Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
437 145 € 470 386 € 428 527 € 337 190 € 274 555 € 275 328 € 310 231 € 362 299 € 384 464 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
317 826 € 300 819 € 207 177 € 185 266 € 132 863 € 193 203 € 223 596 € 277 837 € 331 750 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
317 826 € 300 819 € 207 177 € 185 266 € 132 863 € 193 203 € 223 596 € 277 837 € 331 750 €
012
A.II.1
Pozemky
74 346€ 74 347€ 74 347€ 74 347€ 11 451€ 11 451€ 11 451€ 11 451€ 11 451€
013
A.II.2
Stavby
32 607€ 42 376€ 52 145€ 61 925€ 72 303€ 82 681€ 93 059€ 103 437€ 114 218€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
110 873€ 84 096€ 80 685€ 48 994€ 49 109€ 99 071€ 119 086€ 131 957€ 206 081€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
30 992€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
100 000€ 100 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
119 048 € 169 322 € 221 129 € 151 924 € 141 692 € 82 125 € 86 040 € 83 807 € 52 324 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
8 595 € 4 813 € 5 158 € 9 683 € 18 832 € 6 221 € 3 084 € 3 068 € 8 930 €
032
B.I.1
Materiál
4 497€ 3 993€ 4 939€ 9 388€ 18 751€ 6 145€ 3 008€ 3 043€ 8 663€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
4 098€ 820€ 219€ 295€ 81€ 76€ 76€ 25€ 267€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
57 603 € 117 372 € 95 519 € 87 791 € 55 111 € 59 320 € 77 967 € 74 712 € 34 063 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
51 603€ 35 732€ 39 083€ 79 020€ 42 994€ 45 370€ 65 513€ 58 016€ 14 918€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 000€ 7 290€ 4 436€ 8 771€ 12 117€ 13 950€ 12 454€ 16 696€ 19 145€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
74 350€ 52 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
52 850 € 47 137 € 120 452 € 54 450 € 67 749 € 16 584 € 4 989 € 6 027 € 9 331 €
056
B.IV.1
Peniaze
52 850€ 46 692€ 120 173€ 54 070€ 67 470€ 9 414€ 579€ 2 902€ 1 201€
057
B.IV.2
Účty v bankách
445€ 279€ 380€ 279€ 7 170€ 4 410€ 3 125€ 8 130€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
271 € 245 € 221 € 595 € 655 € 390 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
221€ 595€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
271€ 245€ 655€ 390€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
437 145 € 470 386 € 428 527 € 337 190 € 274 555 € 275 328 € 310 231 € 362 299 € 384 464 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
235 288 € 269 116 € 243 649 € 167 116 € 146 540 € 141 138 € 185 473 € 166 529 € 138 701 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 665 € 665 € 665 € 664 € 664 € 664 € 664 € 665 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 665€ 665€ 665€ 664€ 664€ 664€ 664€ 665€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
211 810 € 236 345 € 159 816 € 139 236 € 133 835 € 108 792 € 159 227 € 131 396 € 116 415 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
211 810€ 236 345€ 159 816€ 139 236€ 133 835€ 108 792€ 159 227€ 131 396€ 116 415€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
16 175 € 25 467 € 76 529 € 20 576 € 5 402 € 25 043 € 18 943 € 27 830 € 14 982 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
201 857 € 201 270 € 184 878 € 170 074 € 128 015 € 134 190 € 124 758 € 195 770 € 228 403 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 508 € 6 881 € 6 042 € 5 833 € 5 285 € 5 502 € 6 181 € 5 878 € 6 720 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 922€ 5 285€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
586€ 6 881€ 6 042€ 5 833€ 5 502€ 6 181€ 5 878€ 6 720€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
21 602 € 48 403 € 46 238 € 11 842 € 30 058 € 64 962 € 50 467 € 14 278 € 22 442 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 874€ 5 571€ 5 150€ 4 742€ 4 382€ 4 043€ 3 691€ 3 380€ 3 076€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
15 728€ 42 832€ 41 088€ 7 100€ 25 676€ 60 919€ 46 776€ 10 898€ 19 366€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
141 601 € 123 169 € 110 014 € 112 679 € 62 496 € 63 726 € 68 110 € 175 614 € 199 241 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
115 624€ 100 566€ 83 271€ 99 318€ 52 289€ 45 909€ 60 847€ 159 639€ 147 002€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9 377€ 34 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 578€ 6 070€ 4 309€ 4 383€ 5 304€ 4 677€ 4 437€ 4 566€ 4 739€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 232€ 8 009€ 6 078€ 4 442€ 4 903€ 2 353€ 2 826€ 6 581€ 13 018€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 822€ 8 524€ 16 356€ 4 536€ 1 410€ 4 828€ 482€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 345€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
33 146 € 22 817 € 22 584 € 39 720 € 30 176 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 608€ 22 817€ 22 584€ 39 720€ 30 176€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
30 538€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
17 360 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
17 360€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé