Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TATRA UNITED CORPORATION, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
40 596 155 € 40 519 084 € 39 523 922 € 40 981 600 € 42 722 653 € 47 132 225 € 33 152 920 € 34 361 601 € 35 132 622 € 37 087 297 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 909 200 € 21 957 927 € 23 407 083 € 24 405 273 € 25 442 598 € 26 613 365 € 30 536 529 € 33 104 166 € 33 953 247 € 34 511 505 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 554 436 € 1 807 939 € 2 063 519 € 2 319 168 € 2 574 819 € 2 824 935 € 3 076 410 € 2 594 256 € 2 748 790 € 2 903 326 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
52€ 2 182€ 4 381€ 6 580€ 3 246€ 1 270€ 2 872€ 4 908€ 6 947€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
1 554 436€ 1 807 887€ 2 061 337€ 2 314 787€ 2 568 239€ 2 821 689€ 3 075 140€ 2 591 384€ 2 743 882€ 2 896 379€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 914 142 € 17 784 474 € 19 013 584 € 19 787 161 € 20 581 844 € 21 504 781 € 25 239 891 € 28 375 325 € 30 897 812 € 23 298 509 €
012
A.II.1
Pozemky
4 338 980€ 4 382 613€ 4 543 411€ 4 543 411€ 4 543 411€ 4 625 491€ 7 042 347€ 8 806 925€ 9 411 353€ 8 554 712€
013
A.II.2
Stavby
12 307 582€ 13 141 316€ 14 154 550€ 14 817 625€ 15 613 399€ 16 427 448€ 17 678 048€ 19 147 015€ 21 201 555€ 14 573 644€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
210 055€ 206 608€ 263 585€ 304 265€ 276 033€ 338 165€ 352 866€ 146 867€ 181 313€ 93 289€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
1 082€ 2 083€ 9 946€ 30 421€ 61 984€ 74 660€ 119 266€ 128 176€ 426€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
39 017€ 39 017€ 39 017€ 39 017€ 39 017€ 39 017€ 39 017€ 38 067€ 38 067€ 32 869€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 075€ 12 837€ 3 075€ 42 636€ 90 775€ 65 098€ 43 995€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 351€ 9 786€ 48 000€ 8 347€ 17 500€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 440 622 € 2 365 514 € 2 329 980 € 2 298 944 € 2 285 935 € 2 283 649 € 2 220 228 € 2 134 585 € 306 645 € 8 309 670 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
2 440 622€ 2 365 514€ 2 329 980€ 2 298 944€ 2 285 935€ 2 283 649€ 2 220 228€ 2 134 585€ 306 645€ 8 308 413€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 1 257€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 504 721 € 18 398 636 € 15 954 746 € 16 413 632 € 17 103 469 € 20 342 621 € 2 439 616 € 1 075 897 € 997 444 € 2 402 810 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
60 726 € 37 713 € 53 332 € 74 420 € 69 446 € 49 778 € 64 784 € 63 966 € 61 832 € 38 836 €
035
B.I.1
Materiál
55 461€ 31 938€ 48 689€ 67 653€ 64 291€ 44 111€ 59 542€ 58 328€ 57 595€ 36 057€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
5 265€ 5 775€ 4 643€ 6 767€ 5 155€ 5 667€ 5 242€ 5 638€ 4 237€ 2 779€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
180 582 € 134 720 € 5 199 192 € 10 398 384 € 15 597 576 € 15 796 768 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 199 192 € 10 398 384 € 15 597 576 € 15 796 768 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 199 192€ 10 398 384€ 15 597 576€ 15 796 768€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
21 201€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
180 582€ 113 519€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
320 811 € 5 434 010 € 5 515 826 € 2 544 506 € 541 202 € 2 555 045 € 324 788 € 277 401 € 300 687 € 1 771 027 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
303 636 € 5 427 453 € 5 420 836 € 2 531 485 € 521 060 € 2 524 630 € 291 896 € 260 394 € 291 410 € 1 740 218 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 940€ 19 890€ 47 416€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
303 636€ 5 427 453€ 5 420 836€ 2 531 485€ 521 060€ 2 517 690€ 272 006€ 212 978€ 291 410€ 1 740 218€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
348€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 227€ 66 741€ 10 319€ 0€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 600€ 6 557€ 28 249€ 13 021€ 9 823€ 30 415€ 32 892€ 17 007€ 9 277€ 30 809€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
18 942 602 € 12 792 193 € 5 186 396 € 3 396 322 € 895 245 € 1 941 030 € 2 050 044 € 734 530 € 634 925 € 592 947 €
072
B.V.1.
Peniaze
45 456€ 36 321€ 34 024€ 41 033€ 30 528€ 25 844€ 19 410€ 23 753€ 13 358€ 16 274€
073
B.V.2.
Účty v bankách
18 897 146€ 12 755 872€ 5 152 372€ 3 355 289€ 864 717€ 1 915 186€ 2 030 634€ 710 777€ 621 567€ 576 673€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
182 234 € 162 521 € 162 093 € 162 695 € 176 586 € 176 239 € 176 775 € 181 538 € 181 931 € 172 982 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
145 217€ 144 774€ 148 326€ 151 283€ 154 367€ 153 642€ 157 413€ 160 245€ 163 513€ 161 720€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 959€ 11 593€ 8 339€ 10 813€ 15 532€ 15 728€ 11 225€ 10 123€ 8 031€ 3 514€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
24 058€ 6 154€ 5 428€ 599€ 6 687€ 6 869€ 8 137€ 11 170€ 10 387€ 7 748€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
40 596 155 € 40 519 084 € 39 523 922 € 40 981 600 € 42 722 653 € 47 132 225 € 33 152 920 € 34 361 601 € 35 132 622 € 37 087 297 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
35 968 899 € 35 983 147 € 34 856 605 € 36 392 529 € 36 534 844 € 37 337 961 € 25 997 453 € 26 671 884 € 26 878 715 € 28 689 683 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 € 10 900 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€ 10 900 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€ 648 699€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 793 271€ 1 793 271€ 1 793 271€ 1 793 271€ 1 793 271€ 1 793 271€ 1 834 883€ 2 683 026€ 2 683 026€ 2 683 026€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 180 000 € 2 180 000 € 2 180 000 € 2 180 000 € 2 180 000 € 1 986 429 € 1 977 566 € 1 977 566 € 1 723 215 € 1 723 215 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 180 000€ 2 180 000€ 2 180 000€ 2 180 000€ 2 180 000€ 1 986 429€ 1 977 566€ 1 977 566€ 1 723 215€ 1 723 215€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 795 845 € 3 720 737 € 3 662 432 € 3 631 397 € 3 630 387 € 3 628 102 € 3 564 681 € 3 479 038 € 1 668 368 € 5 466 298 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 087 220€ 2 012 112€ 1 953 807€ 1 922 772€ 1 921 762€ 1 919 477€ 1 856 056€ 1 770 413€ -40 257€ 3 757 673€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€ 1 708 625€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 740 440 € 15 672 203 € 17 239 163 € 17 382 487 € 18 187 889 € 7 062 761 € 6 982 995 € 9 001 056 € 6 711 892 € 7 502 364 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 740 440€ 15 672 203€ 17 239 163€ 17 382 487€ 18 187 889€ 7 062 761€ 6 983 555€ 9 001 056€ 7 268 445€ 7 502 364€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-560€ -556 553€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-89 356 € 1 068 237 € -1 566 960 € -143 325 € -805 402 € 11 318 699 € 88 629 € -2 017 501 € 2 543 515 € -233 919 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 624 879 € 4 534 377 € 4 665 751 € 4 586 690 € 6 183 689 € 9 791 739 € 7 125 797 € 7 678 096 € 8 229 437 € 8 366 349 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
45 507 € 40 445 € 83 848 € 185 575 € 241 163 € 244 802 € 301 634 € 246 707 € 236 247 € 259 217 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
20 000€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 283€ 132 028€ 130 383€ 130 383€ 130 383€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
43 224€ 40 445€ 37 080€ 33 970€ 28 699€ 24 029€ 19 825€ 16 242€ 12 658€ 4 762€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 178 976€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
46 768€ 19 577€ 82 081€ 90 390€ 151 426€ 210 465€ 223 589€ 75 479€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
82 388 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
82 388€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 419 748 € 4 396 837 € 4 483 974 € 4 278 319 € 5 831 576 € 9 351 669 € 6 717 690 € 7 347 132 € 7 911 374 € 8 030 064 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
315 129 € 117 278 € 182 762 € 215 225 € 273 061 € 198 162 € 210 706 € 332 129 € 299 039 € 281 506 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
269€ 499€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
315 129€ 117 278€ 182 762€ 215 225€ 273 061€ 198 162€ 210 437€ 331 630€ 299 039€ 281 506€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
258 052€ 253 052€ 6 800€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 800 000€ 3 800 000€ 3 800 000€ 3 800 000€ 5 300 000€ 6 300 000€ 6 300 000€ 6 700 470€ 7 300 000€ 7 300 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
134 830€ 84 752€ 58 886€ 120 749€ 105 416€ 96 103€ 91 294€ 83 478€ 75 142€ 63 128€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
84 004€ 53 683€ 37 598€ 74 474€ 64 898€ 57 418€ 56 911€ 51 425€ 47 889€ 38 015€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
67 574€ 78 656€ 14 809€ 63 682€ 81 225€ 2 699 073€ 50 809€ 47 330€ 54 881€ 35 890€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
18 211€ 4 416€ 136 867€ 4 189€ 6 976€ 913€ 1 170€ 132 300€ 134 423€ 311 525€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
159 624 € 97 095 € 97 929 € 122 796 € 116 300 € 112 880 € 106 473 € 84 257 € 81 816 € 77 068 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
154 624€ 92 145€ 93 329€ 117 146€ 110 950€ 107 680€ 101 423€ 79 657€ 81 816€ 77 068€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 000€ 4 950€ 4 600€ 5 650€ 5 350€ 5 200€ 5 050€ 4 600€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 377 € 1 560 € 1 566 € 2 381 € 4 120 € 2 525 € 29 670 € 11 621 € 24 470 € 31 265 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
500€ 1 295€ 2 303€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 877€ 1 560€ 1 566€ 2 381€ 825€ 5 334€ 10 667€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 295€ 2 525€ 28 375€ 6 287€ 11 500€ 31 265€