Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
161 090 644 € 223 337 422 € 320 375 008 € 395 914 173 € 322 994 803 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26 946€ 7 095 172€ 22 552€ 554 036€ 4 993 473€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
158 506 527€ 202 644 564€ 307 578 264€ 386 996 767€ 316 032 249€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
538 531€ 2 967 540€ 391 326€ 2 579 305€ 153 122€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 018 640€ 10 630 146€ 12 382 866€ 5 784 065€ 1 815 959€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
198 878 911 € 216 735 402 € 317 678 466 € 386 649 920 € 316 317 978 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 152€ 5 411 186€ 0€ 908 598€ 4 340 672€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 550 759€ 33 361 163€ 52 146 532€ 62 686 015€ 43 400 084€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
126 554 676€ 157 749 781€ 214 115 755€ 298 191 800€ 239 371 576€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
20 482 245 € 22 004 762 € 22 620 421 € 20 543 320 € 18 469 617 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 123 927€ 16 100 414€ 16 324 982€ 15 200 916€ 13 958 734€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
-746 826€ -278 969€ 155 450€ -43 793€ -506 207€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 676 490€ 6 006 325€ 6 003 805€ 5 580 342€ 4 895 010€
19
E.4.
Sociálne náklady
428 654€ 176 992€ 136 184€ -194 145€ 122 081€
20
F.
Dane a poplatky
359 729€ 621 215€ 465 571€ 466 414€ 513 016€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 092 065€ 3 532 469€ 1 851 363€ 1 824 274€ 1 823 972€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 092 065€ 3 532 469€ 1 851 363€ 1 824 274€ 1 823 972€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
76 204€ 1 670 319€ 48 596€ 6 657 870€ 10 813€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
13 741 934€ -10 886 793€ 20 603 153€ 1 740 663€ 5 366 079€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 977 147€ 3 271 300€ 5 827 075€ -6 369 034€ 3 022 149€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-37 788 267 € 6 602 020 € 2 696 542 € 9 264 253 € 6 676 825 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 383 886 € 13 217 606 € 41 338 529 € 25 764 390 € 33 913 390 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
207 229 € 373 465 € 267 938 € 532 708 € 3 069 470 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
207 229 € 276 642 € 196 458 € 162 579 € 151 433 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 95 332€ 71 480€ 370 129€ 1 234 207€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 491€ 0€ 1 683 830€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
887 967 € 1 107 195 € 537 150 € 568 347 € 439 476 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
887 470 € 1 107 195 € 533 816 € 551 035 € 439 476 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
497€ 0€ 3 334€ 17 312€ 0€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-680 738 € -733 730 € -269 212 € -35 639 € 2 629 994 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-38 469 005 € 5 868 290 € 2 427 330 € 9 228 614 € 9 306 819 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-6 105 012 € 1 929 229 € 695 626 € 2 458 109 € 2 554 384 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 3 006 674€ -12 492€ 94 407€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 105 012€ 1 929 229€ -2 311 048€ 2 470 601€ 2 459 977€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-32 363 993 € 3 939 061 € 1 731 704 € 6 770 505 € 6 752 435 €