Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 248 349€ 1 063 085€ 1 013 204€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 729 617 € 2 144 778 € 1 580 702 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 248 349€ 1 063 085€ 1 013 204€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
67 170€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 075 533€ 265 194€ 130 731€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 405 735€ 749 329€ 436 767€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 909 077 € 2 971 856 € 1 796 997 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
356 924€ 284 650€ 201 544€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
942 276€ 765 292€ 608 332€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
614 417 € 598 237 € 388 368 €
16
E.1.
Mzdové náklady
419 223€ 401 789€ 260 956€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 406€ 13 514€ 6 221€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
157 732€ 151 986€ 101 249€
19
E.4.
Sociálne náklady
36 056€ 30 948€ 19 942€
20
F.
Dane a poplatky
75 105€ 44 807€ 44 464€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
583 256€ 486 344€ 427 405€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
613 256€ 486 344€ 427 405€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-30 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 126 084€ 334 255€ 76 666€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-7 695€ 25 312€ -2 163€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
218 710€ 432 959€ 52 381€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-179 460 € -827 078 € -216 295 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-50 851 € 80 313 € 203 328 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
77 997 € 2 335 € 159 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
77 674€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
87 € 439 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
87€ 439€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
236 € 1 896 € 159 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
236€ 1 896€ 159€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
135 250 € 26 847 € 31 550 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
77 674€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 006 € 23 301 € 28 121 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
45 006€ 23 301€ 28 121€
52
O.
Kurzové straty
170€ 8€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 400€ 3 538€ 3 429€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-57 253 € -24 512 € -31 391 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-236 713 € -851 590 € -247 686 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
25 963 € -77 592 € -120 636 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 883€ 2 895€ 10€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
23 080€ -80 487€ -120 646€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-262 676 € -773 998 € -127 050 €