Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra banka, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
4 659 577 000€ 4 212 060 000€ 1 706 315 000€
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
195 011 000€ 74 240 000€ 109 854 000€
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
13 615 629 000€ 12 356 824 000€ 11 171 316 000€
Opravné položky na straty z úverov
-7 874 000€ 3 727 000€
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
47 246 000€ 90 279 000€ 54 549 000€
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
13 919 000€ 10 402 000€ 8 197 000€
Finančné investície držané do splatnosti
2 595 627 000€ 1 993 959 000€ 1 919 163 000€
Finančné aktíva na predaj
186 047 000€ 341 203 000€ 221 211 000€
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
26 363 000€ 4 322 000€ 14 191 000€
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
60 246 000€ 60 361 000€ 40 361 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
46 573 000€ 46 137 000€ 43 018 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
92 095 000€ 95 652 000€ 111 745 000€
Daňové pohľadávky
42 946 000€ 36 037 000€ 34 035 000€
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
42 946 000€ 36 037 000€ 34 035 000€
Ostatný majetok
28 301 000€ 59 020 000€ 53 815 000€
Aktívne časové rozlíšenie
531 000€ 15 864 000€ 4 050 000€
Aktíva spolu
21 602 237 000€ 19 400 087 000€ 15 491 820 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
3 235 555 000€ 3 406 941 000€ 1 027 040 000€
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
15 494 993 000€ 13 526 063 000€ 12 308 657 000€
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
1 161 538 000€ 871 379 000€ 619 811 000€
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
79 209 000€ 8 503 000€ 3 322 000€
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
53 137 000€ 62 613 000€ 57 310 000€
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
57 369 000€ 75 661 000€ 68 836 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
99 165 000€ 81 095 000€ 123 292 000€
Podriadené finančné záväzky
Daňové záväzky
6 085 000€ 11 354 000€ 3 493 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
20 187 051 000€ 18 043 609 000€ 14 211 761 000€
Vlastné imanie
1 415 186 000€ 1 356 478 000€ 1 280 059 000€
Základné imane
64 326 000€ 64 305 000€ 64 229 000€
Emisné ážio
296 040 000€ 298 078 000€ 296 784 000€
Kapitálové fondy
105 569 000€ 117 563 000€ 119 136 000€
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
755 412 000€ 725 619 000€ 693 597 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
193 839 000€ 150 913 000€ 106 313 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
21 602 237 000€ 19 400 087 000€ 15 491 820 000€