Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 113 501 € 2 075 119 € 1 835 253 € 1 757 523 € 2 204 211 € 2 737 451 € 3 230 247 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
503 374 € 504 715 € 494 103 € 567 515 € 664 938 € 776 331 € 985 527 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
503 374 € 504 715 € 494 103 € 567 515 € 664 938 € 776 331 € 985 527 €
012
A.II.1
Pozemky
240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€
013
A.II.2
Stavby
176 258€ 197 258€ 218 258€ 239 258€ 260 825€ 282 863€ 304 907€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
87 056€ 61 193€ 34 370€ 85 738€ 160 550€ 248 861€ 434 969€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
371€ 1 415€ 2 459€ 3 503€ 4 547€ 5 591€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 833€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 603 128 € 1 563 416 € 1 332 469 € 1 178 680 € 1 532 881 € 1 954 096 € 2 231 011 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
11 390 € 9 744 € 18 232 € 8 625 € 29 786 € 9 265 € 18 464 €
032
B.I.1
Materiál
11 390€ 9 744€ 18 232€ 8 625€ 29 786€ 9 265€ 18 464€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
128 995 € 228 656 € 282 107 € 299 041 € 127 862 € 66 556 € 125 613 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
128 995€ 228 656€ 282 107€ 299 041€ 127 862€ 66 556€ 125 613€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 154 638 € 738 962 € 397 013 € 492 149 € 1 121 050 € 1 665 107 € 1 806 306 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
585 114€ 157 997€ 333 737€ 274 359€ 809 200€ 939 488€ 1 566 532€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 867€ 161 583€ 263 037€ 165 142€ 77 669€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 80 036€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 124€ 2 333€ 3 707€ 266€ 48 745€ 59 599€ 63 989€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
563 400€ 578 632€ 56 702€ 55 941€ 68€ 500 878€ 18 080€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
308 105 € 586 054 € 635 117 € 378 865 € 254 183 € 213 168 € 280 628 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 013€ 4 219€ 5 737€ 3 169€ 5 086€ 3 647€ 8 521€
057
B.IV.2
Účty v bankách
303 092€ 581 835€ 629 380€ 375 696€ 249 097€ 209 521€ 272 107€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
6 999 € 6 988 € 8 681 € 11 328 € 6 392 € 7 024 € 13 709 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 999€ 6 988€ 8 681€ 11 328€ 6 392€ 6 059€ 6 909€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
965€ 6 800€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 113 501 € 2 075 119 € 1 835 253 € 1 757 523 € 2 204 211 € 2 737 451 € 3 230 247 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 885 773 € 1 746 931 € 1 596 612 € 1 448 241 € 1 410 383 € 2 249 752 € 2 179 851 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 25 061 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
166€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 787 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 787€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 713 443 € 1 563 123 € 1 414 753 € 1 361 762 € 1 361 762 € 2 146 362 € 1 846 358 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 713 443€ 1 563 123€ 1 414 753€ 1 361 762€ 1 361 762€ 2 146 362€ 1 846 358€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
138 842 € 150 320 € 148 371 € 52 991 € 15 133 € 69 902 € 300 005 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
227 728 € 328 188 € 238 641 € 309 282 € 793 828 € 487 699 € 1 011 650 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
73 384 € 80 385 € 79 677 € 75 942 € 106 647 € 115 727 € 147 539 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 928€ 21 917€ 14 987€ 10 685€ 22 869€ 25 364€ 29 231€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
52 456€ 58 468€ 64 690€ 65 257€ 83 778€ 90 363€ 118 308€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
32 097 € 41 363 € 46 687 € 50 164 € 34 545 € 41 303 € 56 096 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 179€ 9 463€ 9 918€ 9 631€ 4 717€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
24 070€ 24 033€ 23 818€ 24 584€ 24 636€ 23 444€ 21 294€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 450€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 848€ 7 867€ 12 951€ 15 949€ 5 192€ 3 409€ 34 802€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
122 247 € 206 440 € 112 277 € 181 254 € 406 641 € 330 669 € 791 677 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
56 877€ 51 816€ 24 840€ 22 207€ 270 782€ 153 111€ 629 410€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
7 122€ 54 653€ 105 585€ 51 753€ 65 190€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 404€ 14 552€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 283€ 32 573€ 23 756€ 18 939€ 26 390€ 29 568€ 28 536€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 783€ 22 019€ 17 466€ 14 999€ 17 939€ 21 395€ 20 399€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 787€ 44 176€ 44 250€ 16 764€ 21 889€ 5 130€ 5 278€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 395€ 1 203€ 1 965€ 2 760€ 17 888€ 39 871€ 93 502€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 922€ 245 995€ 0€ 16 338€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 38 746 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 38 746€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€