Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
195 859€ 218 697€ 215 528€ 216 096€ 243 031€ 274 403€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
189 221€ 212 058€ 208 889€ 209 457€ 236 393€ 267 764€
010
 
Pozemky (031)
4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
159 995€ 170 205€ 180 416€ 190 626€ 200 836€ 208 408€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
8 723€ 8 951€ 6 381€ 18 827€ 35 552€ 57 491€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
20 499€ 30 006€ 22 088€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 2 892€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 1 860€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
866 492€ 872 185€ 697 277€ 700 264€ 699 758€ 735 399€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
472€ 533€ 508€ 343€ 249€ 1 191€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
472€ 533€ 508€ 343€ 249€ 1 191€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
3 058€ 1 140€ 2 107€ 2 953€ 4 159€ 104 304€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
1 351€ 1 140€ 2 107€ 2 953€ 4 159€ 104 304€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 708€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
158 647€ 161 987€ 50 235€ 85 168€ 128 639€ 69 884€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
5 944€ 3 324€ 3 239€ 6 077€ 2 605€ 2 406€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
28 490€ 44 086€ 46 132€ 78 635€ 125 657€ 33 630€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
124 051€ 112 335€ 218€ 89€ 0€ 32 650€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
163€ 2 242€ 646€ 366€ 376€ 1 198€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
704 315€ 708 525€ 644 427€ 611 801€ 566 711€ 560 020€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
29 229€ 32 604€ 30 878€ 24 290€ 21 566€ 28 265€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
675 085€ 675 921€ 613 549€ 587 510€ 545 145€ 531 755€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
22 713€ 46 272€ 51 489€ 17 288€ 7 795€ 11 497€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
303€ 1 388€ 417€ 303€ 303€ 2 866€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
22 410€ 44 884€ 51 072€ 16 984€ 7 491€ 8 631€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 085 065€ 1 137 154€ 964 294€ 933 648€ 950 584€ 1 021 299€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
730 614€ 711 627€ 678 947€ 708 122€ 656 497€ 682 808€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
723 689€ 696 505€ 1 179 516€ 1 205 557€ 1 152 596€ 1 109 345€
063
 
Základné imanie (411)
489 784€ 489 784€ 1 003 866€ 1 003 866€ 1 003 866€ 1 003 866€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
233 905€ 206 720€ 175 650€ 201 691€ 148 731€ 105 480€
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
13 513€ 13 513€ 13 513€ 13 513€ 13 898€ 14 008€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
13 513€ 13 513€ 13 513€ 13 513€ 13 898€ 14 008€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 047€ 0€ -510 948€ -509 612€ -440 435€ -422 180€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-7 635€ 1 609€ -3 133€ -1 336€ -69 562€ -18 365€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
166 511€ 192 570€ 138 014€ 91 869€ 87 248€ 82 359€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
27 740€ 29 908€ 39 107€ 25 137€ 10 489€ 13 988€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
27 740€ 29 908€ 39 107€ 25 137€ 10 489€ 13 988€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
3 827€ 2 588€ 2 292€ 2 051€ 1 248€ 1 290€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 827€ 2 588€ 2 292€ 2 051€ 1 248€ 1 290€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
134 944€ 160 074€ 96 514€ 64 367€ 75 412€ 66 921€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
75 804€ 94 852€ 1 501€ 1 882€ 4 612€ 5 457€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
34 570€ 37 523€ 51 516€ 29 665€ 26 277€ 21 747€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
19 739€ 21 460€ 30 057€ 16 024€ 14 192€ 11 296€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
4 527€ 4 851€ 8 538€ 3 737€ 2 985€ 1 594€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
303€ 1 388€ 4 902€ 13 059€ 27 345€ 26 826€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 100€ 315€ 100€ 160€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 100€ 315€ 100€ 160€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
187 940€ 232 957€ 147 333€ 133 656€ 206 839€ 256 132€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
187 940€ 232 957€ 147 333€ 133 656€ 206 839€ 256 132€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 085 065€ 1 137 154€ 964 294€ 933 648€ 950 584€ 1 021 299€