Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
115 898 000 € 115 886 000 € 115 578 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
005
A.I.2
Software
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
624 000 € 612 000 € 304 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 000€ 4 000€ 4 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
617 000€ 608 000€ 280 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 000€ 0€ 20 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
14 200 000€ 15 528 000€ 15 528 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 328 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
89 247 000 € 77 621 000 € 58 289 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
11 980 000 € 2 734 000 € 6 255 000 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
233 000 € 171 000 € 1 500 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
97 000€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 1 500 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
136 000€ 171 000€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
56 986 000 € 36 375 000 € 41 584 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
56 986 000€ 34 500 000€ 40 084 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 1 875 000€ 1 500 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 048 000 € 38 341 000 € 8 950 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
0 € 93 000 € 622 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
177 269 000 € 168 196 000 € 142 867 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
39 202 000 € 39 202 000 € 39 201 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
39 202 000€ 39 202 000€ 39 201 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 633 000 € 5 633 000 € 73 724 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 633 000€ 5 633 000€ 73 724 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
27 876 000 € 25 404 000 € 31 622 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 100 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 100 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
27 876 000 € 22 547 000 € 24 856 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 811 000€ 19 864 000€ 17 979 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 084 000€ 1 191 000€ 666 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
246 000€ 251 000€ 83 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
714 000€ 1 227 000€ 996 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
21 000€ 14 000€ 5 132 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 2 857 000 € 6 666 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 2 857 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 2 857 000€ 3 809 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé