Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J&T FINANCE GROUP, a.s. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 042 992 309 € 1 360 848 274 € 518 467 346 € 334 165 704 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 361 723 337 € 882 014 687 € 445 841 890 € 243 845 150 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 583 € 0 € 43 900 € 102 270 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 583€ 0€ 43 900€ 56 098€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
46 172€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
8 351 018 € 7 032 428 € 177 179 € 249 386 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 820 707€ 5 737 057€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 423 907€ 1 188 967€ 143 969€ 216 159€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
106 404€ 106 404€ 33 210€ 33 227€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 353 369 736 € 874 982 259 € 445 620 811 € 243 493 494 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 139 881 000€ 640 573 821€ 393 967 906€ 185 684 990€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
28 155 489€ 27 088 911€ 170 232€ 1 793€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
29 557 482€ 50 000 000€ 50 106 813€ 50 000 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
155 775 765€ 40 000 000€ 1 215 782€ 7 699 993€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
117 319 527€ 160 078€ 106 718€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
681 263 886 € 478 595 657 € 72 593 911 € 90 122 486 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
644 976 350 € 477 454 316 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
198 296 709€ 6 848 276€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
289 655 759€ 467 876 029€ 64 675 736€ 56 380 635€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
124 324€ 45 750€ 10 556€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
156 899 558€ 2 730 011€ 3 293 009€ 4 553 575€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
36 287 536 € 1 141 341 € 2 206 270 € 7 958 242 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 007€ 1 080€ 3 891€ 14 804€
057
B.IV.2
Účty v bankách
36 286 529€ 1 140 261€ 2 202 379€ 7 943 438€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 086 € 237 930 € 31 545 € 198 068 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 086€ 237 804€ 26 861€ 17 128€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
126€ 4 684€ 180 940€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 042 992 309 € 1 360 848 274 € 518 467 346 € 334 165 704 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
888 731 358 € 639 786 712 € 378 682 331 € 167 968 167 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
31 540 000 € 31 540 000 € 31 540 000 € 31 534 223 €
069
A.I.1
Základné imanie
31 540 000€ 31 540 000€ 31 540 000€ 31 534 223€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
540 211 028 € 455 115 911 € 275 915 014 € 66 674 102 €
074
A.II.1
Emisné ážio
14 937 263€ 14 937 263€ 14 937 263€ 14 937 263€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
192 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-15 427 863€ 179 200 897€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
260 977 751€ 260 977 751€ 260 977 751€ 51 736 839€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
87 723 877€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 308 000 € 6 308 000 € 6 308 000 € 6 306 844 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 308 000€ 6 308 000€ 6 308 000€ 6 306 844€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
146 822 801 € 140 809 454 € 63 446 070 € 544 812 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
146 822 801€ 140 809 454€ 63 446 070€ 544 812€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
163 849 529 € 6 013 347 € 1 473 247 € 62 908 186 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 154 260 880 € 721 061 562 € 139 784 887 € 166 197 537 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
284 732 € 257 933 € 184 907 € 68 014 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
68 595€ 41 511€ 57 857€ 67 815€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
216 137€ 216 422€ 127 050€ 199€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
356 885 322 € 50 216 856 € 51 483 769 € 52 973 644 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
117 708€ 169 815€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
246 205 168€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
50 000 000€ 50 000 000€ 50 000 000€ 50 000 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 436€ 2 476€ 10 250€ 9 161€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
60 000 000€ 1 473 199€ 2 964 151€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
559 010€ 44 565€ 320€ 332€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
771 808 882 € 645 445 801 € 75 502 522 € 71 404 933 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 242 486€ 30 767 156€ 50 315 997€ 42 663 082€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
26 240€ 27 594€ 31 687€ 31 202€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
728 966 348€ 456 704 659€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
53 320€ 40 029€ 92 218€ 90 752€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 966€ 15 900€ 59 154€ 55 866€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
17 171€ 2 248 855€ 334 960€ 43 484€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 478 351€ 155 641 608€ 13 036 974€ 28 520 547€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
25 281 944 € 25 140 972 € 12 613 689 € 41 750 946 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
9 360 685€ 12 613 689€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
25 281 944€ 25 140 972€ 3 253 004€ 29 137 257€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
71 € 128 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
71€ 128€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé