Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

J&T FINANCE GROUP, a.s. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 132€ 2 161€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 424€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
708 € 2 161 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 045 565 € 1 422 265 € 2 064 531 € 2 735 079 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 045 565€ 1 422 265€ 2 064 531€ 2 735 079€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 088 231 € 4 968 374 € 3 550 571 € 3 966 441 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
124 044€ 269 989€ 154 513€ 274 746€
10
B.2
Služby
4 964 187€ 4 698 385€ 3 396 058€ 3 691 695€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-4 041 958 € -3 543 948 € -1 486 040 € -1 231 362 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 029 676 € 899 273 € 2 041 006 € 2 032 696 €
13
C.1
Mzdové náklady
809 554€ 685 615€ 1 522 364€ 1 536 148€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
213 416€ 206 632€ 484 987€ 465 047€
16
C.4
Sociálne náklady
6 706€ 7 026€ 33 655€ 31 501€
17
D
Dane a poplatky
10 029€ 10 515€ 28 537€ 8 597€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 040 445€ 1 382 531€ 168 186€ 185 654€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 328€ 162 310€ 14 826€ 21 676€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 161€ 70 000€ 3 567€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
25 330€ 104 082€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 116 665€ 22 876 108€ 21 525 767€ 279 792€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50 682 595€ 24 359 648€ 21 790 043€ 1 596 395€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-6 711 201 € -7 331 579 € -3 976 786 € -4 753 236 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
21 866 122€ 17 723 052€ 2 300 000€ 68 833 499€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
22 198 498€ 15 146 569€ 2 126 236€ 71 778 962€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
800 000 € 69 961 097 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
800 000€ 69 961 097€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
3 969 025€ 3 857 359€ 21 238 417€ 46 733 187€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
2 193 324€ 3 825 866€ 25 414 676€ 26 038 472€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
812 193€ 276 040€ 139 928€ 5 472 183€
38
X.
Výnosové úroky
22 422 783€ 47 298 539€ 9 157 704€ 13 563 832€
39
N
Nákladové úroky
47 413 854€ 37 792 713€ 8 335 110€ 12 293 733€
40
XI.
Kurzové zisky
2 096 763€ 9 344 383€ 44 992 525€ 51 579 599€
41
O
Kurzové straty
11 409 681€ 12 185 129€ 37 800 407€ 68 133 971€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
205 588 584€ 5 296 845€ 3 178 904€ 2 602 503€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 356 925€ 32 913€ 1 273 147€ 1 894 974€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
170 558 802 € 15 060 948 € 5 778 046 € 67 661 422 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
163 847 601 € 7 729 369 € 1 801 260 € 62 908 186 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 928 € 1 716 022 € 328 013 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10€ 1 714 090€ 328 013€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 938€ 1 932€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
163 849 529 € 6 013 347 € 1 473 247 € 62 908 186 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
163 847 601 € 7 729 369 € 1 801 260 € 62 908 186 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
163 849 529 € 6 013 347 € 1 473 247 € 62 908 186 €