Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.M.T. SPEDITION, s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
231 083 € 232 099 € 235 308 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
218 592 € 218 592 € 218 592 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
218 592 € 218 592 € 218 592 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
218 592€ 218 592€ 218 592€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
12 491 € 13 507 € 16 716 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 971 € 12 862 € 11 760 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6€ 1 070€ 153€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
10 965€ 11 792€ 11 607€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 520 € 645 € 4 956 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 520€ 645€ 4 956€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
231 083 € 232 099 € 235 308 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-210 511 € -223 050 € -236 718 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 431€ 1 431€ 1 431€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-231 121€ -244 788€ -255 049€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 540 € 13 668 € 10 261 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
441 594 € 455 149 € 472 026 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
18€ 18€ 18€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
441 576 € 455 131 € 472 008 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
25€ 1€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 411€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
439 165€ 455 106€ 471 047€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci