Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
237 287 451€ 210 298 370€ 187 383 315€ 151 257 663€ 91 671 684€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
200 628 439€ 183 023 513€ 154 479 832€ 127 555 492€ 88 750 684€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
36 659 012 € 27 274 857 € 32 903 483 € 23 702 171 € 2 921 000 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 682 040 € 1 397 011 € 1 296 525 € 1 508 845 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 397 011€ 1 296 525€ 1 508 845€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
8 682 040€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
30 836 134 € 24 609 755 € 29 035 551 € 23 991 078 € 11 824 897 € 111 982 € 116 696 € 98 772 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 129 865€ 2 537 695€ 2 387 376€ 2 422 756€ 782 775€ 19 130€ 21 191€ 24 409€
10
B.2
Služby
27 369 270€ 22 263 065€ 26 657 272€ 21 511 882€ 10 644 918€ 92 852€ 95 505€ 74 363€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 822 878 € 2 665 102 € 3 867 932 € -288 907 € -221 857 € 1 285 029 € 1 179 829 € 1 410 073 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
545 881 € 548 643 € 523 655 € 397 563 € 326 149 € 319 308 € 312 239 € 291 134 €
13
C.1
Mzdové náklady
396 821€ 401 012€ 380 134€ 289 166€ 236 665€ 227 928€ 228 079€ 214 785€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
142 554€ 141 468€ 137 723€ 104 772€ 86 164€ 86 031€ 78 478€ 70 918€
16
C.4
Sociálne náklady
6 506€ 6 163€ 5 798€ 3 625€ 3 320€ 5 349€ 5 682€ 5 431€
17
D
Dane a poplatky
428€ 405€ 760€ 978€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
117 813€ 96 513€ 93 060€ 92 298€ 61 676€ 9 185€ 18 789€ 32 641€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
48 907€ 6 189€ 18 239€ 4 417€ 10 490€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 320€ 5 926€ 9 587€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 820€ 28 214€ 30 668€ 60 497€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 425 727€ 5 237 337€ 3 765 798€ 3 611 113€ 1 586 539€ 4 437€ 4 957€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 512 110€ 863 678€ 984 875€ 2 309 538€ 656 855€ 52€ 610€ 209€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
11 074 568 € 6 365 654 € 6 001 472 € 480 121 € 320 002 € 960 496 € 852 771 € 1 090 068 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
144€ 93€
39
N
Nákladové úroky
45 899€ 45 342€ 40 331€ 44 216€ 22 239€ 70€
40
XI.
Kurzové zisky
56 638€ 199 405€ 313 106€ 798 589€ 682 341€ 12€
41
O
Kurzové straty
252 618€ 123 308€ 514 998€ 1 049 487€ 991 533€ 12€ 45€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 370€ 19 419€ 22 231€ 27 479€ 19 126€ 5 573€ 6 643€ 7 943€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-261 249 € 11 336 € -264 454 € -322 593 € -350 557 € -5 439 € -6 688 € -7 908 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
10 813 319 € 6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 € 1 082 160 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 502 662 € 1 519 542 € 1 366 738 € 366 331 € 1 335 € 219 925 € 201 639 € 209 044 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 883 989€ 421 647€ 2 536 864€ 1 217 298€ 1 135 925€ 219 925€ 201 639€ 209 044€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-381 327€ 1 097 895€ -1 170 126€ -850 967€ -1 134 590€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
10 813 319 € 6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 € 1 082 160 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €