Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Up Slovensko, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 618 224 € 4 413 182 € 9 768 176 € 57 158 930 € 56 219 126 € 58 652 796 € 56 720 912 € 58 916 154 € 57 870 298 € 55 636 338 € 44 367 672 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 379 186 € 3 483 909 € 6 497 635 € 1 766 295 € 40 490 968 € 1 175 349 € 752 645 € 38 696 266 € 38 830 716 € 26 291 651 € 20 391 782 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
260 726 € 315 116 € 202 014 € 1 467 583 € 1 467 253 € 914 755 € 527 949 € 383 118 € 228 266 € 101 181 € 131 541 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
81 432€ 102 877€
005
A.I.2
Software
230 258€ 215 516€ 152 495€ 303 725€ 280 679€ 120 665€ 106 969€ 129 333€ 7 732€ 7 661€ 14 141€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
9 824€ 15 755€ 13 019€ 18 149€ 21 365€ 21 880€ 45 760€ 69 640€ 93 520€ 117 400€
007
A.I.4
Goodwill
181 376€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
224 705€ 315 423€ 349 349€ 377 126€ 17 166€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 644€ 83 845€ 36 500€ 658 196€ 746 909€ 444 741€ 21 341€ 190 859€ 150 894€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
633€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
460 568 € 374 168 € 226 538 € 298 712 € 234 181 € 260 594 € 224 696 € 178 955 € 114 187 € 113 163 € 97 461 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
14 719€ 3 278€ 3 366€ 3 454€ 259€ 1 051€ 1 843€ 2 635€ 3 427€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-15€ -15€ 7 040€ 19 983€ 52 771€ 96 280€ 71 652€ 28 087€ 263€ 756€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
438 766€ 151 441€ 216 109€ 260 838€ 186 108€ 163 898€ 86 610€ 92 691€ 81 764€ 110 265€ 89 068€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 083€ 155 264€ 7 078€ 27 380€ 28 090€ 43 925€ 41 547€ 13 561€ 2 493€ 4 210€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
64 200€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
657 892 € 2 794 625 € 6 069 083 € 38 789 534 € 38 134 193 € 38 488 263 € 26 077 307 € 20 162 780 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
657 892€ 2 794 625€ 6 069 083€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
38 000 000€ 38 134 193€ 38 488 263€ 22 493 252€ 14 881 756€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
789 534€ 3 584 055€ 2 347 795€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
2 933 229€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
206 867 € 906 816 € 3 225 901 € 53 024 664 € 13 303 371 € 55 022 645 € 53 573 396 € 17 910 408 € 16 917 246 € 27 415 664 € 22 418 857 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 140 € 2 468 € 47 224 € 79 352 € 116 611 € 95 850 € 92 404 € 112 928 € 111 623 € 106 193 €
035
B.I.1
Materiál
1 140€ 2 468€ 47 224€ 79 352€ 116 611€ 95 850€ 92 404€ 112 928€ 111 623€ 106 193€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
43 010 € 43 010 € 404 416 € 278 233 € 214 129 € 422 272 € 245 993 € 245 065 € 208 742 € 235 086 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
43 010 € 43 010 € 192 386 € 208 098 € 85 097 € 6 311 € 39 620 € 82 873 € 169 378 € 206 320 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
43 010€ 43 010€ 192 386€ 208 098€ 85 097€ 6 311€ 39 620€ 82 873€ 169 378€ 206 320€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
212 030€ 70 135€ 129 032€ 415 961€ 206 373€ 162 192€ 39 364€ 28 766€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
149 567 € 861 902 € 2 544 178 € 7 061 948 € 7 163 339 € 7 571 608 € 45 509 881 € 8 378 248 € 6 268 626 € 7 026 776 € 5 242 505 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
86 779 € 861 113 € 1 949 115 € 6 667 884 € 6 964 327 € 7 072 628 € 7 368 530 € 8 139 385 € 6 210 137 € 6 953 364 € 5 188 987 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
78 085€ 846 572€ 1 926 002€ 2 880€ 16 161€ 42 083€ 22 673€ 5 510€ 10 896€ 18 153€ 19 581€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 694€ 14 541€ 23 113€ 6 665 004€ 6 948 166€ 7 030 545€ 7 345 857€ 8 133 875€ 6 199 241€ 6 935 211€ 5 169 406€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
277 083€ 38 134 193€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
62 343€ 594 401€ 114 537€ 196 505€ 494 888€ 154 123€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
445€ 789€ 662€ 2 444€ 2 507€ 4 092€ 7 158€ 84 740€ 58 489€ 73 412€ 53 518€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
505 560 € 43 945 727 € 4 555 121 € 44 985 822 € 5 554 334 € 7 767 937 € 8 195 201 € 16 063 745 € 12 617 283 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
505 560€ 43 945 727€ 4 555 121€ 44 985 822€ 5 554 334€ 7 767 937€ 8 195 201€ 16 063 745€ 12 617 283€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 290 € 764 € 173 695 € 1 565 349 € 1 227 326 € 2 134 475 € 1 991 059 € 1 425 826 € 2 095 426 € 4 004 778 € 4 217 790 €
072
B.V.1.
Peniaze
258 228€ 251 213€ 189 172€ 172 849€ 143 636€ 133 512€ 162 612€ 70 195€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 290€ 764€ 173 695€ 1 307 121€ 976 113€ 1 945 303€ 1 818 210€ 1 282 190€ 1 961 914€ 3 842 166€ 4 147 595€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
32 171 € 22 457 € 44 640 € 2 367 971 € 2 424 787 € 2 454 802 € 2 394 871 € 2 309 480 € 2 122 336 € 1 929 023 € 1 557 033 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
90€ 6 677€ 979€ 6 148€ 114€ 6 377€ 5 165€ 8 892€ 709€ 2 583€ 2 746€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32 081€ 15 780€ 43 661€ 24 798€ 24 612€ 9 003€ 4 668€ 8 525€ 9 898€ 10 757€ 9 401€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 337 025€ 2 400 061€ 2 439 422€ 2 385 038€ 2 292 063€ 2 111 729€ 1 915 683€ 1 544 886€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 618 224 € 4 413 182 € 9 768 176 € 57 158 930 € 56 219 126 € 58 652 796 € 56 720 912 € 58 916 154 € 57 870 298 € 55 636 338 € 44 367 672 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
232 168 € 2 589 324 € 6 085 814 € 5 500 916 € 4 174 936 € 5 464 056 € 5 638 921 € 6 199 221 € 5 889 059 € 5 931 830 € 4 413 972 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 148 € 807 147 €
082
A.I.1
Základné imanie
807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 807 148€ 663 878€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
143 270€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-1€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 80 715 € 66 388 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 80 715€ 66 388€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-8 049 458 € -5 912 725 € -2 638 267 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-8 049 458€ -5 912 725€ -2 638 267€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 614 186 € 7 836 218 € 4 539 237 € 3 136 744 € 280 502 € 280 502 € 280 502 € 280 502 € 280 502 € 280 502 € 228 296 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 836 218€ 7 836 218€ 4 539 237€ 3 136 744€ 280 502€ 280 502€ 280 502€ 280 502€ 280 502€ 280 502€ 228 296€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-222 032€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-220 423 € -222 032 € 3 296 981 € 1 476 309 € 3 006 571 € 4 295 691 € 4 470 556 € 5 030 856 € 4 720 694 € 4 763 465 € 3 312 141 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 386 019 € 1 823 856 € 3 682 362 € 51 656 565 € 52 039 103 € 53 187 878 € 51 081 991 € 52 716 933 € 51 981 239 € 49 704 508 € 39 952 700 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
446 134 € 557 333 € 754 939 € 69 757 € 3 340 € 1 568 € 2 481 € 3 282 € 4 574 € 6 079 € 6 448 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
149 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
149€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 523€ 8 474€ 5 156€ 3 340€ 743€ 1 495€ 1 496€ 797€ 450€ 483€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 633€ 42 521€ 64 601€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
446 134€ 545 177€ 703 944€ 825€ 986€ 1 786€ 3 628€ 5 629€ 5 965€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
253 168 € 257 403 € 40 972 € 35 819 € 12 761 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
253 168€ 257 403€ 40 972€ 35 819€ 12 761€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
847 683 € 963 417 € 2 748 740 € 51 031 507 € 51 654 640 € 52 475 845 € 50 542 875 € 50 935 029 € 49 997 813 € 49 355 501 € 39 765 046 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
319 328 € 421 630 € 259 954 € 46 869 286 € 48 798 678 € 48 580 824 € 46 344 868 € 44 421 219 € 44 393 194 € 44 750 412 € 36 321 428 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
155 104€ 66 527€ 51 116€ 594 003€ 633 716€ 333 349€ 1 654 802€ 643 113€ 175 528€ 475 749€ 497 960€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
164 224€ 355 103€ 208 838€ 46 275 283€ 48 164 962€ 48 247 475€ 44 690 066€ 43 778 106€ 44 217 666€ 44 274 663€ 35 823 468€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
23 354€ 2 100 638€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
83 062€ 64 477€ 86 589€ 194 847€ 154 383€ 142 653€ 136 570€ 114 202€ 99 666€ 106 288€ 87 900€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
64 032€ 49 968€ 55 072€ 128 856€ 135 777€ 112 258€ 104 283€ 88 098€ 75 939€ 73 487€ 65 921€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
351 213€ 389 578€ 193 105€ 196 158€ 203 426€ 174 463€ 201 838€ 222 190€ 627 461€ 686 022€ 178 922€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 694€ 37 764€ 53 382€ 3 642 360€ 2 362 376€ 3 465 647€ 3 755 316€ 6 089 320€ 4 801 553€ 3 739 292€ 3 110 875€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
87 672 € 299 455 € 177 250 € 550 709 € 381 123 € 703 607 € 281 659 € 1 519 775 € 1 936 567 € 306 938 € 167 347 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
50 263€ 27 003€ 21 615€ 78 976€ 73 251€ 46 765€ 36 045€ 21 169€ 18 477€ 50 807€ 47 196€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
37 409€ 272 452€ 155 635€ 471 733€ 307 872€ 656 842€ 245 614€ 1 498 606€ 1 918 090€ 256 131€ 120 151€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 530€ 3 651€ 1 433€ 4 592€ 6 858€ 1 808€ 1 444€ 1 313€ 171€ 1 098€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
37 € 2 € 1 449 € 5 087 € 862 € 1 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 384€ 4 999€ 1 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
37€ 2€ 65€ 88€ 862€