Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 354 159 € 32 981 786 € 35 455 548 € 40 597 426 € 44 177 417 € 45 593 179 € 44 580 715 € 46 730 426 € 50 710 746 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 346 835 € 20 776 765 € 22 813 858 € 25 506 218 € 29 065 311 € 31 394 849 € 30 226 249 € 32 559 007 € 36 894 338 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
16 119 € 25 932 € 138 995 € 217 767 € 330 269 € 427 351 € 222 457 € 43 907 € 210 076 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
9 784€ 25 932€ 134 163€ 217 767€ 330 269€ 427 351€ 28 947€ 34 467€ 206 876€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 335€ 4 832€ 193 510€ 9 440€ 3 200€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 542 140 € 19 946 851 € 21 855 654 € 24 533 399 € 27 963 869 € 30 179 960 € 29 198 212 € 32 505 140 € 36 674 302 €
012
A.II.1
Pozemky
1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 138 698€ 1 252 846€ 1 245 103€ 1 357 337€
013
A.II.2
Stavby
10 371 463€ 11 221 100€ 12 078 869€ 12 950 939€ 13 759 909€ 14 616 698€ 15 710 713€ 16 520 376€ 17 899 042€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 991 588€ 7 470 662€ 8 597 696€ 10 349 587€ 12 969 351€ 10 473 209€ 12 175 643€ 14 724 363€ 16 872 001€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 205€ 35 205€ 35 205€ 88 989€ 90 725€ 3 947 035€ 14 415€ 13 484€ 425 727€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 186€ 81 186€ 5 186€ 5 186€ 5 186€ 4 320€ 44 595€ 1 814€ 120 195€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
788 576 € 803 982 € 819 209 € 755 052 € 771 173 € 787 538 € 805 580 € 9 960 € 9 960 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
28 616€ 24 022€ 19 249€ 15 092€ 11 213€ 7 578€ 5 620€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
650 000€ 670 000€ 770 000€ 710 000€ 730 000€ 750 000€ 770 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
100 000€ 100 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 919 705 € 12 104 187 € 12 589 602 € 15 013 601 € 15 061 207 € 14 154 539 € 14 305 646 € 14 138 415 € 13 779 216 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 962 251 € 4 333 978 € 4 723 875 € 5 088 707 € 5 463 848 € 5 040 749 € 4 697 230 € 4 643 741 € 5 252 347 €
035
B.I.1
Materiál
4 556 411€ 3 370 768€ 3 646 789€ 3 796 172€ 3 888 773€ 3 802 115€ 3 421 044€ 3 266 398€ 3 829 470€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 328 466€ 885 836€ 999 712€ 1 215 161€ 1 478 320€ 1 196 652€ 1 230 447€ 1 323 883€ 1 353 039€
037
B.I.3
Výrobky
77 374€ 77 374€ 77 374€ 77 374€ 96 755€ 41 866€ 45 573€ 53 344€ 69 722€
038
B.I.4
Zvieratá
116€ 116€ 116€ 116€
039
B.I.5
Tovar
50€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
110 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
110 500 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
110 500€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 951 714 € 5 363 346 € 5 833 283 € 7 957 842 € 7 722 546 € 7 310 837 € 7 655 996 € 7 374 361 € 7 093 077 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 597 325 € 5 065 756 € 5 736 702 € 7 782 355 € 7 316 519 € 7 149 988 € 7 595 289 € 7 112 883 € 6 633 554 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 024€ 5 153€ 5 087€ 72€ 3 117€ 13 099€ 19 388€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 596 301€ 5 060 603€ 5 731 615€ 7 782 283€ 7 313 402€ 7 136 889€ 7 575 901€ 7 112 883€ 6 633 554€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
349 968€ 285 359€ 83 985€ 173 338€ 400 611€ 153 899€ 54 192€ 241 538€ 434 792€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 421€ 12 231€ 12 596€ 2 149€ 5 416€ 6 950€ 6 515€ 19 940€ 24 731€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 778 563 € 1 736 316 € 1 691 559 € 1 669 723 € 1 548 487 € 1 456 370 € 1 154 154 € 1 041 250 € 712 188 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
1 778 563€ 1 736 316€ 1 691 559€ 1 669 723€ 1 548 487€ 1 456 370€ 1 154 154€ 1 041 250€ 712 188€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
227 177 € 670 547 € 340 885 € 297 329 € 326 326 € 346 583 € 798 266 € 968 563 € 721 604 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 844€ 4 681€ 3 373€ 4 421€ 7 805€ 6 189€ 5 819€ 5 132€ 8 268€
073
B.V.2.
Účty v bankách
222 333€ 665 866€ 337 512€ 292 908€ 318 521€ 340 394€ 792 447€ 963 431€ 713 336€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
87 619 € 100 834 € 52 088 € 77 607 € 50 899 € 43 791 € 48 820 € 33 004 € 37 192 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
126€ 2 956€ 227€ 754€ 502€ 4 437€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87 493€ 97 878€ 52 088€ 77 607€ 50 671€ 43 791€ 48 065€ 32 448€ 32 751€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1€ 1€ 54€ 4€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 354 159 € 32 981 786 € 35 455 548 € 40 597 426 € 44 177 417 € 45 593 179 € 44 580 715 € 46 730 426 € 50 710 746 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 397 168 € 20 625 146 € 20 839 739 € 21 729 210 € 22 801 965 € 23 768 362 € 23 128 786 € 24 096 880 € 26 490 097 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 € 18 216 209 €
082
A.I.1
Základné imanie
18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€ 18 216 209€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€ 312 749€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 646 386 € 3 643 242 € 3 643 242 € 3 643 242 € 3 643 242 € 3 643 242 € 3 643 242 € 3 643 242 € 3 643 242 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 867 823€ 1 906 926€ 1 951 683€ 1 973 519€ 2 094 755€ 2 186 872€ 2 489 088€ 2 601 992€ 2 931 054€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
1 778 563€ 1 736 316€ 1 691 559€ 1 669 723€ 1 548 487€ 1 456 370€ 1 154 154€ 1 041 250€ 712 188€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
465 701 € 465 701 € 465 701 € 465 701 € 465 701 € 2 040 873 € 3 394 026 € 3 394 026 € 3 394 026 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
465 701€ 465 701€ 465 701€ 465 701€ 465 701€ 2 040 873€ 3 394 026€ 3 394 026€ 3 394 026€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-74 201 € -78 795 € -83 568 € -87 725 € -91 604 € -95 239 € -97 197 € -486 068 € -486 605 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-74 203€ -78 797€ -83 570€ -87 727€ -91 606€ -95 241€ -97 199€ -878 700€ -879 237€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 392 632€ 392 632€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 949 422 € -1 965 400 € -820 966 € 109 130 € 1 032 086 € -987 090 € -987 090 € 591 894 € 2 922 512 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
109 130€ 109 130€ 109 130€ 109 130€ 1 032 086€ 588 082€ 588 082€ 591 894€ 2 922 512€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 058 552€ -2 074 530€ -930 096€ -1 575 172€ -1 575 172€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-220 254 € 31 440 € -893 628 € -930 096 € -776 418 € 637 618 € -1 353 153 € -1 575 172 € -1 512 036 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 956 948 € 12 356 602 € 14 615 634 € 18 867 937 € 21 369 640 € 21 821 687 € 21 451 454 € 22 632 970 € 24 220 455 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 113 058 € 637 688 € 660 751 € 905 325 € 1 101 348 € 1 281 098 € 1 451 630 € 1 443 000 € 1 895 724 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
19 756 € 39 512 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 756€ 39 512€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 561€ 5 492€ 2 851€ 3 609€ 6 847€ 1 299€ 1 958€ 7 780€ 8 022€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
519 766€ 4 292€ 20 750€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
574 731€ 632 196€ 638 144€ 862 204€ 1 094 501€ 1 279 799€ 1 449 672€ 1 430 928€ 1 866 952€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
270 370 € 281 437 € 285 895 € 284 559 € 291 782 € 281 505 € 275 940 € 255 911 € 191 477 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
270 370€ 281 437€ 285 895€ 284 559€ 291 782€ 281 505€ 275 940€ 255 911€ 191 477€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
280 000€ 967 500€ 1 624 000€ 2 850 217€ 4 852 338€ 6 049 005€ 5 694 578€ 7 944 699€ 10 194 819€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 404 191 € 2 805 476 € 3 908 773 € 5 599 636 € 6 454 684 € 4 849 017 € 5 187 198 € 4 340 069 € 3 346 143 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 560 424 € 2 098 948 € 3 256 585 € 4 877 064 € 5 719 689 € 3 820 286 € 4 359 801 € 3 537 008 € 2 579 797 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
9 761€ 930€ 1 640€ 645€ 605€ 505€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 550 663€ 2 098 018€ 3 254 945€ 4 876 419€ 5 719 084€ 3 820 286€ 4 359 296€ 3 537 008€ 2 579 797€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119€ 1 082€ 119€ 111€ 29 477€ 109 535€ 7 525€ 55€ 17 762€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
373 829€ 372 263€ 339 555€ 375 280€ 373 293€ 376 326€ 380 964€ 395 099€ 386 038€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
249 062€ 246 054€ 229 859€ 254 716€ 248 653€ 248 625€ 252 308€ 256 733€ 256 614€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
53 956€ 55 856€ 49 276€ 55 986€ 53 204€ 267 221€ 140 587€ 100 227€ 48 926€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
166 801€ 31 273€ 33 379€ 36 479€ 30 368€ 27 024€ 46 013€ 50 947€ 57 006€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
471 445 € 438 237 € 384 703 € 524 943 € 490 484 € 630 651 € 1 245 441 € 1 217 901 € 1 216 983 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
330 966€ 312 026€ 261 475€ 363 140€ 375 713€ 523 614€ 1 177 844€ 1 171 346€ 1 175 514€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
140 479€ 126 211€ 123 228€ 161 803€ 114 771€ 107 037€ 67 597€ 46 555€ 41 469€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 417 884€ 7 226 264€ 7 751 512€ 8 703 257€ 8 179 004€ 8 730 411€ 7 596 667€ 7 431 390€ 7 375 309€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
43 € 38 € 175 € 279 € 5 812 € 3 130 € 475 € 576 € 194 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
43€ 38€ 175€ 279€ 5 812€ 3 130€ 475€ 576€ 194€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé