Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
94 093 078 € 91 386 081 € 44 282 536 € 36 663 751 € 53 256 832 € 76 955 210 € 59 489 067 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
32 972 829 € 33 505 413 € 12 569 280 € 14 615 467 € 18 238 347 € 18 993 143 € 18 142 061 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
75 685 € 34 400 € 11 395 € 21 050 € 28 862 € 84 939 € 144 225 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
28 498€ 19 923€ 11 395€ 21 050€ 28 862€ 57 102€ 73 516€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
15 987€ 14 477€ 0€ 27 837€ 70 709€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
31 200€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 304 455 € 11 878 324 € 12 557 885 € 14 594 417 € 18 209 485 € 18 908 204 € 17 997 836 €
012
A.II.1
Pozemky
975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€ 975 487€
013
A.II.2
Stavby
6 451 136€ 7 305 433€ 7 915 104€ 8 934 513€ 9 407 099€ 9 639 159€ 9 637 938€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 383 881€ 1 504 951€ 1 660 465€ 2 038 514€ 2 335 718€ 2 467 243€ 2 305 792€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 090 626€ 1 250 054€ 1 586 031€ 2 226 556€ 2 762 087€ 2 963 395€ 2 166 944€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
403 325€ 707 279€ 403 325€ 419 347€ 2 706 283€ 2 810 115€ 2 838 090€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
135 120€ 17 473€ 22 811€ 52 805€ 73 585€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
21 592 689 € 21 592 689 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 000€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
21 587 689€ 21 587 689€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
61 081 164 € 56 954 137 € 31 674 788 € 22 008 181 € 34 957 107 € 57 912 692 € 41 294 120 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 594 368 € 11 927 682 € 7 703 469 € 9 789 318 € 5 070 018 € 10 551 316 € 7 668 059 €
035
B.I.1
Materiál
5 874 751€ 4 740 819€ 2 941 399€ 1 860 570€ 2 261 164€ 4 398 207€ 3 225 012€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
7 717 973€ 7 185 712€ 4 760 842€ 7 927 245€ 2 807 697€ 6 152 026€ 4 441 938€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 644€ 1 151€ 1 228€ 1 503€ 1 157€ 1 083€ 1 109€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 798 597 € 4 708 466 € 9 171 898 € 1 741 079 € 832 782 € 747 685 € 1 898 981 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 214 880 € 4 941 039 € 1 049 264 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 214 880€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 941 039€ 1 049 264€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
74 310€ 180 845€ 625 343€ 193 610€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 104€ 425€ 509€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 724 287€ 3 312 741€ 3 605 516€ 1 739 975€ 832 357€ 747 176€ 656 107€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
42 535 398 € 39 895 042 € 8 667 072 € 8 917 289 € 10 657 317 € 45 884 395 € 27 383 596 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 612 081 € 16 716 386 € 8 659 268 € 7 001 427 € 7 866 458 € 19 664 773 € 20 296 594 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 184 304€ 5 411 609€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 427 777€ 11 304 777€ 8 659 268€ 7 001 427€ 7 866 458€ 19 664 773€ 20 296 594€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
12 176 072€ 12 078 133€ 13 842 164€ 1 071 190€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 620 016€ 6 666 586€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
489 195€ 120€ 1 377 548€ 9 298€ 964 417€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
3 000 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 127 229€ 944 742€ 7 684€ 538 314€ 2 790 859€ 12 368 160€ 5 051 395€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
152 801 € 422 947 € 6 132 349 € 1 560 495 € 18 396 990 € 729 296 € 4 343 484 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 005€ 9 053€ 5 275€ 35 583€ 9 354€ 14 164€ 4 480€
073
B.V.2.
Účty v bankách
139 796€ 413 894€ 6 127 074€ 1 524 912€ 18 387 636€ 715 132€ 4 339 004€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
39 085 € 926 531 € 38 468 € 40 103 € 61 378 € 49 375 € 52 886 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 387€ 1 464€ 2 350€ 2 698€ 8 099€ 7 117€ 10 927€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32 231€ 43 476€ 35 605€ 37 154€ 44 457€ 41 873€ 39 272€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 467€ 881 591€ 513€ 251€ 8 822€ 385€ 2 687€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
94 093 078 € 91 386 081 € 44 282 536 € 36 663 751 € 53 256 832 € 76 955 210 € 59 489 067 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
24 173 030 € 37 797 356 € 15 180 730 € 22 485 165 € 34 498 239 € 34 355 900 € 34 546 657 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 864 008 € 43 763 921 € 22 103 876 € 22 103 876 € 22 103 876 € 22 103 876 € 22 103 876 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 864 008€ 43 763 921€ 22 103 876€ 22 103 876€ 22 103 876€ 22 103 876€ 22 103 876€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€ 103 796€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
98 235 € 2 610 € 2 610 € 2 404 554 € 1 490 827 € 1 209 396 € 1 096 842 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
95 625€ 2 401 944€ 1 488 217€ 1 206 786€ 1 094 232€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
2 610€ 2 610€ 2 610€ 2 610€ 2 610€ 2 610€ 2 610€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
15 619 € 15 619 € 15 619 € 15 619 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
15 619€ 15 619€ 15 619€ 15 619€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-13 613 € -13 613 € -13 613 € -13 613 € -13 613 € -18 688 € -13 613 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-13 613€ -13 613€ -13 613€ -13 613€ -13 613€ -18 688€ -13 613€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 744 930 € -7 015 939 € 288 496 € 2 884 007 € 1 660 470 € 8 127 583 € 10 114 599 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 744 930€ 2 884 007€ 2 884 007€ 2 884 007€ 1 660 470€ 8 127 583€ 10 114 599€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 899 946€ -2 595 511€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-13 624 326 € 956 581 € -7 304 435 € -5 013 074 € 9 137 264 € 2 814 318 € 1 125 538 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
69 917 327 € 53 585 514 € 29 099 098 € 14 175 888 € 18 755 943 € 42 593 334 € 24 938 816 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 156 537 € 7 081 061 € 10 749 611 € 3 173 446 € 3 228 919 € 3 369 508 € 9 844 140 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 987 453€ 2 987 453€ 2 987 453€ 2 997 574€ 2 997 602€ 3 106 951€ 4 064 419€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
4 043 948€ 7 699 900€ 5 502 834€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 149€ 43 229€ 49 027€ 20 974€ 41 152€ 31 349€ 21 014€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
147 676€ 18 081€ 48 206€ 63 717€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 259€ 6 431€ 13 231€ 154 898€ 172 084€ 183 002€ 192 156€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
822 209 € 207 810 € 183 020 € 211 836 € 640 910 € 302 631 € 387 603 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
822 209€ 207 810€ 183 020€ 211 836€ 640 910€ 302 631€ 387 603€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
33 021 015 € 14 545 111 € 8 253 803 € 6 618 582 € 10 843 593 € 32 623 873 € 11 296 969 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 948 734 € 11 148 225 € 4 511 773 € 3 791 681 € 2 536 577 € 16 222 620 € 4 011 646 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 594 801€ 2 493 084€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
12 353 933€ 8 655 141€ 4 511 773€ 3 791 681€ 2 536 577€ 16 222 620€ 4 011 646€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
5 579 984€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€ 1 047 938€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
884 250€ 787 501€ 697 150€ 669 451€ 772 370€ 831 685€ 659 932€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
528 599€ 474 612€ 409 905€ 351 899€ 425 619€ 449 069€ 354 778€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 825 276€ 128 012€ 1 575 716€ 728 453€ 3 242 141€ 1 618 880€ 117 358€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
5 075€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 206 234€ 958 823€ 11 321€ 29 160€ 2 818 948€ 12 448 606€ 5 105 317€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 326 748 € 3 683 640 € 3 769 723 € 4 172 024 € 4 042 521 € 4 127 095 € 3 410 104 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
727 541€ 629 824€ 721 007€ 488 885€ 621 643€ 1 130 152€ 883 736€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 599 207€ 3 053 816€ 3 048 716€ 3 683 139€ 3 420 878€ 2 996 943€ 2 526 368€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
25 590 818€ 28 067 892€ 6 142 941€ 2 170 227€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 721 € 3 211 € 2 708 € 2 698 € 2 650 € 5 976 € 3 594 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
134€ 624€ 121€ 38€ 63€ 3 424€ 35€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 587€ 2 587€ 2 587€ 2 660€ 2 587€ 2 552€ 3 559€