Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAROUTE, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 466 347€ 9 735 498€ 13 343 673€ 9 267 039€ 13 852 710€ 13 771 390€ 6 539 825€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 554 937 € 9 881 751 € 13 584 830 € 9 360 758 € 13 962 510 € 13 889 593 € 6 628 152 € 4 192 834 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 614 009€ 2 311 987€ 8 531€ 24 118€ 307 825€ 14 711€ 55 877€ 2 140€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 852 337€ 7 423 511€ 13 335 142€ 9 242 921€ 13 559 972€ 13 848 927€ 6 483 948€ 4 129 289€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
83 278€ 119 245€ 43 154€ 90 748€ 93 330€ 24 156€ 88 133€ 18 814€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 313€ 27 008€ 198 003€ 2 971€ 1 383€ 1 799€ 194€ 42 591€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 829 981 € 8 585 182 € 9 163 407 € 6 722 755 € 9 907 383 € 8 930 210 € 3 904 285 € 3 207 983 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 166 985€ 1 819 714€ 6 165€ 16 872€ 218 722€ 9 205€ 18 403€ 1 533€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 884 211€ 1 880 630€ 2 748 692€ 2 373 037€ 2 306 292€ 2 257 311€ 1 546 144€ 579 315€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 337 384€ 3 428 413€ 4 703 591€ 3 543 518€ 6 502 313€ 5 995 676€ 1 755 347€ 2 149 048€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
723 618 € 745 416 € 946 289 € 529 804 € 585 562 € 445 235 € 340 795 € 249 955 €
16
E.1.
Mzdové náklady
520 477€ 532 840€ 681 388€ 374 310€ 417 081€ 322 144€ 248 454€ 180 940€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
181 055€ 186 252€ 239 456€ 131 593€ 142 569€ 109 598€ 83 527€ 60 139€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 086€ 26 324€ 25 445€ 23 901€ 25 912€ 13 493€ 8 814€ 8 876€
20
F.
Dane a poplatky
37 025€ 20 248€ 20 197€ 18 053€ 18 596€ 13 548€ 11 628€ 16 079€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
340 118€ 298 816€ 190 534€ 194 848€ 183 979€ 160 630€ 112 822€ 95 998€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
340 118€ 298 816€ 190 534€ 194 848€ 183 979€ 160 630€ 112 822€ 95 998€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 651€ 30 146€ 1 839€ 74 859€ 49 335€ 20 334€ 26 249€ 6 701€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-595 420€ 309 138€ 448 739€ -51 333€ 10 965€ -15 791€ 87 059€ 84 682€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
887 409€ 52 661€ 97 361€ 23 097€ 31 619€ 44 062€ 5 838€ 24 672€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
724 956 € 1 296 569 € 4 421 423 € 2 638 003 € 4 055 127 € 4 959 383 € 2 723 867 € 984 851 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 077 766 € 2 606 741 € 5 885 225 € 3 333 612 € 4 840 470 € 5 601 446 € 3 219 931 € 1 401 533 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 842 € 21 480 € 23 793 € 82 001 € 25 547 € 75 710 € 25 884 € 26 435 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
14 963 € 16 500 € 16 500 € 16 500 € 1 537 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
14 963€ 16 500€ 16 500€ 16 500€ 1 537€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 742 € 16 742 € 8 234 € 7 249 € 8 797 € 15 131 € 19 645 € 25 598 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 146€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 596€ 16 742€ 8 234€ 7 249€ 8 797€ 15 131€ 19 645€ 25 598€
42
XII.
Kurzové zisky
1 100€ 4 738€ 596€ 58 252€ 250€ 44 079€ 4 702€ 837€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 378 € 1 287 € 3 346 € 1 431 € 610 € 2 461 € 25 026 € 171 137 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 377 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 377€
52
O.
Kurzové straty
15 067€ 190€ 2 373€ 861€ 13€ 658€ 24 194€ 170 465€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 934€ 1 097€ 973€ 570€ 597€ 1 803€ 832€ 672€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 536 € 20 193 € 20 447 € 80 570 € 24 937 € 73 249 € 858 € -144 702 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
719 420 € 1 316 762 € 4 441 870 € 2 718 573 € 4 080 064 € 5 032 632 € 2 724 725 € 840 149 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
321 246 € 294 977 € 952 662 € 581 197 € 909 058 € 1 122 572 € 604 778 € 201 807 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
226 805€ 256 473€ 1 154 504€ 579 501€ 921 805€ 1 129 001€ 586 012€ 220 313€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
94 441€ 38 504€ -201 842€ 1 696€ -12 747€ -6 429€ 18 766€ -18 506€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
398 174 € 1 021 785 € 3 489 208 € 2 137 376 € 3 171 006 € 3 910 060 € 2 119 947 € 638 342 €