Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Messer Tatragas, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
49 497 334 € 28 926 228 € 30 148 096 € 27 224 764 € 26 591 880 € 26 914 661 € 25 499 113 € 25 959 307 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
36 660 352 € 21 009 033 € 19 611 357 € 19 447 003 € 19 590 863 € 19 228 253 € 18 816 839 € 19 175 477 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
12 667 431 € 7 108 856 € 7 928 951 € 8 766 866 € 9 625 431 € 10 466 917 € 11 256 759 € 12 058 835 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
1 016€ 2 189€ 2 284€ 14 655€ 35 559€ 34 690€ 20 987€ 32 168€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 286 667€ 7 106 667€ 7 926 667€ 8 746 667€ 9 566 667€ 10 386 667€ 11 206 667€ 12 026 667€
007
A.I.4
Goodwill
1 132 748€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
5 247 000€ 0€ 0€ 5 544€ 23 205€ 45 560€ 29 105€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
23 992 921 € 13 900 177 € 11 682 406 € 10 680 137 € 9 965 432 € 8 761 336 € 7 560 080 € 7 114 516 €
012
A.II.1
Pozemky
146 294€ 146 294€ 146 294€ 146 294€ 146 294€ 146 294€ 146 294€ 146 294€
013
A.II.2
Stavby
690 669€ 690 394€ 770 796€ 878 504€ 806 689€ 853 233€ 1 018 293€ 1 061 699€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 420 075€ 9 196 044€ 9 425 026€ 8 891 307€ 7 135 326€ 6 115 748€ 5 601 198€ 5 274 646€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 481 719€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 294 531€ 3 264 842€ 633 135€ 764 032€ 1 827 123€ 1 199 001€ 535 295€ 543 157€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
959 633€ 602 603€ 707 155€ 50 000€ 447 060€ 259 000€ 88 720€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 2 126 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
2 126€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 807 117 € 7 887 845 € 10 496 749 € 7 734 410 € 6 960 062 € 7 650 031 € 6 638 499 € 6 738 288 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
977 315 € 593 375 € 625 148 € 549 747 € 543 852 € 442 389 € 390 335 € 420 831 €
035
B.I.1
Materiál
163 317€ 83 556€ 62 000€ 50 951€ 65 802€ 11 600€ 9 980€ 13 333€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
812 928€ 503 872€ 562 078€ 497 726€ 476 980€ 429 719€ 379 285€ 406 428€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
1 070€ 5 947€ 1 070€ 1 070€ 1 070€ 1 070€ 1 070€ 1 070€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 181 877 € 164 567 € 168 695 € 139 674 € 254 811 € 246 259 € 41 976 € 19 510 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 880€ 6 490€ 13 270€ 15 610€ 22 492€ 15 032€ 20 976€ 18 372€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 178 997€ 158 077€ 155 425€ 124 064€ 232 319€ 231 227€ 21 000€ 1 138€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 769 113 € 5 048 847 € 5 529 635 € 5 909 929 € 4 834 417 € 4 730 936 € 5 015 775 € 4 868 057 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 628 670 € 4 850 431 € 5 382 140 € 5 747 072 € 4 747 655 € 4 691 171 € 4 877 655 € 4 741 214 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
382 252€ 192 878€ 256 636€ 348 595€ 278 060€ 207 892€ 346 497€ 271 351€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 246 418€ 4 657 553€ 5 125 504€ 5 398 477€ 4 469 595€ 4 483 279€ 4 531 158€ 4 469 863€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
95 625€ 157 784€ 97 185€ 73 362€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
8 682€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 773€ 5 956€ 8 195€ 128 312€ 56 433€ 3 504€ 3 471€ 76 686€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30 363€ 34 676€ 42 115€ 34 545€ 30 329€ 36 261€ 61 287€ 50 157€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 878 812 € 2 081 056 € 4 173 271 € 1 135 060 € 1 326 982 € 2 230 447 € 1 190 413 € 1 429 890 €
072
B.V.1.
Peniaze
34 551€ 30 627€ 28 760€ 30 225€ 32 045€ 27 408€ 24 813€ 26 743€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 844 261€ 2 050 429€ 4 144 511€ 1 104 835€ 1 294 937€ 2 203 039€ 1 165 600€ 1 403 147€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
29 865 € 29 350 € 39 990 € 43 351 € 40 955 € 36 377 € 43 775 € 45 542 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 865€ 29 350€ 39 990€ 43 351€ 40 955€ 36 377€ 43 775€ 45 542€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
49 497 334 € 28 926 228 € 30 148 096 € 27 224 764 € 26 591 880 € 26 914 661 € 25 499 113 € 25 959 307 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 265 931 € 14 533 678 € 10 750 565 € 7 711 608 € 7 685 701 € 7 340 003 € 6 944 679 € 7 135 344 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 983 269 € 3 983 269 € 3 983 269 € 3 983 269 € 3 983 269 € 3 983 269 € 3 983 269 € 3 983 269 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 983 269€ 3 983 269€ 3 983 269€ 3 983 269€ 3 983 269€ 3 983 269€ 3 983 269€ 3 983 269€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 397€ 2 397€ 2 397€ 2 397€ 2 397€ 2 397€ 2 397€ 2 397€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
122 688 € 122 688 € 122 688 € 122 688 € 122 688 € 122 688 € 122 688 € 122 688 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
122 688€ 122 688€ 122 688€ 122 688€ 122 688€ 122 688€ 122 688€ 122 688€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 011 996 € 6 224 691 € 3 189 926 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 011 996€ 6 224 691€ 3 189 926€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 747 253 € 3 802 305 € 3 053 957 € 3 204 926 € 3 179 019 € 2 833 321 € 2 437 997 € 2 628 662 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
31 061 399 € 14 066 696 € 19 241 083 € 19 353 368 € 18 751 315 € 19 427 010 € 18 410 910 € 18 708 617 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
17 301 970 € 7 118 151 € 12 521 833 € 12 508 544 € 9 073 € 9 666 € 15 114 € 10 581 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
17 263 429€ 7 100 000€ 12 500 000€ 12 500 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
30 554€ 18 151€ 21 833€ 8 544€ 9 073€ 9 666€ 15 114€ 10 581€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
7 987€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
372 045 € 351 221 € 337 094 € 300 908 € 209 919 € 167 817 € 179 501 € 151 130 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
372 045€ 351 221€ 337 094€ 300 908€ 209 919€ 167 817€ 179 501€ 151 130€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 690 430 € 5 118 529 € 4 768 297 € 5 229 933 € 17 077 607 € 17 990 126 € 17 069 115 € 17 904 541 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 051 532 € 3 476 826 € 3 211 087 € 3 565 590 € 3 030 739 € 3 627 847 € 3 120 425 € 2 683 889 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 381 985€ 1 020 548€ 1 091 112€ 1 331 687€ 1 120 391€ 1 446 616€ 1 095 549€ 1 247 189€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 669 547€ 2 456 278€ 2 119 975€ 2 233 903€ 1 910 348€ 2 181 231€ 2 024 876€ 1 436 700€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
198 765€ 62 240€ 84 528€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 500 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 13 500 000€ 13 500 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
13 500 000€ 14 700 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
240 759€ 159 409€ 169 078€ 154 394€ 175 707€ 165 278€ 155 707€ 128 023€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
174 248€ 128 952€ 131 382€ 118 256€ 124 012€ 109 579€ 110 249€ 92 548€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
722 142€ 352 533€ 256 539€ 192 383€ 183 202€ 500 998€ 182 079€ 298 945€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 749€ 809€ 211€ 545€ 1 707€ 1 896€ 655€ 1 136€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 696 954 € 1 478 795 € 1 613 859 € 1 313 983 € 1 454 716 € 1 259 401 € 1 147 180 € 642 365 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
154 554€ 134 687€ 122 823€ 106 224€ 73 116€ 65 501€ 689 180€ 421 265€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 542 400€ 1 344 108€ 1 491 036€ 1 207 759€ 1 381 600€ 1 193 900€ 458 000€ 221 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
170 004 € 325 854 € 156 448 € 159 788 € 154 864 € 147 648 € 143 524 € 115 346 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
138€ 190€ 116€ 2 228€ 371€ 558€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
170 004€ 325 854€ 156 310€ 159 598€ 154 748€ 145 420€ 143 153€ 114 788€