Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

 • Názov SLOVNAFT, a.s.
 • IČO 31322832
 • DIČ 2020372640
 • IČ DPH SK2020372640 podľa §4
 • Sídlo Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 426/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 684 757 603 € / splatené 684 757 603 €
  Podľa účtovnej závierky: 684 758 000 €
 • Historický názov SLOVNAFT , a.s.
  (platné do 30. mája 2008 )
  SLOVNAFT a.s.
  (platné do 30. novembra 1998 )
 • Historické sídlo Vlčie hrdlo , 824 12 Bratislava
  (platné do 16. júna 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných 12.8.1994
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty 27.11.2017
základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemi- ckých a iných organických syntéz a proce- sov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru 27.11.2017
poskytovanie technickej pomoci a analytic kého a iného laboratórneho servisu - poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994
nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti 12.8.1994
čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov 12.8.1994
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností 12.8.1994
poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce 12.8.1994
prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých 12.8.1994
ubytovacie služby 12.8.1994
výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov 12.8.1994
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 12.8.1994
prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv 12.8.1994
prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov 29.4.1992
prenájom železničných vozňov 14.3.1996
prenájom technických zariadení s obsluhujúcim presonálom 14.3.1996
ostatné služby v doprave - zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia) 14.3.1996
prevádzkovanie kreditného systému 30.11.1998
prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky 24.7.2001
ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete 24.7.2001
poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov 24.7.2001
prenájom zariadení výpočtovej techniky a software 2.10.2004
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 20.12.2021
vedenie účtovníctva 23.4.2005
prevádzkovanie umývacích liniek 23.4.2005
prevádzkovanie čerpacích staníc 23.4.2005
vydávanie a správa nebankových kariet 23.4.2005
geodetické a kartografické práce 23.4.2005
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K- I 26.5.2005
prenájom motorových vozidiel 2.8.2005
plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu 16.6.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok 16.6.2006
prenájom palivových nádrží 28.6.2006
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií 28.6.2006
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod 28.6.2006
výroba a predaj chemicky upravenej vody 28.6.2006
výroba a predaj sušeného vzduchu 28.6.2006
nákup a predaj dusíka 28.6.2006
public relations - styk s verejnosťou 28.6.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy 22.7.2006
pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka 22.7.2006
prevádzkovanie verejných vodovodov V - II. kategórie 6.6.2007
správa registratúry 14.8.2008
činnosť vodohospodára 14.8.2008
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 14.8.2008
výroba a predaj priemyselnej vody 12.8.2009
havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 12.8.2009
bezpečnostnotechnické služby 12.8.2009
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov 12.8.2009
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 12.8.2009
prenájom zariadení, strojov, prístrojov a a technologických celkov 12.8.2009
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti 12.8.2009
vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno-chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie 12.8.2009
vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie 12.8.2009
predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel 12.8.2009
výroba technických plynov 22.9.2009
výkon činnosti stavebného dozoru - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 12.8.2009
výroba a predaj jedovatých látok 12.8.2009
spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti 12.8.2009
dispečerské riadenie výrobných procesov 12.8.2009
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ) 27.11.2017
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 30.6.2010
vydavateľská činnosť 30.6.2010
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 7.11.2013
technik požiarnej ochrany 7.11.2013
špecialista požiarnej ochrany 7.11.2013
iné podnikanie v civilnom letectve – pozemná obsluha lietadiel – služby spojené s plnením paliva – organizácia a výkon plnenia a odsávania paliva, kontroly kvality a kvantity dodávok paliva 27.11.2015
Pohostinská činnosť 2.5.2016
Výroba tepla, rozvod tepla 20.12.2021
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia s predajom na priamu konzumáciu 16.2.2017
výroba výrobkov studenej kuchyne 16.2.2017
Výroba a predaj energosádrovca 1.6.2017
Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 1.6.2017
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond 1.6.2017
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 1.6.2017
Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu 1.6.2017
Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov 1.6.2017
Zasielateľstvo 21.6.2018
Pomocné činnosti v doprave 21.6.2018
Prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá 23.8.2019
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel 23.8.2019
Poskytovanie služieb osobného charakteru 23.8.2019
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 20.12.2021
Inžinierska činnosť 20.12.2021
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení 20.12.2021
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 20.12.2021
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 20.12.2021
Prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier 20.12.2021
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 20.12.2021
Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie 20.12.2021
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 20.12.2021
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 20.12.2021
Administratívne služby 20.12.2021
Elektroenergetika: výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny 20.12.2021
Iné právne skutočnosti
1. Dňa 23.2.1994 prijatá zmena stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
2. Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 56/94, Nz 56/94 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 838
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1994, zápis č. 27 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.12.1994. Stary spis: Sa 838
4. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 8.6.1994. Stary spis: Sa 838
5. Notárska zápisnica N 65/95, Nz 63/95 napísaná dňa 24.5.1995 notárkou JUDr.Oľgou Folbovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo roz- hodnuté o zmene stanov spoločnosti a zmene člena dozornej rady Stary spis: Sa 838
6. Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft a.s. zo dňa 19.1.1994 bola zlúčená obchodná spoločnosť TRUCKCENTER Bratislava, spol. s r.o. so sídlom Bratislava, Kaukazská ul. so Slovnaft a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. s tým, že všetky práva a záväzky TRUCKCENTER Bratislava spol. s r.o. prechádzajú na Slovnaft a.s. Stary spis: Sa 838
7. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.11.1995. Stary spis: Sa 838
8. Notárska zápisnica N 60/96, Nz 53/96 zo dňa 17.4.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.1996. Stary spis: Sa 838
9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromažde- ní dňa 24.4.1997 osvedčené notárskou zápisni- cou N 46/97, Nz 36/97 spísanou JUDr. Janou Mikušovou. Stary spis: Sa 838
10. Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slov-Truck-Center a.s. konaného dňa 30.1.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, NZ 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Foblovou, bola spoločnosť Slov-Truck-Center a.s. zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v súlade s uznesením predstavenstva Slovnaft a.s. č. 2/95 zo dňa 19.9.1995 na spoločnosť Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Stary spis: Sa 838
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.1998, notárska zápisnica č. N 57/98, Nz 50/98 zo dňa 23.4.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23.4.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 30.6.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva.
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 29.9.1998 o kooptovaní nového člena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 15.7.1998 o zrušení prokúry.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.1999
Notárska zápisnica č. N 136/9 Nz 121/99 zo dňa 24.6.99 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválenázmena stanov.
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.5.2000. Notárska zápisnica č. N 118/00, Nz 108/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
14. Na základe rozhodnutia predstavenstva Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 28.3.2001 a dohody o zlúčení z 22.6.2001 bola zlúčená obchodná spoločnosť Slovnaft Benzinol, a.s. Bratislava so sídlom Bratislava, Mlynské Nivy 48, so Slovnaft, a.s. Bratislava v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka s tým, že všetky práva a záväzky Slovnaft Benzinol, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s. uznesením predstavenstva zo dňa 28.3.2001 a dohodou o zlúčení zo dňa 22.6.2001.
15. Výpis č. 08/2001 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.8.2001, na ktorom predstavenstvo rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou SLOVNAFT TRADE, a.s. spoločnosť SLOVNAFT, a.s. preberá na seba všetky práva, záväzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVNAFT TRADE, a.s. so sídlom
Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava s účinnosťou od 31.12.2001.
16. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 333/00 Nz 305/00 zo dňa 20.12.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a notárska zápisnica zo dňa 16.05.2001, č. N 133/01 Nz 125/01 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena predstavenstva a zápisnica z predstavenstva zo dňa 19.12.2001, na ktorom bola udelená prokúra p. Heimovi Tomanovi a Lászlóvi Feketemu.
17. Predaj časti podniku predstavujúcej požiarny útvar v prospech spoločnosti Group 4 Falck Services, s.r.o. na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 28.11.2002.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 17.5.2003 - 18.5.2003 osvedčené v notárskej zápisnici N 1784/03, Nz 47674/03 napísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Vlhom. Zmena v orgánoch spoločnosti. Na základe predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava zo dňa 16.5.2003 a Zmluvy o zlúčení uzavretej dňa 22.5.2003 bola v súlade s § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka zlúčená obchodná spoločnosť Benatech, a.s. so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava, IČO: 36 016 381 so spoločnosťou Slovnaft, a.s. s tým, že všetky práva a záväzky, majetok a pohľadávky zrušenej spoločnosti Benatech, a.s. prechádzajú na Slovnaft, a.s.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie spoločnosti zo dňa 27.05.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, notárom.
20. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 vo forme notárskej zápisnice N 242/2004, Nz 45668/2004 spísanej JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia dňa 17.12.2002 vo forme notárskej zápisnice N 339/02, Nz 336/02 napísanej dňa 17.12.02 notárom JUDr. Janou Mikušovou - schálená zmena stanov - rozšírenie predmetu činnosti.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 148/2005, Nz 21590/2005 spísanej dňa 16.5.2005 - schválenie zmeny stanov.
22. Uznesenie predstavenstva zo dňa 25.11.2005 - zriadenie odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
23. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.04.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 141/2006, Nz 18056/2006 spísanej notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, na ktorom bola schválená zmena stanov - rozšírenie predmetu podnikania, zmena sídla spoločnosti.
24. Notárska zápisnica N 141/2006, Nz 18056/2006, NCRls 17953/2006 zo dňa 11.5.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2006.
25. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 25.09.2006 o zrušení odštepného závodu SLOVNAFT, a.s. - odštepný závod Petrochémia.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.04.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 167/2007, Nz 18439/2007, NCRls 18367/2007 zo dňa 14.05.2007.
27. Uznesenie predstavenstva zo dňa 14.4.2008.
28. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2008.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.04.2008 - spísané vo forme forme notárskej zápisnice N 141/2008 Nz 19242/2008 dňa 07.05.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici zo dňa 19.05.2008.
Výpis zo Zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.04.2008.
Výpis zo Zápisnice č. 02/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.04.2008.
29. Výpis zo Zápisnice č 03/2008 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2008.
30. Výpis zo zápisu č. 02/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.4.2008 z 21.8.2008.
31. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 17.4.2009.
32. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.04.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 95/2009, Nz 15097/2009, NCRls 15281/2009 spísanej dňa 12.05.2009.
33. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 30.12.2009.
34. Notárska zápisnica N 134/2010, Nz 15355/2010 zo dňa 3.5.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
35. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.04.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 134/2010, Nz 15355/2010, NCRls 15616/2010 spísanej dňa 03.05.2010.
36. Výpis z uznesenia predstavenstva konaného dňa 23.7.2010.
37. Výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 29.4.2011.
38. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2011 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 155/2011 Nz 15198/2011 dňa 28.04.2011. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 21.04.2011.

39. Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 30.05.2011
40. Výpis z uznesenia zasadania dorornej rady zo dňa 14.09.2011.
41. Uznesenie dozornej rady zo dňa 30.08.2011.
42. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica N 257/2012, Nz 15135/2012 zo dňa 30.04.2012.
43. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti notárska zápisnica zo dňa 30.04.2012.
44. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10. 2012.
45. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.10.2012 o zlúčení so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals, s.r.o. , so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, IČO: 35 953 039, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 37409/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť SLOVNAFT a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO : 35 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 426/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 867/2012, Nz 40846/2012 dňa 31.10.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Petrochemicals s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
46. Rozhodnutie per rollam zo dňa 22.10.2012 a 10.12.2012.
47. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 245/2013, Nz 14087/2013, NCRls 14363/2013 dňa 29.04.2013.
48. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 341/2014 Nz 15472/2014 NCRls 15753/2014 zo dňa 24.04.2014
49. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 258/2015, Nz 14074/2015, NCRls 14414/2015 dňa 27.04.2015.
50. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. vo forme Uznesenia predstavenstva č. 112/2015 zo dňa 26.11.2015 spoločnosti SLOVNAFT, a.s. vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia, na základe ktorého bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, IČO 35 700 912 bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832 ako nástupnícka spoločnosť na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 934/2015, Nz47093/2015, NCRls 48032/2015 zo dňa 27.11.2015 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovnaft Retail, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
51. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.4.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 265/2016, Nz 13169/2016, NCRls 13551/2016 dňa 15.4.2016
52. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.4.2017, spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N254/2017, Nz12698/2017, NCR/s 12940/2017, zo dňa 13.4.2017
53. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 357/2017, Nz 44999/2017, zo dňa 20.11.2017.
54. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 272/2018, Nz 11804/2018, NCRls 12027/2018 zo dňa 16.04.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2018. Uznesenie dozornej rady per rollam prijaté dňa 21.06.2018.
55. Zápis rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti SLOVNAFT, a.s. zo dňa 10.10.2019 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01-10-041683 ako navrhovateľa (ďalej ako „MOL Nyrt.“): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 85,00 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou MOL Nyrt. zo dňa 13.8.2019 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-187-997 k č. sp. NBS1-000-040-885 zo dňa 3.9.2019 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti MOL Nyrt. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na spoločnosť MOL Nyrt. sa vzťahuje na 296 204 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN CS0009004452, SK1120001369 a SK1120005949.