Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.04.2010
31.12.2010
01.04.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
66 542 450 € 69 763 411 € 70 712 723 € 61 432 336 € 56 283 518 € 49 454 694 € 49 789 274 € 43 752 965 € 41 967 559 € 41 100 937 € 40 160 784 € 32 532 884 € 32 875 911 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 061 869 € 2 143 900 € 2 199 476 € 1 754 841 € 1 654 270 € 1 470 648 € 1 771 509 € 1 870 786 € 1 413 380 € 1 674 643 € 1 691 173 € 1 466 411 € 2 131 179 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
21 604 € 284 984 € 200 152 € 47 760 € 51 889 € 63 591 € 83 193 € 103 105 € 78 299 € 148 595 € 264 905 € 175 103 € 219 330 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
21 604€ 39 269€ 72 208€ 47 760€ 51 889€ 63 591€ 83 193€ 103 105€ 78 299€ 148 595€ 260 547€ 175 103€ 219 330€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
245 715€ 127 944€ 4 358€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
2 040 265 € 1 858 916 € 1 999 324 € 1 707 081 € 1 602 381 € 1 407 057 € 1 688 316 € 1 767 681 € 1 335 081 € 1 526 048 € 1 426 268 € 1 291 308 € 1 911 849 €
012
A.II.1
Pozemky
77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€
013
A.II.2
Stavby
24 587€ 28 665€ 32 743€ 36 821€ 40 899€ 44 977€ 49 055€ 53 133€ 57 211€ 115 502€ 83 616€ 89 528€ 93 963€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 938 376€ 1 752 949€ 1 889 279€ 1 592 958€ 1 484 180€ 1 284 778€ 1 561 959€ 1 637 246€ 1 200 568€ 1 333 244€ 1 265 350€ 1 124 478€ 1 740 584€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
52 300€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
64 305 390 € 67 481 379 € 68 310 943 € 59 516 046 € 54 573 093 € 47 935 943 € 47 925 755 € 41 829 451 € 40 485 996 € 39 356 874 € 38 398 641 € 30 996 688 € 30 424 706 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
17 486 766 € 29 736 052 € 37 886 713 € 34 509 366 € 30 784 017 € 22 135 236 € 27 956 921 € 26 701 573 € 23 225 807 € 22 262 846 € 21 907 687 € 12 948 607 € 13 457 210 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
17 486 766€ 29 736 052€ 37 886 713€ 34 509 366€ 30 784 017€ 22 135 236€ 27 956 921€ 26 701 573€ 23 225 807€ 22 262 846€ 21 907 687€ 12 948 607€ 13 457 210€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
6 912 516 € 7 170 247 € 6 416 259 € 5 045 171 € 3 559 200 € 2 505 193 € 1 373 618 € 179 680 € 171 363 € 276 471 € 296 465 € 188 024 € 432 509 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
6 912 516€ 7 170 247€ 6 416 259€ 5 045 171€ 3 559 200€ 2 505 193€ 1 373 618€ 179 680€ 171 363€ 276 471€ 296 465€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
39 898 602 € 30 568 545 € 23 998 772 € 19 958 277 € 20 219 712 € 23 091 502 € 18 389 558 € 14 749 586 € 16 893 297 € 16 621 930 € 16 003 379 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 008 451€ 6 216 431€ 23 972 883€ 19 930 639€ 20 053 590€ 23 058 724€ 18 315 699€ 14 686 956€ 16 836 269€ 16 105 215€ 15 905 608€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
32 971 930€ 24 338 271€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
5 908 550€ 3 324 593€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
861 131€ 6 790€ 7 787€ 10 494€ 140 822€ 5 705€ 5 908€ 7 079€ 7 810€ 408 714€ 7 655€ 12 364€ 982 441€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
57 090€ 7 053€ 18 102€ 17 144€ 25 300€ 27 073€ 67 951€ 55 551€ 49 218€ 108 001€ 90 116€ 255 231€ 188 011€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
7 506 € 6 535 € 9 199 € 3 232 € 10 164 € 204 012 € 205 658 € 198 612 € 195 529 € 195 627 € 191 110 € 191 819 € 192 762 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 506€ 6 535€ 9 199€ 3 232€ 10 164€ 13 949€ 15 142€ 7 664€ 5 182€ 5 167€ 3 099€ 3 551€ 4 749€
057
B.IV.2
Účty v bankách
190 063€ 190 516€ 190 948€ 190 347€ 190 460€ 188 011€ 188 268€ 188 013€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
175 191 € 138 132 € 202 304 € 161 449 € 56 155 € 48 103 € 92 010 € 52 728 € 68 183 € 69 420 € 70 970 € 69 785 € 320 026 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
175 191€ 138 132€ 202 304€ 161 449€ 56 155€ 48 103€ 92 010€ 52 728€ 68 183€ 69 420€ 70 970€ 69 785€ 252 739€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
67 287€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
66 542 450 € 69 763 411 € 70 712 723 € 61 432 336 € 56 283 518 € 49 454 694 € 49 789 274 € 43 752 965 € 41 967 559 € 41 100 937 € 40 160 784 € 32 532 884 € 32 875 911 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 796 889 € 20 187 977 € 21 534 170 € 20 541 286 € 17 839 709 € 18 466 607 € 18 453 427 € 19 727 690 € 19 558 856 € 19 554 196 € 20 715 944 € 18 220 986 € 13 502 156 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 € 2 091 101 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 453 149 € 9 449 342 € 9 456 457 € 9 454 881 € 9 481 779 € 9 443 599 € 9 442 862 € 9 694 028 € 9 669 368 € 9 331 116 € 10 636 158 € 9 917 328 € 5 781 154 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 453 149€ 9 449 342€ 9 456 457€ 9 454 881€ 9 481 779€ 9 443 599€ 9 442 862€ 9 694 028€ 9 669 368€ 9 331 116€ 10 636 158€ 9 917 328€ 5 781 154€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
7 758 912 € 7 153 807 € 8 492 885 € 7 501 577 € 4 773 102 € 5 438 180 € 5 425 737 € 6 448 834 € 6 304 660 € 6 638 252 € 6 494 958 € 4 718 830 € 4 136 174 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
45 715 301 € 49 549 235 € 49 114 565 € 40 872 327 € 38 421 638 € 30 981 223 € 31 056 848 € 17 445 988 € 15 838 078 € 15 561 439 € 12 917 940 € 6 685 364 € 10 750 749 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
32 780 682 € 32 283 365 € 27 867 985 € 21 773 757 € 15 883 163 € 13 239 575 € 10 007 700 € 906 774 € 608 974 € 1 191 222 € 1 717 847 € 992 521 € 2 425 501 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
151 994€ 150 650€ 201 978€ 186 136€ 181 746€ 167 299€ 161 502€ 194 545€ 204 699€ 203 124€ 224 903€ 205 359€ 223 812€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
15 012 381€ 15 246 856€ 9 610 897€ 8 797 305€ 7 513 917€ 7 401 205€ 5 904 372€ 196 835€ 45 479€ 163 535€ 119 039€ 121 085€ 35 437€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 616 307€ 16 885 859€ 18 055 110€ 12 790 316€ 8 187 500€ 5 671 071€ 3 941 826€ 515 394€ 358 796€ 824 563€ 1 373 905€ 666 077€ 2 166 252€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
121 845 € 106 467 € 81 909 € 54 198 € 28 268 € 22 979 € 36 853 € 44 685 € 44 490 € 40 857 € 37 537 € 32 976 € 28 356 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
121 845€ 106 467€ 81 909€ 54 198€ 28 268€ 22 979€ 36 853€ 44 685€ 44 490€ 40 857€ 37 537€ 32 976€ 28 356€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
12 812 774 € 17 159 403 € 21 164 671 € 19 044 372 € 22 510 207 € 17 718 669 € 21 012 295 € 16 494 529 € 15 184 614 € 14 329 360 € 11 162 556 € 5 659 293 € 8 296 478 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 267 433€ 11 817 918€ 11 625 226€ 11 614 875€ 8 915 214€ 7 628 644€ 3 763 251€ 6 840 673€ 4 504 534€ 3 334 947€ 3 662 717€ 2 399 543€ 5 203 959€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
537 968€ 583 436€ 747 344€ 418 189€ 380 191€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 272 780€ 967 912€ 7 547 919€ 4 153 213€ 11 721 879€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 292 571€ 5 485 822€ 7 523 061€ 2 144 199€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
304 616€ 267 031€ 277 995€ 264 718€ 133 352€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
210 876€ 188 347€ 192 402€ 187 581€ 24€ 24€ 65 118€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 029 849€ 4 884 607€ 5 796 268€ 6 009 286€ 6 047 074€ 5 936 812€ 5 527 141€ 3 361 261€ 4 656 290€ 2 887 916€ 4 608 296€ 2 841 561€ 2 513 858€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 500€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
574 € 414 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
574€ 414€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
30 260 € 26 199 € 63 988 € 18 723 € 22 171 € 6 864 € 278 999 € 6 579 287 € 6 570 625 € 5 985 302 € 6 526 900 € 7 626 534 € 8 623 006 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 054€ 11 889€ 15 033€ 18 723€ 17 588€ 6 864€ 278 999€ 283 812€ 282 135€ 192 639€ 203 512€ 178 166€ 112 586€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 041 922€ 4 790 646€ 4 432 355€ 4 611 894€ 5 007 568€ 5 430 420€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 206€ 14 310€ 48 955€ 4 583€ 1 253 553€ 1 497 844€ 1 360 308€ 1 711 494€ 2 440 800€ 3 080 000€