Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 602 782€ 1 586 338€ 1 189 384€ 1 187 627€ 1 495 296€ 1 962 877€ 2 660 822€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 639 229 € 1 636 011 € 1 227 999 € 1 323 737 € 1 551 623 € 2 122 220 € 2 774 282 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 202€ 390€ 6 869€ 50 673€ 0€ 308€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 600 579€ 1 586 338€ 1 188 995€ 1 180 758€ 1 444 623€ 1 962 877€ 2 660 514€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 900€ 14 415€ 3 651€ 28 795€ 14 441€ 2 126€ 1 110€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
31 548€ 35 258€ 34 963€ 107 315€ 41 886€ 157 217€ 112 350€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 463 302 € 1 443 986 € 1 043 517 € 1 252 924 € 1 525 692 € 2 031 762 € 2 378 179 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 315€ 6 869€ 50 673€ 1 368€ 308€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
232 768€ 334 481€ 256 994€ 205 919€ 336 122€ 507 524€ 683 803€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
609 928€ 487 464€ 201 983€ 164 020€ 273 863€ 377 363€ 757 415€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
485 990 € 486 319 € 364 396 € 418 135 € 533 267 € 538 327 € 615 847 €
16
E.1.
Mzdové náklady
352 306€ 354 561€ 266 708€ 294 213€ 384 990€ 388 646€ 447 842€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
119 941€ 121 381€ 89 811€ 100 179€ 133 882€ 136 554€ 154 734€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 743€ 10 377€ 7 877€ 23 743€ 14 395€ 13 127€ 13 271€
20
F.
Dane a poplatky
24 289€ 29 575€ 25 210€ 24 835€ 25 976€ 27 469€ 33 619€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 237€ 65 106€ 73 412€ 97 423€ 111 393€ 209 196€ 240 261€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 237€ 65 106€ 73 412€ 97 423€ 111 393€ 209 196€ 240 261€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
298€ 21 858€ 7 250€ 1 912€ 899€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 146€ 77 258€ 274 246€ 210 899€ 140 600€ -17 013€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 629€ 40 743€ 44 264€ 39 619€ -23 751€ 228 003€ 63 040€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
175 927 € 192 025 € 184 482 € 70 813 € 25 931 € 90 458 € 396 103 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
758 770 € 764 393 € 730 408 € 810 819 € 834 638 € 1 076 622 € 1 219 296 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
995 € 40 € 4 731 € 121 € 1 943 € 4 471 € 11 835 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 22 € 21 € 1 779 € 4 469 € 8 616 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 22€ 21€ 1 779€ 4 469€ 8 616€
42
XII.
Kurzové zisky
995€ 39€ 4 571€ 100€ 164€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
138€ 2€ 3 219€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
688 € 1 293 € 1 019 € 3 522 € 8 008 € 4 776 € 16 754 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
28 € 1 318 € 5 336 € 1 854 € 14 942 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
28€ 1 318€ 5 336€ 1 854€ 14 942€
52
O.
Kurzové straty
64€ 611€ 286€ 81€ 247€ 180€ 17€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
624€ 654€ 733€ 2 123€ 2 425€ 2 742€ 1 795€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
307 € -1 253 € 3 712 € -3 401 € -6 065 € -305 € -4 919 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
176 234 € 190 772 € 188 194 € 67 412 € 19 866 € 90 153 € 391 184 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
37 392 € 40 452 € 39 823 € 14 421 € 4 733 € 20 251 € 91 179 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
39 411€ 45 536€ 42 821€ 3 664€ 2 950€ 51 644€ 110 856€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 019€ -5 084€ -2 998€ 10 757€ 1 783€ -31 393€ -19 677€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
138 842 € 150 320 € 148 371 € 52 991 € 15 133 € 69 902 € 300 005 €