Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatra banka, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
334 436 000€ 306 895 000€ 290 688 000€
Zaslúžené poistné
Náklady na úroky a podobné náklady
29 493 000€ 19 773 000€ 8 662 000€
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
Čisté úrokové výnosy
304 943 000€ 287 122 000€ 282 026 000€
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
Výnosy z investičných zmlúv
Výnosy z finančných investícií
26 340 000€ 8 026 000€ 13 010 000€
Opravené položky a rezervy
42 772 000€ 21 374 000€ 65 860 000€
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
262 171 000€ 265 748 000€ 216 166 000€
Výnosy z poplatkov a provízií
192 818 000€ 176 896 000€ 163 914 000€
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
59 203 000€ 50 178 000€ 49 799 000€
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
133 615 000€ 126 718 000€ 114 115 000€
Čistá tvorba rezerv na záväzky
8 029 000€ -4 033 000€ 14 549 000€
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
Zisk alebo strata z obchodovania
40 183 000€ 26 877 000€ 32 463 000€
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
6 196 000€ 4 931 000€ 6 374 000€
Ostatné prevádzkové náklady
75 827 000€ 80 897 000€ 76 303 000€
Osobné náklady
133 344 000€ 122 568 000€ 129 217 000€
Mzdové náklady
94 887 000€ 87 021 000€ 91 727 000€
Náklady na sociálne poistenie
34 005 000€ 31 493 000€ 32 424 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Sociálne náklady
4 452 000€ 4 054 000€ 5 066 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
32 729 000€ 31 615 000€ 29 160 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
0€ 0€ 25 550 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
0€
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
234 634 000€ 193 187 000€ 136 447 000€
Daň z príjmov
40 795 000€ 42 274 000€ 30 134 000€
Splatná daň
44 577 000€ 43 847 000€ 32 791 000€
Odložená daň
-3 782 000€ -1 573 000€ -2 657 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
193 839 000€ 150 913 000€ 106 313 000€