Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o. v konkurze

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
30.06.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
811 042 € 811 043 € 911 261 € 960 242 € 990 628 € 1 022 479 € 1 154 986 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
311 € 311 € 373 € 364 € 339 € 339 € 300 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
2€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
311 € 311 € 373 € 364 € 339 € 339 € 298 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
311€ 311€ 373€ 364€ 339€ 339€ 298€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
810 731 € 810 732 € 910 888 € 959 878 € 990 289 € 1 022 021 € 1 121 484 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
596 067 € 596 067 € 596 067 € 596 067 € 596 067 € 599 860 € 644 302 €
035
B.I.1
Materiál
596 067€ 596 067€ 596 067€ 596 067€ 596 067€ 599 860€ 644 302€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
363 321 € 205 165 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
174 696 € 205 165 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
174 696€ 205 165€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
188 625€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
214 130 € 214 130 € 314 296 € 0 € 188 625 € 421 846 € 471 753 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 505 € 25 505 € 125 671 € 0 € 233 026 € 282 553 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
97 475€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
25 505€ 25 505€ 28 196€ 233 026€ 282 553€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
195€ 195€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
188 625€ 188 625€ 188 625€ 0€ 188 625€ 188 625€ 189 005€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
534 € 535 € 525 € 490 € 432 € 315 € 5 429 €
072
B.V.1.
Peniaze
41€ 41€ 45€ 48€ 4 434€
073
B.V.2.
Účty v bankách
493€ 494€ 480€ 442€ 432€ 315€ 995€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
119 € 33 202 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
119€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
119€ 1 559€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
31 524€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
811 042 € 811 043 € 911 261 € 960 242 € 990 628 € 1 022 479 € 1 154 986 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 589 063 € -1 588 566 € -840 066 € -796 017 € -772 655 € -1 009 745 € -922 520 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 € 713 669 €
082
A.I.1
Základné imanie
713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€ 713 669€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
172 254€ 172 254€ 172 254€ 172 254€ 172 254€ 172 254€ 172 254€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
71 362 € 71 362 € 71 362 € 71 362 € 71 362 € 71 362 € 71 362 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
71 362€ 71 362€ 71 362€ 71 362€ 71 362€ 71 362€ 71 362€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
12 € 12 € 75 € 65 € 41 € 41 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
12€ 12€ 75€ 65€ 41€ 41€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 545 863 € -1 797 425 € -1 753 367 € -1 729 981 € -1 967 072 € -1 879 804 € -502 124 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
648 804€ 648 804€ 648 804€ 648 804€ 411 713€ 411 713€ 411 713€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 194 667€ -2 446 229€ -2 402 171€ -2 378 785€ -2 378 785€ -2 291 517€ -913 837€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-497 € -748 438 € -44 059 € -23 386 € 237 091 € -87 267 € -1 377 681 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 400 105 € 2 399 609 € 1 751 327 € 1 756 259 € 1 763 283 € 2 032 224 € 2 077 506 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 € 5 € 5 € 932 529 € 405 378 € 5 € 2 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
932 524 € 405 373 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
932 524€ 405 373€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 2€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 400 100 € 2 398 722 € 1 750 440 € 821 126 € 1 355 301 € 2 029 134 € 2 069 859 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
928 354 € 928 354 € 928 354 € 0 € 535 202 € 962 939 € 973 613 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
928 354€ 928 354€ 928 354€ 535 202€ 962 939€ 973 613€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 040€ 1 344€ 1 344€ 1 344€ 1 277€ 1 277€ 2 484€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 160€ 1 677€ 1 677€ 1 677€ 1 677€ 1 757€ 41 523€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 317 881€ 1 317 688€ 794 206€ 793 246€ 792 286€ 1 038 302€ 1 046 464€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
149 665€ 149 659€ 24 859€ 24 859€ 24 859€ 24 859€ 1 775€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
882 € 882 € 2 604 € 2 604 € 3 085 € 7 645 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
882€ 882€ 2 604€ 2 604€ 3 085€ 7 645€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé