Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 444 507 € 14 770 556 € 15 670 454 € 15 410 642 € 14 054 448 € 14 379 467 € 14 919 369 € 12 957 584 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 462 340 € 9 843 741 € 10 125 766 € 10 169 275 € 9 621 356 € 9 163 207 € 8 936 646 € 8 178 805 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
857 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
857€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 898 582 € 9 266 004 € 9 632 345 € 9 738 919 € 9 162 335 € 8 720 124 € 8 110 780 € 7 420 721 €
012
A.II.1
Pozemky
390 366€ 390 366€ 390 366€ 390 366€ 328 085€ 293 727€ 293 727€ 293 727€
013
A.II.2
Stavby
6 761 835€ 6 434 393€ 6 756 603€ 5 875 434€ 6 085 920€ 5 613 200€ 5 553 235€ 4 879 487€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 212 262€ 1 586 835€ 1 964 043€ 2 004 245€ 1 808 425€ 1 929 863€ 1 817 843€ 1 681 680€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
409 325€ 402 296€ 426 141€ 441 537€ 476 912€ 480 031€ 442 482€ 487 120€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
101 794€ 429 114€ 72 192€ 1 004 337€ 445 493€ 325 667€ 3 493€ 78 707€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
23 000€ 23 000€ 23 000€ 23 000€ 17 500€ 77 636€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
563 758 € 577 737 € 493 421 € 430 356 € 459 021 € 443 083 € 825 866 € 757 227 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
398 992€ 423 048€ 444 873€ 396 377€ 439 955€ 438 415€ 345 608€ 276 115€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
164 766€ 154 689€ 48 548€ 33 979€ 19 066€ 4 668€ 13 262€ 14 116€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
466 996€ 466 996€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 982 167 € 4 926 815 € 5 543 922 € 5 240 032 € 4 431 597 € 5 204 725 € 5 981 426 € 4 774 786 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 000 553 € 2 324 652 € 2 305 629 € 2 371 033 € 2 018 887 € 2 172 903 € 2 150 956 € 2 296 651 €
035
B.I.1
Materiál
449 709€ 614 950€ 632 200€ 675 938€ 737 290€ 878 791€ 654 778€ 659 607€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
215 212€ 267 791€ 242 756€ 176 931€ 110 544€ 169 122€ 156 474€ 329 917€
037
B.I.3
Výrobky
975 933€ 1 145 839€ 1 185 557€ 1 218 736€ 1 043 618€ 976 037€ 987 662€ 978 782€
038
B.I.4
Zvieratá
359 699€ 296 072€ 245 116€ 299 428€ 127 435€ 148 953€ 352 042€ 328 345€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 973 290 € 2 595 690 € 3 223 205 € 2 851 772 € 2 399 558 € 3 013 242 € 3 815 636 € 2 463 568 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 254 885 € 1 800 987 € 1 673 250 € 1 413 177 € 1 125 255 € 1 511 579 € 2 141 271 € 2 120 630 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
554 872€ 503 177€ 467 220€ 234 652€ 177 570€ 626 564€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
508 893€ 298 551€ 450 705€ 260 553€ 211 108€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
700 013€ 788 917€ 907 479€ 727 820€ 687 132€ 673 907€ 2 141 271€ 2 120 630€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
85 747€ 134 000€ 134 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
134 000€ 134 000€ 134 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 607 993€ 463 154€ 1 226 473€ 1 137 622€ 1 038 674€ 1 282 098€ 1 581 928€ 103 565€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
24 665€ 197 549€ 189 482€ 166 973€ 101 629€ 85 565€ 92 437€ 239 373€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 324 € 6 473 € 15 088 € 17 227 € 13 152 € 18 580 € 14 834 € 14 567 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 235€ 6 238€ 13 779€ 3 364€ 767€ 5 490€ 1 359€ 755€
073
B.V.2.
Účty v bankách
89€ 235€ 1 309€ 13 863€ 12 385€ 13 090€ 13 475€ 13 812€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
766 € 1 335 € 1 495 € 11 535 € 1 297 € 3 993 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
766€ 1 335€ 1 495€ 1 446€ 1 297€ 3 550€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 089€ 443€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 444 507 € 14 770 556 € 15 670 454 € 15 410 642 € 14 054 448 € 14 379 467 € 14 919 369 € 12 957 584 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 843 656 € 7 379 118 € 7 363 120 € 7 399 382 € 7 290 786 € 7 182 421 € 8 438 429 € 8 056 677 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 € 7 629 788 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€ 7 629 788€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
119 976 € 119 976 € 119 976 € 106 250 € 106 250 € 106 250 € 809 313 € 736 260 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
119 976€ 119 976€ 119 976€ 106 250€ 106 250€ 106 250€ 809 313€ 736 260€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
-57 651 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
-57 651€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
273 546 € 117 525 € 33 209 € -29 856 € -1 191 € -17 130 € 311 595 € 242 956 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
273 546€ 117 525€ 33 209€ -29 856€ -1 191€ -17 130€ 311 595€ 242 956€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-488 172 € -419 852 € -320 526 € -444 061 € -536 487 € -312 268 € -625 379 € -625 379 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-488 172€ -419 852€ -320 526€ -444 061€ -536 487€ -312 268€ -625 379€ -625 379€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-633 831 € -68 319 € -99 327 € 137 261 € 92 426 € -224 219 € 313 112 € 73 052 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 946 108 € 6 734 246 € 7 592 279 € 7 222 734 € 5 868 719 € 6 193 737 € 5 522 010 € 3 822 609 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 029 295 € 1 333 107 € 1 448 576 € 1 363 140 € 1 115 144 € 966 426 € 819 337 € 822 388 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
537 624€ 916 156€ 1 092 461€ 1 097 271€ 719 706€ 602 068€ 385 019€ 280 548€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 423€ 10 317€ 12 751€ 4 822€ 3 194€ 1 483€ 64€ 2 413€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
33 327€ 49 950€ 66 572€ 86 504€ 106 353€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
439 921€ 356 684€ 276 792€ 174 543€ 285 891€ 362 875€ 434 254€ 539 427€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
783 108€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 102 202 € 3 189 709 € 3 334 567 € 3 324 282 € 2 529 521 € 2 385 142 € 1 934 904 € 1 630 451 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
600 141 € 980 962 € 1 255 480 € 1 434 094 € 1 028 780 € 862 165 € 730 310 € 689 598 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
112 182€ 60 968€ 68 650€ 73 388€ 24 998€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
487 959€ 919 994€ 1 186 830€ 1 360 706€ 1 028 780€ 837 167€ 730 310€ 689 598€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 357 912€ 1 394 916€ 1 334 310€ 1 112 000€ 920 343€ 859 219€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
73 795€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
87 716€ 91 619€ 78 877€ 77 998€ 81 187€ 70 810€ 67 247€ 65 749€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
295 313€ 117 896€ 109 239€ 109 613€ 52 904€ 47 249€ 42 817€ 42 964€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
151 584€ 38 926€ 22 615€ 22 358€ 32 619€ 6 465€ 75 488€ 70 510€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
535 741€ 565 390€ 534 046€ 568 219€ 413 688€ 539 234€ 1 019 042€ 761 630€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
77 837 € 70 791 € 72 825 € 83 332 € 83 182 € 75 512 € 72 438 € 67 440 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 137€ 68 916€ 69 125€ 80 232€ 80 082€ 72 412€ 69 338€ 64 440€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 700€ 1 875€ 3 700€ 3 100€ 3 100€ 3 100€ 3 100€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 736 774€ 2 140 639€ 2 736 311€ 2 451 980€ 2 140 872€ 2 766 657€ 2 695 331€ 519 222€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
654 743 € 657 192 € 715 055 € 788 526 € 894 943 € 1 003 309 € 958 930 € 1 078 298 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
39 098€ 5 916€ 533€ 105€ 24€ 127€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
574 098€ 605 245€ 630 285€ 681 148€ 786 367€ 930 678€ 842 310€ 949 763€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
41 547€ 51 947€ 78 854€ 106 845€ 108 471€ 72 631€ 116 596€ 128 408€