Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDICAL GROUP SK a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 045 718 € 20 518 734 € 21 720 843 € 28 395 475 € 27 884 000 € 26 366 083 € 27 429 076 € 20 340 209 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 105 650 € 1 090 552 € 451 640 € 260 584 € 323 311 € 333 122 € 421 692 € 259 417 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 106 € 2 767 € 4 428 € 163 € 1 143 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 106€ 2 767€ 4 428€ 163€ 1 143€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 105 650 € 1 089 446 € 448 873 € 256 156 € 323 311 € 333 122 € 421 529 € 258 274 €
012
A.II.1
Pozemky
610 370€
013
A.II.2
Stavby
6 829€ 7 526€ 8 223€ 8 920€ 28 944€ 12 529€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
476 714€ 479 076€ 442 044€ 246 963€ 315 088€ 324 202€ 392 585€ 206 183€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
18 566€ 610 370€ 414€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 667€ 39 148€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
25 908 715 € 19 399 925 € 21 248 411 € 28 059 617 € 27 546 779 € 26 022 870 € 27 002 953 € 20 075 258 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 411 874 € 5 140 975 € 5 479 544 € 7 050 666 € 5 805 461 € 4 800 439 € 6 005 995 € 2 650 414 €
035
B.I.1
Materiál
570€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
7 090 226€ 5 140 975€ 5 479 544€ 7 050 096€ 5 805 461€ 4 800 439€ 6 005 995€ 2 650 414€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
321 648€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
289 497 € 106 131 € 143 333 € 344 125 € 793 638 € 1 185 449 € 1 002 194 € 318 524 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
216 734 € 573 613 € 909 997 € 802 861 € 236 768 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
216 734€ 573 613€ 909 997€ 802 861€ 236 768€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
13 085€ 13 085€ 2 085€ 2 085€ 2 085€ 2 085€ 9 085€ 2 085€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
276 412€ 93 046€ 141 248€ 125 306€ 217 940€ 273 367€ 190 248€ 79 671€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 202 723 € 14 148 850 € 15 620 778 € 20 657 460 € 20 937 949 € 20 032 592 € 19 991 208 € 17 102 841 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 080 608 € 13 317 934 € 15 592 998 € 20 188 686 € 20 680 180 € 19 771 535 € 19 763 053 € 17 049 204 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 080 608€ 13 317 934€ 15 592 998€ 20 188 686€ 20 680 180€ 19 771 535€ 19 763 053€ 17 049 204€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 002€ 194 941€ 97€ 332 715€ 132 480€ 199 574€ 93 265€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
121 113€ 635 975€ 27 683€ 136 059€ 125 289€ 61 483€ 134 890€ 53 637€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 621 € 3 969 € 4 756 € 7 366 € 9 731 € 4 390 € 3 556 € 3 479 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 072€ 2 771€ 2 585€ 5 747€ 4 700€ 4 290€ 3 459€ 3 379€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 549€ 1 198€ 2 171€ 1 619€ 5 031€ 100€ 97€ 100€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 353 € 28 257 € 20 792 € 75 274 € 13 910 € 10 091 € 4 431 € 5 534 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
474€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 353€ 28 257€ 20 792€ 75 274€ 13 910€ 10 091€ 3 957€ 5 504€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
30€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 045 718 € 20 518 734 € 21 720 843 € 28 395 475 € 27 884 000 € 26 366 083 € 27 429 076 € 20 340 209 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 633 343 € 3 357 579 € 4 284 041 € 4 474 696 € 4 424 308 € 4 609 418 € 4 118 872 € 3 866 199 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 € 1 659 700 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€ 1 659 700€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 320 016 € 213 728 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 320 016€ 213 728€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
265 939 € 92 401 € 33 056 € 1 932 668 € 1 117 777 € 1 127 233 € 386 482 € 929 891 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
265 939€ 92 401€ 33 056€ 1 932 668€ 1 117 777€ 1 127 233€ 386 482€ 929 891€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
375 764 € 1 273 538 € 2 259 345 € 550 388 € 1 314 891 € 1 490 545 € 1 752 674 € 1 062 880 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
24 412 000 € 17 160 780 € 17 436 427 € 23 920 404 € 23 459 317 € 21 756 665 € 23 310 204 € 16 474 010 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 162 € 1 588 € 2 342 € 10 615 € 106 482 € 203 011 € 4 072 € 4 448 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
7 977 € 103 701 € 199 425 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 977€ 103 701€ 199 425€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 162€ 1 588€ 2 342€ 2 638€ 2 781€ 3 586€ 4 072€ 4 448€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 621 254 € 14 642 788 € 15 344 249 € 17 077 621 € 17 382 124 € 14 783 321 € 17 564 055 € 13 305 273 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 255 689 € 14 264 427 € 14 546 166 € 16 921 513 € 17 277 024 € 14 610 598 € 17 109 273 € 12 719 628 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 255 689€ 14 264 427€ 14 546 166€ 16 921 513€ 17 277 024€ 14 610 598€ 17 109 273€ 12 719 628€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
50 993€ 50 024€ 41 849€ 47 809€ 39 109€ 37 304€ 57 296€ 62 702€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 739€ 35 992€ 32 757€ 33 184€ 28 185€ 25 940€ 36 937€ 26 407€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
274 554€ 284 447€ 717 728€ 68 974€ 31 984€ 104 378€ 354 045€ 484 652€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 279€ 7 898€ 5 749€ 6 141€ 5 822€ 5 101€ 6 504€ 11 884€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
47 361 € 50 200 € 53 167 € 27 070 € 32 748 € 28 333 € 54 608 € 28 478 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
29 925€ 32 502€ 33 233€ 17 900€ 21 173€ 17 523€ 54 608€ 28 478€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 436€ 17 698€ 19 934€ 9 170€ 11 575€ 10 810€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8 742 223€ 2 466 204€ 2 036 669€ 6 805 098€ 5 937 963€ 6 742 000€ 5 687 469€ 3 135 811€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
375 € 375 € 375 € 375 € 375 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
375€ 375€ 375€ 375€ 375€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé