Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
155 277 451 € 211 130 339 € 204 257 358 € 159 814 653 € 182 016 884 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 722 534 € 17 720 170 € 12 773 443 € 12 934 812 € 21 473 329 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 2 453 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 2 453€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 336 884 € 17 334 520 € 12 387 793 € 12 743 842 € 18 839 007 €
012
A.II.1
Pozemky
1 748 039€ 1 783 410€ 2 678 043€ 2 682 731€ 3 086 378€
013
A.II.2
Stavby
3 155 165€ 3 551 984€ 4 528 040€ 4 976 055€ 11 704 641€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 098 030€ 5 228 610€ 4 950 590€ 4 853 936€ 3 921 824€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 335 650€ 6 770 516€ 304 932€ 231 120€ 126 164€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
385 650 € 385 650 € 385 650 € 190 970 € 2 631 869 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
385 650€ 385 650€ 385 650€ 190 970€ 2 631 869€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
126 926 584 € 185 162 305 € 178 870 106 € 145 897 133 € 157 079 456 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 335 246 € 5 484 030 € 8 783 874 € 6 723 006 € 5 648 510 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
31 936 988 € 43 197 724 € 25 559 301 € 20 834 680 € 20 086 818 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
16 073 878 € 33 439 626 € 13 871 975 € 11 458 402 € 8 294 662 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
15 863 110€ 9 758 098€ 11 687 326€ 9 376 278€ 11 792 156€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
81 146 571 € 125 655 682 € 137 908 277 € 112 554 817 € 121 713 229 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
76 736 340 € 111 529 659 € 130 556 983 € 91 542 217 € 104 456 602 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
76 736 340€ 111 529 659€ 130 556 983€ 91 542 217€ 104 456 602€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 5 055 105€ 0€ 18 253 654€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
4 382 490€ 5 717 614€ 4 702 561€ 110 408€ 119 654€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 326 284€ 2 620 862€ 2 620 862€ 17 106 427€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 741€ 27 020€ 27 871€ 27 676€ 30 546€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 507 779 € 10 824 869 € 6 618 654 € 5 784 630 € 9 630 899 €
072
B.V.1.
Peniaze
358 009€ 285 236€ 229 017€ 180 342€ 143 196€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 149 770€ 10 539 633€ 6 389 637€ 5 604 288€ 9 487 703€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 628 333 € 8 247 864 € 12 613 809 € 982 708 € 3 464 100 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
106 124€ 135 439€ 118 955€ 229 506€ 210 443€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
13 522 209€ 8 112 425€ 12 494 854€ 753 202€ 3 253 657€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
155 277 451 € 211 130 339 € 204 257 358 € 159 814 653 € 182 016 884 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 044 210 € 46 408 203 € 42 469 142 € 50 737 438 € 49 807 855 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
082
A.I.1
Základné imanie
132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
724 271€ 724 271€ 724 271€ 724 271€ 724 271€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
45 551 156 € 41 612 095 € 39 880 391 € 43 109 887 € 42 198 373 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
45 551 156€ 41 612 095€ 39 880 391€ 43 109 887€ 42 198 373€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-32 363 993 € 3 939 061 € 1 731 704 € 6 770 504 € 6 752 435 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
141 233 241 € 164 722 136 € 161 788 216 € 109 077 215 € 132 209 029 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 105 127 € 22 852 873 € 19 518 045 € 19 208 015 € 19 942 396 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
15 493 826 € 17 199 915 € 19 163 025 € 18 881 374 € 19 663 434 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 493 826€ 17 199 915€ 19 163 025€ 18 881 374€ 19 663 434€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
426 325€ 386 215€ 355 020€ 326 641€ 278 962€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 184 976€ 5 266 743€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
16 936 250 € 10 864 552 € 17 020 241 € 14 648 297 € 22 307 101 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
16 936 250€ 10 864 552€ 17 020 241€ 14 648 297€ 22 307 101€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
97 271 001 € 116 942 203 € 109 821 904 € 61 346 481 € 73 715 627 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
39 868 156 € 36 193 947 € 53 181 318 € 57 370 549 € 61 099 694 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 868 156€ 36 193 947€ 53 181 318€ 57 370 549€ 61 099 694€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
40 607 097€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 208 909€ 16 531 490€ 8 160 519€ 1 234 546€ 1 682 966€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 048 999€ 984 915€ 1 015 222€ 941 885€ 864 147€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
602 538€ 623 978€ 630 659€ 593 589€ 523 615€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
584 823€ 176 394€ 3 188 655€ 162 289€ 140 645€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 350 479€ 62 431 479€ 43 645 531€ 1 043 623€ 9 404 560€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 920 863 € 14 062 508 € 15 428 025 € 13 874 422 € 16 243 905 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 920 863€ 14 062 508€ 15 428 025€ 13 874 422€ 16 243 905€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé