Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
81 605 974€ 53 068 538€ 32 958 046€ 28 798 696€ 97 837 761€ 82 763 985€ 47 427 162€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
164 320 800 € 93 578 548 € 46 834 890 € 63 755 577 € 190 505 729 € 164 620 898 € 69 037 770 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 299€ 22 486€ 16 770€ 16 410€ 25 823€ 17 218€ 14 228€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 198 456€ 765 057€ 637 334€ 305 013€ 31 196 569€ 18 058 443€ 179 128€
05
III.
Tržby z predaja služieb
77 383 220€ 52 280 995€ 32 303 942€ 28 477 273€ 66 615 368€ 64 223 028€ 46 812 610€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
532 261€ 2 424 869€ -3 166 403€ 5 119 548€ -3 344 330€ 1 710 088€ -3 505 422€
07
V.
Aktivácia
18 086 113€ 13 536 268€ 8 612 285€ 10 939 274€ 23 300 406€ 21 025 113€ 12 170 174€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
613 853€ 354 586€ 1 116 062€ 835 442€ 634 867€ 463 476€ 417 748€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
63 482 598€ 24 194 287€ 7 314 900€ 18 062 617€ 72 077 026€ 59 123 532€ 12 949 304€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
176 301 058 € 92 028 782 € 55 851 579 € 69 401 140 € 178 300 185 € 160 461 268 € 66 620 505 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 282€ 19 636€ 13 097€ 15 241€ 24 001€ 15 788€ 12 896€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 080 500€ 39 796 614€ 20 296 102€ 26 701 550€ 79 485 487€ 74 634 679€ 31 546 071€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 438 528€ 6 988 676€ 4 222 993€ 3 946 465€ 5 428 754€ 5 389 860€ 5 761 406€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 388 161 € 17 995 320 € 20 621 520 € 14 491 878 € 17 446 974 € 17 879 473 € 13 496 115 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 768 016€ 12 762 515€ 15 632 284€ 10 410 439€ 12 518 779€ 13 168 360€ 9 720 008€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
559 497€ 574 129€ 411 272€ 411 272€ 411 272€ 411 160€ 412 268€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 540 778€ 4 249 948€ 4 171 984€ 3 253 136€ 4 035 680€ 3 819 855€ 2 967 876€
19
E.4.
Sociálne náklady
519 870€ 408 728€ 405 980€ 417 031€ 481 243€ 480 098€ 395 963€
20
F.
Dane a poplatky
221 085€ 191 717€ 191 838€ 234 212€ 157 984€ 155 147€ 157 857€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 236 408€ 2 247 932€ 2 435 448€ 4 853 683€ 2 666 494€ 2 671 174€ 2 725 254€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 236 408€ 2 247 932€ 2 435 448€ 2 584 397€ 2 666 494€ 2 671 174€ 2 725 254€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 2 269 286€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
557 913€ 326 766€ 454 571€ 365 044€ 265 864€ 401 984€ 363 549€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
29 243€ 42 456€ 611 940€ -6 922€ 6 560€ 23 950€ -70€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 327 938€ 24 419 665€ 7 004 070€ 18 799 989€ 72 818 067€ 59 289 213€ 12 557 427€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-11 980 258 € 1 549 766 € -9 016 689 € -5 645 563 € 12 205 544 € 4 159 630 € 2 417 265 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
19 684 039 € 22 224 749 € 13 871 736 € 14 194 262 € 32 855 594 € 24 993 563 € 18 350 345 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
746 121 € 255 565 € 41 509 € 17 355 € 29 448 € 22 231 € 233 699 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
42 586€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
647 631 € 193 402 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
647 631€ 193 402€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
79 651 € 48 376 € 5 470 € 14 607 € 3 061 € 1 821 € 3 449 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
79 651€ 34 422€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13 954€ 5 470€ 14 607€ 3 061€ 1 821€ 3 449€
42
XII.
Kurzové zisky
18 839€ 13 787€ 36 039€ 2 748€ 26 387€ 20 410€ 123 300€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
64 364€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 803 906 € 562 776 € 332 075 € 306 636 € 498 547 € 547 219 € 1 154 057 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
88 543€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
656 450 € 394 882 € 186 744 € 155 879 € 245 307 € 265 777 € 295 912 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
656 450€ 394 882€ 186 744€ 155 879€ 245 307€ 265 777€ 295 912€
52
O.
Kurzové straty
16 363€ 18 852€ 5 538€ 3 092€ 27 791€ 28 577€ 532 047€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
3 000 000€ 6 848€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
131 093€ 149 042€ 139 793€ 147 665€ 218 601€ 252 865€ 237 555€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 057 785 € -307 211 € -290 566 € -289 281 € -469 099 € -524 988 € -920 358 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 038 043 € 1 242 555 € -9 307 255 € -5 934 844 € 11 736 445 € 3 634 642 € 1 496 907 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 413 717 € 285 974 € -2 002 820 € -921 770 € 2 599 181 € 820 324 € 371 369 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 387€ 3 034€ 2 695 280€ 920 546€ 173 776€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 413 717€ 285 974€ -2 007 207€ -924 804€ -96 099€ -100 222€ 197 593€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-13 624 326 € 956 581 € -7 304 435 € -5 013 074 € 9 137 264 € 2 814 318 € 1 125 538 €