Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baumit, spol. s r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
23 284 636 € 22 830 398 € 24 079 674 € 19 380 899 € 18 199 434 € 16 817 838 € 15 975 417 € 16 029 383 € 16 246 850 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 974 867 € 6 374 085 € 7 321 336 € 8 341 838 € 6 352 359 € 6 304 803 € 7 286 834 € 8 749 269 € 9 770 461 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
6 167 € 28 646 € 73 807 € 18 503 € 9 342 € 57 201 € 106 408 € 122 823 € 102 532 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 167€ 28 646€ 73 807€ 18 503€ 9 342€ 57 201€ 106 408€ 122 823€ 8 497€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 94 035€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
5 968 700 € 6 345 439 € 7 247 529 € 8 323 335 € 6 343 017 € 6 247 602 € 7 180 426 € 8 626 446 € 9 667 929 €
012
A.II.1
Pozemky
80 363€ 80 363€ 80 363€ 765 966€ 765 966€ 765 966€ 765 966€ 765 966€ 765 966€
013
A.II.2
Stavby
2 060 178€ 2 297 959€ 2 651 042€ 2 704 922€ 3 120 021€ 3 623 621€ 4 154 876€ 4 686 130€ 5 196 991€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 612 423€ 3 866 260€ 4 453 220€ 2 599 185€ 1 592 374€ 1 731 180€ 2 150 249€ 2 756 672€ 3 254 045€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 022€ 7 022€ 7 022€ 5 230€ 7 022€ 8 516€ 8 516€ 8 516€ 8 516€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
167 250€ 90 695€ 38 880€ 2 197 032€ 331 314€ 118 319€ 100 819€ 409 162€ 442 411€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
41 464€ 3 140€ 17 002€ 51 000€ 526 320€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 154 024 € 16 188 161 € 16 644 498 € 10 932 352 € 11 735 315 € 10 479 727 € 8 646 166 € 7 205 003 € 6 436 991 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 940 529 € 3 380 063 € 3 258 467 € 3 481 724 € 2 947 500 € 2 350 725 € 2 361 662 € 2 518 015 € 2 546 736 €
032
B.I.1
Materiál
1 870 679€ 1 578 498€ 1 614 878€ 1 592 275€ 1 219 696€ 1 240 044€ 1 099 799€ 1 457 093€ 1 137 241€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
1 672 446€ 1 371 132€ 1 205 045€ 1 399 388€ 1 381 450€ 745 501€ 907 571€ 754 250€ 1 085 155€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
397 404€ 430 433€ 438 544€ 490 061€ 346 354€ 365 180€ 354 292€ 306 672€ 324 340€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
171 815 € 285 268 € 130 137 € 26 904 € 13 397 € 27 082 € 98 317 € 29 462 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 155€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
67 375€ 74 515€ 26 904€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
171 815€ 213 738€ 55 622€ 13 397€ 27 082€ 98 317€ 29 462€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 696 158 € 1 120 189 € 2 431 613 € 2 056 102 € 2 491 502 € 2 142 644 € 1 528 170 € 2 377 504 € 2 028 641 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 383 740€ 1 104 830€ 2 415 661€ 1 983 318€ 2 423 139€ 2 074 480€ 1 526 490€ 2 287 899€ 2 024 026€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
230 459€ 404€ 87 040€ 1 663€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
81 959€ 15 359€ 15 548€ 72 784€ 68 363€ 68 164€ 1 680€ 2 565€ 2 952€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
11 345 522 € 11 402 641 € 10 824 281 € 5 367 622 € 6 282 916 € 5 959 276 € 4 658 017 € 2 280 022 € 1 861 614 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 696€ 12 223€ 11 298€ 8 979€ 7 414€ 6 503€ 8 858€ 7 807€ 7 632€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 339 826€ 11 390 418€ 10 812 983€ 5 358 643€ 6 275 502€ 5 952 773€ 4 649 159€ 2 272 215€ 1 853 982€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
155 745 € 268 152 € 113 840 € 106 709 € 111 760 € 33 308 € 42 417 € 75 111 € 39 398 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
350€ 185€ 2 203€ 290€ 1 089€ 629€ 8 443€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
153 797€ 230 827€ 111 637€ 106 246€ 110 671€ 32 679€ 33 974€ 75 111€ 39 398€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 598€ 37 140€ 173€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
23 284 636 € 22 830 398 € 24 079 674 € 19 380 899 € 18 199 434 € 16 817 838 € 15 975 417 € 16 029 383 € 16 246 850 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
17 497 289 € 17 940 381 € 19 183 015 € 14 028 808 € 13 710 246 € 13 056 087 € 12 487 677 € 12 452 085 € 12 766 276 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 € 3 638 970 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 600 688 € 3 343 321 € 3 089 115 € 615 574 € 716 392 € 647 983 € 612 391 € 526 394 € 671 521 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 600 688€ 3 343 321€ 3 089 115€ 615 574€ 716 392€ 647 983€ 612 391€ 526 394€ 671 521€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
8 056 907 € 8 757 366 € 10 254 206 € 7 573 540 € 7 154 160 € 6 568 410 € 6 035 592 € 6 085 997 € 6 255 061 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 786 808 € 4 889 920 € 4 896 524 € 5 352 091 € 4 489 188 € 3 761 751 € 3 482 451 € 3 574 498 € 3 474 974 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
515 287 € 582 167 € 485 861 € 442 622 € 418 467 € 407 067 € 338 388 € 372 545 € 380 516 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
230 225€ 251 696€ 211 930€ 203 924€ 185 351€ 134 232€ 128 224€ 161 127€ 380 516€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
285 062€ 330 471€ 273 931€ 238 698€ 233 116€ 272 835€ 210 164€ 211 418€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
83 172 € 70 946 € 59 601 € 75 827 € 32 265 € 18 944 € 20 549 € 13 274 € 43 393 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 141€ 141€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
83 172€ 70 946€ 59 601€ 46 507€ 32 265€ 18 944€ 20 408€ 13 133€ 24 164€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
29 320€ 19 229€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
5 188 349 € 4 236 807 € 4 351 062 € 4 833 642 € 4 038 456 € 3 335 740 € 3 123 514 € 3 188 679 € 3 051 065 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 560 230€ 3 602 515€ 3 123 297€ 4 219 772€ 3 474 040€ 2 762 425€ 2 622 912€ 2 752 196€ 2 733 534€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
24 934€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
284 667€ 221 888€ 207 111€ 197 173€ 177 652€ 187 278€ 166 125€ 167 049€ 148 013€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
163 235€ 147 494€ 137 885€ 128 429€ 118 029€ 107 076€ 102 736€ 101 398€ 91 740€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
180 217€ 254 910€ 872 769€ 279 468€ 259 935€ 270 161€ 231 741€ 167 888€ 52 844€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10 000€ 10 000€ 8 800€ 8 800€ 8 800€ 148€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
539 € 97 € 135 € 0 € 0 € 5 289 € 2 800 € 5 600 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
539€ 97€ 135€ 5 289€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 800€ 5 600€