Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 908 966 € 19 446 028 € 13 182 865 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
18 974 788 € 18 270 444 € 12 143 631 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
22 901 € 26 288 € 8 959 €
005
A.I.2
Software
19 441€ 1 660€ 2 163€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 460€ 5 128€ 6 796€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
19 500€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 951 887 € 18 166 482 € 12 056 998 €
012
A.II.1
Pozemky
1 448 351€ 1 480 818€ 1 295 153€
013
A.II.2
Stavby
16 555 865€ 16 022 237€ 10 192 408€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
795 696€ 507 452€ 498 269€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
31 975€ 11 975€ 71 168€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
120 000€ 144 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
77 674 € 77 674 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
77 674€ 77 674€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 925 799 € 1 166 337 € 1 032 082 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
604 € 1 509 € 2 564 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
604 € 1 509 € 2 564 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
604€ 1 509€ 2 564€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
543 014 € 700 054 € 432 718 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
396 985 € 289 915 € 298 204 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
396 985€ 289 915€ 298 204€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
663€ 131 923€ 40 371€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
145 366€ 278 216€ 94 143€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 382 181 € 464 774 € 596 800 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 914€ 25 912€ 14 938€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 374 267€ 438 862€ 581 862€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 379 € 9 247 € 7 152 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 706€ 8 038€ 7 152€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 673€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 209€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 908 966 € 19 446 028 € 13 182 865 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 104 769 € 13 111 435 € 11 307 933 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 418 896 € 4 418 896 € 1 838 896 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 418 896€ 4 418 896€ 1 838 896€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 368 513€ 8 142 511€ 8 269 561€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 176 € 25 176 € 25 176 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 176€ 25 176€ 25 176€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 190 255 € 1 190 255 € 1 192 755 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 190 255€ 1 190 255€ 1 192 755€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
3 256 010 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
3 256 010€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
108 595 € 108 595 € 108 595 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
108 595€ 108 595€ 108 595€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-262 676 € -773 998 € -127 050 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 800 210 € 5 340 875 € 1 874 932 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
73 860 € 52 631 € 172 881 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
39 837 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 837€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
365€ 2 216€ 2 141€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
73 495€ 50 415€ 130 903€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
682 320€ 615 000€ 819 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 605 169 € 4 431 350 € 661 625 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 214 316 € 4 119 996 € 410 958 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 214 316€ 4 119 996€ 410 958€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000€ 20 000€ 20 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 921€ 25 369€ 16 120€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 506€ 19 921€ 12 713€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
99 325€ 25 716€ 2 901€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
226 101€ 220 348€ 198 933€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
34 417 € 37 894 € 17 426 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 561€ 37 894€ 17 426€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 856€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 404 444€ 204 000€ 204 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 003 987 € 993 718 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
943 462€ 968 590€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
60 525€ 25 128€