Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GAMO Consulting, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 590 140 € 1 448 668 € 1 621 988 € 1 704 334 € 1 777 001 € 3 009 448 € 2 723 768 € 2 642 240 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 308 920 € 1 336 379 € 1 391 495 € 1 402 813 € 1 484 987 € 2 404 259 € 2 481 775 € 2 516 917 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 363 € 3 001 € 5 334 € 1 741 € 2 787 €
005
A.I.2
Software
1 363€ 3 001€ 5 334€ 1 741€ 2 787€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 283 862 € 1 333 243 € 1 387 610 € 1 397 039 € 1 483 246 € 1 571 624 € 1 649 271 € 1 684 413 €
012
A.II.1
Pozemky
250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€ 250 697€
013
A.II.2
Stavby
932 761€ 969 271€ 995 726€ 1 006 388€ 1 079 070€ 1 152 058€ 1 229 607€ 1 280 509€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 404€ 113 275€ 141 187€ 139 954€ 153 479€ 168 869€ 168 967€ 146 472€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 735€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
25 058 € 1 773 € 884 € 440 € 829 848 € 832 504 € 832 504 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
25 058€ 1 773€ 884€ 440€ 829 848€ 832 504€ 832 504€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
279 563 € 108 087 € 224 246 € 299 922 € 289 230 € 602 066 € 240 496 € 123 739 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 568 € 6 505 € 7 881 € 2 263 € 3 928 € 2 330 € 2 606 € 2 910 €
035
B.I.1
Materiál
183€ 124€ 164€ 139€ 204€ 195€ 247€ 247€
039
B.I.5
Tovar
5 385€ 6 381€ 7 717€ 2 124€ 3 724€ 2 135€ 2 359€ 2 663€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
104 829 € 44 729 € 40 320 € 150 105 € 140 092 € 225 826 € 94 078 € 92 921 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
104 673 € 31 985 € 18 117 € 110 904 € 64 870 € 110 990 € 93 450 € 85 216 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
104 673€ 31 985€ 18 117€ 110 904€ 64 870€ 110 990€ 93 450€ 85 216€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
10 000€ 22 000€ 39 000€ 49 000€ 114 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 557€ 25 993€ 7 269€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
156€ 187€ 203€ 201€ 229€ 836€ 628€ 436€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
169 166 € 56 853 € 176 045 € 147 554 € 145 210 € 373 910 € 143 812 € 27 908 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 153€ 5 806€ 3 562€ 1 339€ 1 931€ 5 225€ 8 424€ 8 838€
073
B.V.2.
Účty v bankách
163 013€ 51 047€ 172 483€ 146 215€ 143 279€ 368 685€ 135 388€ 19 070€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 657 € 4 202 € 6 247 € 1 599 € 2 784 € 3 123 € 1 497 € 1 584 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
38€ 1 428€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 619€ 4 113€ 4 819€ 1 599€ 2 784€ 3 123€ 1 497€ 1 584€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
89€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 590 140 € 1 448 668 € 1 621 988 € 1 704 334 € 1 777 001 € 3 009 448 € 2 723 768 € 2 642 240 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 291 987 € 1 378 625 € 1 391 784 € 1 479 670 € 1 503 492 € 2 313 172 € 2 465 083 € 2 475 549 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 210 000 € 245 000 € 245 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
210 000€ 210 000€ 210 000€ 210 000€ 210 000€ 245 000€ 245 000€ 245 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
-35 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 24 500 € 24 500 € 24 500 € 23 329 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
21 000€ 21 000€ 21 000€ 21 000€ 24 500€ 24 500€ 24 500€ 23 329€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 640 € 1 640 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 640€ 1 640€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-376 427 € -399 712 € -400 601 € -401 046 € -401 485 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-376 427€ -399 712€ -400 601€ -401 046€ -401 485€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 327 336 € 1 461 384 € 1 429 716 € 1 613 978 € 1 933 671 € 1 978 177 € 2 050 408 € 2 154 815 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 327 336€ 1 461 384€ 1 429 716€ 1 613 978€ 1 933 671€ 1 978 177€ 2 050 408€ 2 154 815€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
110 078 € 85 953 € 131 669 € 35 738 € -263 194 € 100 495 € 143 535 € 50 765 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
298 153 € 70 043 € 230 204 € 224 539 € 273 509 € 691 147 € 253 511 € 166 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
448 € 165 € 240 € 171 € 1 941 € 6 730 € 99 943 € 92 135 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 687€ 6 613€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
448€ 165€ 240€ 171€ 254€ 117€ 194€ 386€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
99 749€ 91 749€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
276 255 € 44 962 € 226 148 € 202 936 € 269 549 € 606 083 € 151 518 € 71 030 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
176 067 € 30 357 € 102 768 € 162 864 € 241 367 € 423 815 € 100 454 € 57 536 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
176 067€ 30 357€ 102 768€ 162 864€ 241 367€ 423 815€ 100 454€ 57 536€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
60 000€ 60 000€ 114 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 723€ 5 782€ 18 558€ 4 164€ 5 579€ 4 096€ 4 130€ 4 209€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 864€ 3 383€ 7 380€ 2 731€ 3 993€ 3 034€ 3 099€ 3 068€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
29 601€ 4 503€ 37 442€ 33 177€ 18 610€ 60 858€ 43 557€ 6 217€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
937€ 280€ 278€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
21 450 € 24 916 € 3 816 € 21 432 € 2 019 € 16 834 € 2 050 € 3 477 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
929€ 1 016€ 1 458€ 819€ 400€ 2 050€ 3 477€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
20 521€ 24 916€ 2 800€ 19 974€ 1 200€ 16 434€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
61 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
125 € 5 129 € 5 174 € 49 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
125€ 5 129€ 5 174€ 49€