Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 908 966 € 19 446 028 € 13 182 865 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 974 788 € 18 270 444 € 12 143 631 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
22 901 € 26 288 € 8 959 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 441€ 1 660€ 2 163€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 460€ 5 128€ 6 796€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 500€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 951 887 € 18 166 482 € 12 056 998 €
012
A.II.1
Pozemky
1 448 351€ 1 480 818€ 1 295 153€
013
A.II.2
Stavby
16 555 865€ 16 022 237€ 10 192 408€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
795 696€ 507 452€ 498 269€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 975€ 11 975€ 71 168€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
120 000€ 144 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
77 674 € 77 674 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
77 674€ 77 674€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 925 799 € 1 166 337 € 1 032 082 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
604 € 1 509 € 2 564 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
604 € 1 509 € 2 564 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
604€ 1 509€ 2 564€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
543 014 € 700 054 € 432 718 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
396 985 € 289 915 € 298 204 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
396 985€ 289 915€ 298 204€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
663€ 131 923€ 40 371€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
145 366€ 278 216€ 94 143€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 382 181 € 464 774 € 596 800 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 914€ 25 912€ 14 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 374 267€ 438 862€ 581 862€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 379 € 9 247 € 7 152 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 706€ 8 038€ 7 152€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 673€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 209€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 908 966 € 19 446 028 € 13 182 865 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 104 769 € 13 111 435 € 11 307 933 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 418 896 € 4 418 896 € 1 838 896 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 418 896€ 4 418 896€ 1 838 896€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 368 513€ 8 142 511€ 8 269 561€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 176 € 25 176 € 25 176 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 176€ 25 176€ 25 176€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 190 255 € 1 190 255 € 1 192 755 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 190 255€ 1 190 255€ 1 192 755€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 256 010 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
3 256 010€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
108 595 € 108 595 € 108 595 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
108 595€ 108 595€ 108 595€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-262 676 € -773 998 € -127 050 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 800 210 € 5 340 875 € 1 874 932 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
73 860 € 52 631 € 172 881 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
39 837 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 837€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
365€ 2 216€ 2 141€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
73 495€ 50 415€ 130 903€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
682 320€ 615 000€ 819 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 605 169 € 4 431 350 € 661 625 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 214 316 € 4 119 996 € 410 958 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 214 316€ 4 119 996€ 410 958€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000€ 20 000€ 20 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 921€ 25 369€ 16 120€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 506€ 19 921€ 12 713€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
99 325€ 25 716€ 2 901€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
226 101€ 220 348€ 198 933€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
34 417 € 37 894 € 17 426 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 561€ 37 894€ 17 426€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 856€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 404 444€ 204 000€ 204 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 003 987 € 993 718 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
943 462€ 968 590€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
60 525€ 25 128€