 273€ 1 986 879€ 1 554 142€ 1 568 899€ 2 741 628€ 5 526 658€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
204 730€ 251 952€ 105 541€ 249 508€ 313 948€ 447 277€ 276 957€ 219 990€ 704 089€ 934 203€ 933 061€ 700 233€ 747 216€ 2 001 461€ 4 764 244€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
4 270€ 362€ 388€ 883€ 4 438€ 91 617€ 404 949€ 1 094 070€ 1 053 818€ 853 908€ 821 683€ 740 167€ 762 413€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
24 744 812€ 30 612 879€ 34 237 948€ 28 421 181€ 22 644 803€ 22 227 006€ 22 918 914€ 24 562 403€ 28 048 868€ 28 971 968€ 33 390 230€ 23 643 134€ 14 706 087€ 17 899 826€ 21 198 246€ 24 011 177€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
24 744 719€ 30 612 879€ 34 237 448€ 28 419 512€ 22 644 803€ 22 227 006€ 22 912 984€ 24 562 240€ 28 045 868€ 28 971 968€ 33 390 230€ 23 643 134€ 14 706 087€ 17 899 826€ 21 198 246€ 24 011 177€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
93€ 500€ 1 669€ 5 930€ 163€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
285 458€ 366 889€ 420 131€ 363 417€ 370 076€ 330 863€ 351 517€ 421 890€ 431 804€ 515 623€ 600 322€ 557 556€ 533 562€ 537 700€ 528 002€ 506 279€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
285 458€ 366 889€ 420 131€ 363 417€ 370 076€ 330 863€ 351 517€ 421 890€ 431 804€ 515 623€ 600 322€ 557 556€ 533 562€ 537 700€ 528 002€ 506 279€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
78 379 750€ 98 517 946€ 75 202 895€ 59 784 608€ 55 416 902€ 64 331 323€ 65 675 600€ 58 980 456€ 51 181 959€ 45 749 018€ 41 454 122€ 37 545 903€ 23 051 538€ 38 328 294€ 27 226 088€ 45 042 316€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
32 937 726€ 36 859 022€ 35 685 755€ 32 596 661€ 28 338 376€ 39 333 565€ 48 735 892€ 46 744 168€ 38 409 785€ 32 544 799€ 30 915 768€ 28 037 149€ 18 974 047€ 34 004 242€ 24 660 945€ 42 272 749€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 252€ 605 120€ 502 167€ 2 800 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
4 512 401€ 4 883 196€ 3 971 519€ 2 832 526€ 2 591 892€ 2 259 498€ 2 099 971€ 1 917 592€ 1 765 709€ 1 595 778€ 1 548 003€ 1 577 942€ 1 442 902€ 1 500 777€ 1 433 681€ 1 343 067€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 175 479€ 31 143 654€ 492 477€ 423 986€ 409 196€ 8 907 814€ 89 655€ 137 069€ 143 333€ 22 209€ 80 672€ 59 604€ 73 689€ 131 135€ 122 028€ 223 738€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
3 723€ 3 379€ 4 126€ 3 400€ 3 362€ 6 343€ 3 324€ 4 256€ 3 302€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 3 214€ 4 151€ 4 151€ 5 590€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
38 900 699€ 23 845 832€ 34 233 258€ 23 414 170€ 22 822 861€ 13 417 578€ 14 384 264€ 9 875 004€ 10 595 975€ 10 859 986€ 8 695 000€ 4 848 487€ 1 943 757€ 2 502 625€ 834 574€ 948 951€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
769 554€ 1 745 135€ 722 845€ 473 650€ 439 950€ 370 717€ 333 687€ 292 034€ 263 377€ 220 866€ 211 465€ 219 507€ 187 324€ 185 363€ 169 883€ 179 401€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
77 659€ 35 445€ 16 306€ 16 104€ 203 730€ 35 599€ 28 355€ 9 729€ 0€ 426 605€ 0€ 825€ 68 819€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
257€ 2 282€ 3 277€ 3 390€ 2 415€ 211€ 452€ 605€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
73 333€ 20 721€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 605 254€ 1 605 254€ 1 605 254€ 1 605 254€ 26 651 018€ 27 018 178€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 605 254€ 1 605 254€ 1 605 254€ 1 605 254€ 26 651 018€ 27 018 178€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 807 595€ 2 482 425€ 1 191 362€ 597 117€ 228 881€ 223 682€ 212 117€ 201 122€ 213 195€ 1 041 673€ 1 021 391€ 1 002 068€ 1 002 996€ 1 149 434€ 1 085 306€ 1 031 794€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
571€ 980€ 494€ 557€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 807 024€ 2 481 444€ 1 190 867€ 596 559€ 228 881€ 223 682€ 212 117€ 201 122€ 213 195€ 1 041 673€ 1 021 391€ 1 002 068€ 1 002 996€ 1 149 434€ 1 085 306€ 1 031 794€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€