Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s. [zrušená]

 • Názov ŠTÚDIO KOLIBA a.s. [zrušená]
 • IČO 31398227
 • DIČ 2020322227
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 14. marca 2016
 • Sídlo Brečtanova 1, 833 14 Bratislava
 • Dátum vzniku 10. júla 1995, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 875/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 999 137 €
 • Historické sídlo Ďatelinova 3, 821 01 Bratislava
  (platné do 22. júla 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 11.februára 2016
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] Panorama byty, a.s. [46627596]
  Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/, s výnimkou predaja tovaru, ktorý nieje voľnou živnosťou 10.7.1995
sprostredkovateľská činnosť 10.7.1995
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 10.7.1995
vydavateľské činnosti 10.7.1995
nákup a predaj nehnuteľností 10.7.1995
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov 10.7.1995
výroba filmov na zákazku, tvorba a výroba filmov všetkých žánrov v oblasti hraného, nehraného a animovaného filmu ľubovoľnou technológiou, na akomkoľvek nosiči, ktorá podlieha ochrane autorského zákona 22.7.1996
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 13.2.2010
reklamná, inzertná a propagačná činnosť 13.2.2010
obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností 13.2.2010
organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov, seminárov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí 13.2.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 13.2.2010
Iné právne skutočnosti
1. Akciová Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou v súlade s prisl. ust.obch.zákonníka. živ.oprávnenie vydal Obvodný úrad živ.odd.Bratislava 2. č.reg. 3798/95. Stary spis: Sa 1452
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 134/96, Nz 124/96 zo dňa 3.7.1996. Stary spis: Sa 1452
3. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 11.11.1996 pod č. N 208/1996, Nz 197/1996 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1452
4. Notárska zápisnica zo dňa 23.12.1996 pod č. N 328/96, Nz 329/96 ktorou sa osvedčil priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom sa schválila zmena stanov. Stary spis: Sa 1452
5. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.2.1997. Stary spis: Sa 1452
6. Notárska zápisnica N 210/97, Nz 208/97 spísaná dňa 11.8.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov čl. V, XI, XIX. Stary spis: Sa 1452
7. Notárska zápisnica N 222/97, Nz 220/97 zo dňa 22.8.1997 a dodatok č. 3 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.1998, notárska zápisnica N 403/98, Nz 396/98 zo dňa 26.10.1998.
8. Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia konaného dňa 2.2.1999 vo forme notárskej zápisnice N 33/9 Nz 33/99 spísaná notárkou JUDr Tatianou Schweighoferovou na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
9. Notárska zápisnica N 459/98, Nz 452/98 zo dňa 30.11.1998, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1998, notárska zápisnica N 405/99, Nz 395/99 zo dňa 20.10.1999.
10. Zmena stanov schválená valným zhromažedním dňa 15.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice NZ 326/99.
11. Notárska zápisnica N 20/2000 Nz 20/2000 zo dňa 24.1.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
12. Notárska zápisnica N 89/00, Nz 89/00 zo dňa 11.4.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
13. Notárska zápisnica N 137/2000 Nz 142/2000 zo dňa 4.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.10.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, personálne otázky v dozornej rade a nové úplné znenie stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.10.2000 o voľbe a odvolaní členov predstavenstva.
14. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6 K 327/00-82 zo dňa 8.6.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka STÚDIO KOLIBA, a.s. Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 31 398 227.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vojtech Agner, advokát, sídlo Cukrová 14, Bratislava.
Súd ustanovil do konania osobitného správcu: JUDr. Violu Dudákovú, komerčnú právničku, sídlo Kaštieľska 10, Bratislava a stanovuje jeho pôsobnosť pre:
- zabezpečenie účtovníctva úpadcu a úkony spojené s pohľadávkami proti podstate,
- zistenie a vymáhanie pohľadávok úpadcu, zistenie odporovateľných právnych úkonov a vedenie konaní s tým spojených,
- súčinnosť so správcom pri vyhotovení súpisu majetku úpadcu a pri spracovaní návrhu plánu speňaženia majetku z podstaty.
15. Ing. Róbert Lauko, Ing. Vladimír Mečiar, Emil Bartko, JUDr. Rudolf Biermann, Mgr. Viliam Bendík, Mgr. Jaroslav Čelechovský, JUDr. Peter Zelenay - funkcia členov dozornej rady od 04.10.2000 do 04.10.2002.
Notárska zápisnica N 222/02, Nz 222/02 napísaná dňa 17.12.2002 notárom JUDr. Annou Pčolovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.06.2005. Ing. Roman Bánoczay, Ing. Iveta Hrdlovičová, Andrej Kollár, Juraj Lihosit - funkcia členov predstavenstva od 04.10.2000 do 07.06.2005.
16. Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 33 Exre/1484/2005 zo dňa 10.6.2005 súd začal konanie ex offo o výmaz z obchodného registra predsedu predstavenstva Ing. Romana Bánoczaya.
17. Notárska zápisnica N 91/2009, Nz22663/2009 zo dňa 03.07.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
18. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.7.2009 č. k. 6K 327/00 - 2192 , ktorým súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením súdu zo dňa 8.6.2001, pod. č. k. 6K 327/00-82 na majetok úpadcu ŠTÚDIO KOLIBA, a. s. , so sídlom Brečtanová 1, 833 14 Bratislava z dôvodu, že na návrh úpadcu všetci konkurzní veritelia vyjadrili svoj súhlas so zrušením konkurzu na listine s úradne overeným podpisom a súhlasil s tým aj správca konkurznej podstaty.
Uvedeným uznesením súd súčasne zbavil JUDr. Vojtecha Ágnera, sídlom AK Špitálska 10, 811 02 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty a JUDr. Violu Dudákovú, sídlom AK Kaštielska 10, 821 05 Bratislava funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.9.2009.
19. Notárska zápisnica N 13/2010, Nz 1196/2010 zo dňa 15.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
20. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2011.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2014 vo forme notárskej zápisnice N 376/2014, Nz 18745/2014, NCRIs 19114/2014.
22. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2015.