Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prysmian Kablo s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
74 330 005 € 72 970 766 € 19 017 048 € 13 461 818 € 15 354 330 € 13 858 952 € 16 985 294 € 17 166 190 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
32 419 404 € 34 158 728 € 1 388 255 € 1 443 607 € 1 494 389 € 1 570 442 € 1 652 354 € 1 725 420 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
44 350 € 55 521 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
44 350€ 55 521€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
32 375 054 € 34 103 207 € 1 388 255 € 1 443 607 € 1 494 389 € 1 570 442 € 1 652 354 € 1 725 420 €
012
A.II.1
Pozemky
2 241 524€ 2 241 524€ 446 923€ 446 923€ 446 923€ 446 923€ 446 923€ 446 923€
013
A.II.2
Stavby
13 362 829€ 14 124 311€ 929 086€ 979 267€ 1 029 447€ 1 080 260€ 1 136 995€ 1 188 872€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 909 495€ 17 510 802€ 1 743€ 3 423€ 8 757€ 33 997€ 54 457€ 80 363€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 667€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 687€ 3 688€ 3 687€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
855 539€ 141 973€ 6 816€ 10 307€ 5 575€ 5 575€ 10 291€ 5 575€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
80 910€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
41 882 698 € 38 782 264 € 17 621 259 € 12 011 264 € 13 841 263 € 12 277 719 € 15 315 901 € 15 429 894 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 322 401 € 10 285 117 € 3 863 719 € 4 586 535 € 4 420 883 € 4 908 144 € 5 643 542 € 6 260 932 €
032
B.I.1
Materiál
6 911 277€ 5 227 393€ 1 046 651€ 1 137 871€ 1 233 736€ 1 210 743€ 1 318 838€ 1 391 116€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
552 596€ 1 286 941€
034
B.I.3
Výrobky
689 828€ 525 085€
036
B.I.5
Tovar
4 168 700€ 3 245 698€ 2 817 068€ 3 448 664€ 3 187 147€ 3 697 401€ 4 324 704€ 4 869 816€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 119 349 € 119 185 € 129 920 € 282 834 € 385 088 € 323 724 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 4€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
119 345€ 119 185€ 129 920€ 282 834€ 385 088€ 323 724€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
28 871 349 € 28 118 761 € 13 490 041 € 7 291 942 € 9 279 791 € 7 062 791 € 9 182 884 € 8 366 578 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 630 513€ 13 544 128€ 1 630 744€ 1 258 713€ 2 462 357€ 3 160 863€ 3 565 669€ 2 686 091€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
13 280 747€ 11 859 638€ 6 027 620€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
14 940 677€ 6 687 128€ 3 706 487€ 5 459 367€ 5 664 682€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
304 725€ 642 882€ 120 975€ 194 759€ 157 389€ 12 424€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-4 566€ 651 004€ -341€ 5 609€ 9 331€ 682€ 459€ 3 381€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
688 948 € 378 386 € 148 150 € 13 602 € 10 669 € 23 950 € 104 387 € 478 660 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 932€ 12 456€ 5 393€ 12 563€ 10 065€ 16 425€ 13 836€ 15 743€
057
B.IV.2
Účty v bankách
686 016€ 365 930€ 142 757€ 1 039€ 604€ 7 525€ 90 551€ 462 917€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
27 903 € 29 774 € 7 534 € 6 947 € 18 678 € 10 791 € 17 039 € 10 876 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
29 774€ 7 534€ 6 947€ 18 678€ 10 791€ 17 039€ 10 876€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
27 913€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
-10€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
74 330 005 € 72 970 766 € 19 017 048 € 13 461 818 € 15 354 330 € 13 858 952 € 16 985 294 € 17 166 190 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 818 335 € 9 637 740 € 10 323 160 € 9 645 126 € 9 910 078 € 9 408 967 € 10 819 945 € 11 144 357 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 € 21 246 001 €
069
A.I.1
Základné imanie
21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€ 21 246 001€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 411 303 € 5 411 303 € 5 411 303 € 5 411 303 € 5 411 303 € 5 411 303 € 5 411 303 € 5 411 303 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€ 5 411 303€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 220 993 € 1 220 993 € 1 187 091 € 1 187 091 € 1 162 035 € 1 162 035 € 1 162 034 € 1 114 014 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 220 993€ 1 220 993€ 1 187 091€ 1 187 091€ 1 162 035€ 1 162 035€ 1 162 034€ 1 114 014€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-18 240 557 € -17 555 137 € -18 199 269 € -17 934 316 € -18 410 372 € -16 999 394 € -16 674 982 € -17 587 383 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 240 557€ -17 555 137€ -18 199 269€ -17 934 316€ -18 410 372€ -16 999 394€ -16 674 982€ -17 587 383€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 180 595 € -685 420 € 678 034 € -264 953 € 501 111 € -1 410 978 € -324 411 € 960 422 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
63 511 670 € 62 738 234 € 8 622 403 € 3 727 432 € 5 392 454 € 4 396 860 € 6 118 249 € 5 992 942 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 089 683 € 885 773 € 584 563 € 508 117 € 416 568 € 955 370 € 1 377 843 € 1 033 944 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
283 713€ 257 420€ 162 899€ 151 079€ -1€ 200 259€ 677 440€ 586 369€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
707 458€ 110 177€ 108 638€ 255 101€ 144 064€ 101 001€ 700 403€ 344 697€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 098 512€ 518 176€ 313 026€ 101 937€ 272 505€ 654 110€ 102 878€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
525 345 € 729 642 € 3 400 € 1 695 € 5 803 € 12 035 € 17 032 € 20 471 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
25 453€ 20 003€ 3 400€ 1 695€ 5 803€ 12 035€ 17 032€ 20 471€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
499 892€ 709 639€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
60 896 642 € 61 122 819 € 8 034 440 € 3 217 620 € 3 550 722 € 3 429 455 € 4 723 374 € 4 938 527 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
20 314 965€ 18 884 384€ 4 926 867€ 2 917 250€ 3 287 184€ 2 952 527€ 4 291 430€ 4 397 834€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
134 648€ 168 676€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
39 453 911€ 41 768 038€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
335 412€ 260 234€ 69 235€ 62 280€ 69 984€ 176 968€ 93 644€ 69 612€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
211 421€ 158 064€ 49 534€ 27 314€ 41 842€ 45 578€ 47 330€ 40 695€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
499 234€ 52 096€ 737 156€ 206 143€ 147 397€ 249 258€ 153 508€ 256 638€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
81 699€ 3€ 2 251 648€ 4 633€ 4 315€ 5 124€ 2 814€ 5 072€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 419 361€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
594 792 € 71 485 € 89 260 € 51 798 € 53 125 € 47 100 € 28 891 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
594 792€ 71 485€ 58 284€ 51 798€ 53 125€ 8 568€ 8 257€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
30 976€ 38 532€ 20 634€