Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 795 225 € 25 129 677 € 26 526 190 € 21 993 083 € 20 298 487 € 20 497 768 € 14 444 824 € 13 859 997 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 660 516 € 1 790 265 € 1 360 161 € 2 098 299 € 2 077 574 € 2 092 953 € 1 944 392 € 817 037 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 650 140 € 1 680 449 € 1 227 975 € 998 857 € 1 076 037 € 1 091 416 € 942 855 € 817 037 €
012
A.II.1
Pozemky
129 438€ 129 438€ 129 438€ 129 438€ 185 443€ 129 438€ 129 438€ 129 438€
013
A.II.2
Stavby
626 871€ 632 018€ 629 409€ 488 007€ 528 995€ 550 672€ 576 805€ 611 264€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
833 873€ 918 993€ 333 778€ 256 211€ 351 440€ 404 756€ 236 612€ 76 335€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
59 958€ 35 945€ 119 681€ 10 159€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
99 405€ 5 520€ 6 550€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 376 € 109 816 € 132 186 € 1 099 442 € 1 001 537 € 1 001 537 € 1 001 537 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
-27 731€ 31 101€ 35 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
38 107€ 78 715€ 97 186€ 97 905€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 001 537€ 1 001 537€ 1 001 537€ 1 001 537€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
19 129 658 € 23 317 620 € 24 960 681 € 19 883 088 € 18 216 807 € 18 395 077 € 12 498 167 € 12 998 213 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
137 522 € 703 344 € 1 583 747 € 397 808 € 626 077 € 1 200 239 € 77 568 € 211 521 €
035
B.I.1
Materiál
124 597€ 687 566€ 104 402€ 380 110€ 610 319€ 723 167€ 77 568€ 211 313€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 925€ 15 778€ 1 479 345€ 17 698€ 15 758€ 208€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
477 072€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
367 942 € 459 753 € 540 594 € 779 916 € 790 358 € 935 165 € 239 404 € 107 276 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
283 569 € 280 940 € 323 276 € 764 441 € 773 186 € 930 740 € 239 404 € 90 513 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 920€ 221 436€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
283 569€ 274 020€ 323 276€ 764 441€ 773 186€ 709 304€ 239 404€ 90 513€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
84 373€ 178 813€ 217 318€ 15 475€ 17 172€ 4 425€ 16 763€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 657 413 € 8 734 848 € 6 670 702 € 3 455 851 € 4 174 138 € 5 626 013 € 2 320 591 € 4 352 303 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 469 921 € 7 270 213 € 6 205 564 € 3 041 786 € 3 954 577 € 5 619 672 € 2 314 335 € 3 631 636 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
55€ 344€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 469 866€ 7 270 213€ 6 205 220€ 3 041 786€ 3 954 577€ 5 619 672€ 2 314 335€ 3 631 636€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
100 000€ 420 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
54 301€ 1 020 849€ 241 889€ 377 590€ 205 993€ 1 368€ 666 288€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 191€ 23 786€ 223 249€ 36 475€ 13 568€ 6 341€ 4 888€ 54 379€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 966 781 € 13 419 675 € 16 165 638 € 15 249 513 € 12 626 234 € 10 633 660 € 9 860 604 € 8 327 113 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 308€ 7 276€ 7 749€ 777€ 4 311€ 3 772€ 3 449€ 9 364€
073
B.V.2.
Účty v bankách
12 955 473€ 13 412 399€ 16 157 889€ 15 248 736€ 12 621 923€ 10 629 888€ 9 857 155€ 8 317 749€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 051 € 21 792 € 205 348 € 11 696 € 4 106 € 9 738 € 2 265 € 44 747 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23€ 129€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 642€ 21 792€ 12 575€ 9 460€ 3 100€ 9 047€ 2 265€ 14 618€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
386€ 192 773€ 2 236€ 1 006€ 691€ 30 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 795 225 € 25 129 677 € 26 526 190 € 21 993 083 € 20 298 487 € 20 497 768 € 14 444 824 € 13 859 997 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 326 554 € 21 828 597 € 22 747 452 € 21 350 555 € 19 213 096 € 17 537 771 € 13 817 711 € 12 727 764 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 426 € 4 426 € 4 426 € 4 426 € 4 426 € 4 426 € 4 426 € 4 426 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
52 659 € 52 659 € 52 659 € 52 659 € 52 659 € 52 659 € 52 659 € 52 659 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-62 730 € -3 900 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-62 730€ -3 900€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
18 865 286 € 20 684 888 € 19 132 420 € 19 087 355 € 15 916 350 € 13 501 971 € 11 572 024 € 11 963 682 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 865 286€ 20 684 888€ 19 132 420€ 19 087 355€ 15 916 350€ 13 501 971€ 11 572 024€ 11 963 682€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
398 174 € 1 021 785 € 3 489 208 € 2 137 376 € 3 171 006 € 3 910 060 € 2 119 947 € 638 342 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 467 609 € 3 299 267 € 3 776 175 € 642 528 € 1 085 391 € 2 959 997 € 627 113 € 1 132 233 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 331 € 7 594 € 8 554 € 8 229 € 8 911 € 9 412 € 11 750 € 10 236 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
141€ 629€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 331€ 7 594€ 8 554€ 8 229€ 8 911€ 9 271€ 9 746€ 9 607€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 004€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
29 498 € 29 498 € 29 498 € 29 498 € 29 498 € 29 498 € 29 498 € 29 498 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 152 973 € 2 968 844 € 3 398 596 € 569 812 € 1 019 921 € 2 900 616 € 570 122 € 1 082 048 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 050 026 € 2 891 422 € 2 744 672 € 524 686 € 928 193 € 2 296 444 € 128 786 € 1 063 564 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
381 279€ 101 682€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 050 026€ 2 510 143€ 2 744 672€ 524 686€ 928 193€ 2 194 762€ 128 786€ 1 063 564€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
15 087€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
18 346€ 18 368€ 18 479€ 817€ 639€ 591€ 579€ 505€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 938€ 30 302€ 32 524€ 24 177€ 21 815€ 16 782€ 10 831€ 9 602€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 498€ 20 456€ 21 924€ 16 016€ 14 350€ 11 088€ 7 470€ 6 033€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 535€ 7 858€ 580 847€ 4 026€ 54 693€ 560 436€ 421 598€ 1 330€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
630€ 438€ 150€ 90€ 231€ 188€ 858€ 1 014€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
278 482 € 293 331 € 339 527 € 34 989 € 27 061 € 20 471 € 15 743 € 10 451 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
26 007€ 40 931€ 38 277€ 33 739€ 25 811€ 19 221€ 15 743€ 10 451€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
252 475€ 252 400€ 301 250€ 1 250€ 1 250€ 1 250€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
325€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 062 € 1 813 € 2 563 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
312€ 1 063€ 1 813€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
750€ 750€ 750€