Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vertiv Slovakia, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
105 355 518 € 95 684 025 € 119 002 920 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 861 173 € 26 654 218 € 25 736 854 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
409 613 € 575 694 € 622 532 €
005
A.I.2
Software
409 613€ 537 464€ 614 882€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 38 230€ 7 650€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 451 560 € 26 078 524 € 25 114 322 €
012
A.II.1
Pozemky
452 108€ 452 108€ 452 108€
013
A.II.2
Stavby
15 165 891€ 16 054 326€ 16 667 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 175 531€ 5 945 308€ 6 162 009€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 636 502€ 2 854 638€ 1 280 161€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
231 184€ 563 580€ 356 630€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
790 343€ 208 562€ 196 015€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
77 050 134 € 68 624 730 € 92 487 616 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 373 105 € 30 760 175 € 25 025 785 €
035
B.I.1
Materiál
29 083 263€ 23 171 988€ 17 019 722€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 277 882€ 1 805 796€ 1 856 714€
037
B.I.3
Výrobky
5 226 897€ 3 823 347€ 4 845 767€
039
B.I.5
Tovar
3 785 063€ 1 959 044€ 1 303 582€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
250 154 € 717 080 € 241 525 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
250 154€ 717 080€ 241 525€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
35 420 252 € 37 141 937 € 67 190 211 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
34 318 622 € 30 870 188 € 23 993 438 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 189 508€ 29 239 941€ 23 554 533€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 129 113€ 1 630 247€ 438 905€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 6 271 863€ 42 827 324€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 103 629€ 0€ 364 496€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 999€ -114€ 4 952€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 623 € 5 538 € 30 094 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 623€ 5 538€ 30 094€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
444 201 € 405 078 € 778 450 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
105 355 518 € 95 684 025 € 119 002 920 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 842 276 € 31 848 943 € 58 199 577 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 963 410 € 15 963 410 € 15 963 410 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 963 410€ 15 963 410€ 15 963 410€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 215 272 € 11 221 939 € 37 572 573 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 215 272€ 11 221 939€ 37 572 573€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
71 513 292 € 63 835 133 € 60 803 393 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 733 918 € 2 159 197 € 815 904 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
129 202€ 125 335€ 51 690€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 604 716€ 2 033 862€ 764 214€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 623 384 € 1 749 707 € 2 409 481 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 623 384€ 1 749 707€ 2 409 481€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
65 725 359 € 59 607 446 € 57 283 419 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
55 180 514 € 53 309 263 € 52 255 639 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 959 639€ 19 347 759€ 18 088 496€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
29 575 608€ 26 111 388€ 29 115 272€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 645 267€ 7 850 116€ 5 051 871€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 849 841€ 24 852€ 24 618€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 412 177€ 2 281 661€ 2 029 129€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
912 642€ 877 142€ 775 908€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
220 652€ 2 135 261€ 1 519 943€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 149 533€ 979 267€ 678 182€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
430 631 € 318 782 € 294 588 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
430 631€ 318 782€ 294 588€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-50 € -50 € -50 €