Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÁHOSTAV - SK, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
100 092 429 € 78 177 196 € 77 625 838 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 152 105€ 2 766 955€ 2 073 088€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
871 491€ 890 760€ 753 989€
05
III.
Tržby z predaja služieb
85 593 873€ 70 078 815€ 64 936 779€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
854 317€ 829 373€ 408 750€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
315 125€ 370 076€ 3 161 754€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 305 518€ 3 241 217€ 6 291 478€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
98 744 741 € 81 116 541 € 76 859 823 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 110 541€ 2 713 573€ 2 032 120€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 484 229€ 11 515 015€ 7 771 181€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
70 167 340€ 52 725 638€ 52 899 252€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 199 540 € 9 966 479 € 11 092 479 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 456 251€ 6 990 842€ 7 286 182€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
38 400€ 63 045€ 55 200€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 352 891€ 2 544 962€ 2 654 237€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 045 893€ 1 059 088€ 1 096 860€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 461 098€ 1 494 105€ 1 572 111€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
117 467€ 112 230€ 2 129 969€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-34 162€ 959 724€ -2 130 120€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 238 688€ 1 629 777€ 1 492 831€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 347 688 € -2 939 345 € 766 015 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 709 676 € 7 611 677 € 5 470 053 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
269 633 € 767 591 € 3 343 838 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40 948 € 34 792 € 48 197 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
32 844€ 70 865€ 233 304€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
195 841€ 661 934€ 3 062 337€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 112 679 € 1 499 514 € 3 689 633 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
586 221 € 89 591 € 55 055 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
43 453€ 50 346€ 232 565€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
483 005€ 1 359 577€ 3 402 013€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-843 046 € -731 923 € -345 795 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
504 642 € -3 671 267 € 420 220 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
63 478 € -85 610 € 206 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
173€ 0€ 2 972€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
63 305€ -85 610€ 203 536€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
441 164 € -3 585 657 € 213 712 €