Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 151 390 € 12 421 686 € 12 840 745 € 13 444 610 € 13 605 222 € 13 614 100 € 13 725 786 € 14 035 185 € 13 794 269 € 15 716 326 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
12 716 496 € 11 987 004 € 12 390 985 € 12 849 088 € 13 184 514 € 12 879 436 € 13 170 384 € 13 454 843 € 13 249 267 € 14 829 869 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
26 428 € 21 569 € 24 477 € 27 349 € 8 941 € 180 € 262 € 2 492 € 4 712 € 6 500 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
26 428€ 21 569€ 24 477€ 27 349€ 117€ 180€ 262€ 2 492€ 4 712€ 6 500€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 824€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 119 449 € 6 805 691 € 7 108 939 € 7 424 130 € 7 684 844 € 7 249 842 € 7 397 049 € 7 534 458 € 7 819 411 € 8 259 805 €
012
A.II.1
Pozemky
800 368€ 800 368€ 800 368€ 800 368€ 800 368€ 78 568€ 78 568€ 78 568€ 78 965€ 78 965€
013
A.II.2
Stavby
6 078 442€ 5 823 207€ 6 060 388€ 6 299 228€ 6 515 280€ 6 746 517€ 6 900 239€ 7 153 609€ 7 407 463€ 7 781 191€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
231 101€ 142 896€ 212 995€ 289 346€ 334 728€ 390 289€ 408 684€ 299 939€ 288 885€ 329 121€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
101€ 273€ 399€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€ 2 241€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 297€ 36 979€ 32 947€ 32 947€ 32 227€ 32 227€ 7 317€ 41 584€ 67 888€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 570 619 € 5 159 744 € 5 257 569 € 5 397 609 € 5 490 729 € 5 629 414 € 5 773 073 € 5 917 893 € 5 425 144 € 6 563 564 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
5 039 744€ 5 129 137€ 5 257 569€ 5 397 609€ 5 490 729€ 5 629 414€ 5 773 073€ 5 917 893€ 5 424 350€ 6 562 770€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
794€ 794€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
530 875€ 30 607€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
420 231 € 422 471 € 439 675 € 559 572 € 404 618 € 711 576 € 532 205 € 542 433 € 517 174 € 850 937 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 894 € 7 082 € 9 938 € 24 181 € 31 227 € 32 992 € 33 923 € 38 987 € 49 324 € 63 739 €
035
B.I.1
Materiál
11 927€ 4 505€ 5 613€ 14 582€ 16 829€ 19 812€ 18 965€ 24 818€ 29 224€ 41 005€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
29 967€ 2 577€ 4 325€ 9 599€ 14 398€ 13 180€ 14 958€ 14 169€ 20 100€ 22 734€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
353 113 € 229 860 € 351 514 € 424 700 € 333 112 € 565 878 € 426 891 € 434 760 € 442 557 € 711 298 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
303 660 € 123 631 € 162 558 € 372 567 € 320 691 € 278 178 € 134 427 € 174 512 € 257 466 € 201 478 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
83 487€ 89 161€ 148 190€ 205 273€ 154 403€ 129 221€ 66 040€ 11 989€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
220 173€ 34 470€ 14 368€ 167 294€ 166 288€ 148 957€ 68 387€ 162 523€ 257 466€ 201 478€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
26€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
23 994€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
40 570€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
43 430€ 53 697€ 179 695€ 1 215€ 6 219€ 1 277€ 3 702€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 023€ 52 532€ 9 261€ 10 348€ 6 202€ 287 700€ 291 187€ 256 520€ 185 091€ 485 826€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
25 224 € 185 529 € 78 223 € 110 691 € 40 279 € 112 706 € 71 391 € 68 686 € 25 293 € 75 900 €
072
B.V.1.
Peniaze
23 811€ 3 672€ 9 503€ 6 835€ 11 513€ 10 922€ 5 773€ 10 570€ 8 479€ 7 952€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 413€ 181 857€ 68 720€ 103 856€ 28 766€ 101 784€ 65 618€ 58 116€ 16 814€ 67 948€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 663 € 12 211 € 10 085 € 35 950 € 16 090 € 23 088 € 23 197 € 37 909 € 27 828 € 35 520 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 276€ 10 112€ 3 972€ 5 730€ 4 717€ 4 434€ 3 560€ 2 643€ 3 527€ 6 125€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
387€ 2 099€ 6 113€ 30 220€ 11 373€ 18 654€ 19 637€ 35 266€ 24 301€ 29 395€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 151 390 € 12 421 686 € 12 840 745 € 13 444 610 € 13 605 222 € 13 614 100 € 13 725 786 € 14 035 185 € 13 794 269 € 15 716 326 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 287 550 € 8 322 914 € 8 831 213 € 9 199 219 € 9 186 961 € 9 012 784 € 9 027 875 € 9 180 777 € 8 846 448 € 10 756 897 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 € 7 034 351 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€ 7 034 351€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€ 31 740€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
23 538 € 23 538 € 23 538 € 13 000 € 13 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
23 538€ 23 538€ 23 538€ 13 000€ 13 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 624 172 € 2 713 565 € 2 841 997 € 2 982 037 € 3 075 157 € 3 213 842 € 3 357 501 € 3 502 321 € 3 008 778 € 4 147 198 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-1 523 026€ -1 433 633€ -1 305 201€ -1 165 161€ -1 072 041€ -933 356€ -789 697€ -644 877€ -1 138 420€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€ 4 147 198€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 485 690 € -1 100 413 € -872 447 € -967 288 € -916 826 € -1 396 777 € -1 387 635 € -1 243 723 € -890 275 € -190 829 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 430€ 94 841€ 94 841€ 283€ 283€ 283€ 352 405€ 767 260€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 575 120€ -1 195 254€ -967 288€ -967 288€ -916 826€ -1 397 060€ -1 387 918€ -1 244 006€ -1 242 680€ -958 089€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-940 561 € -379 867 € -227 966 € 105 379 € -50 461 € 129 628 € -8 082 € -143 912 € -338 146 € -265 563 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 859 301 € 4 076 126 € 3 983 999 € 4 214 897 € 4 383 004 € 4 564 541 € 4 695 148 € 4 850 144 € 4 919 848 € 4 937 108 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 144 472 € 600 765 € 2 428 202 € 2 668 394 € 3 002 481 € 3 344 319 € 524 242 € 541 280 € 572 873 € 513 391 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
620 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 800€ 4 802€ 7 099€ 266€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 939€ 20 705€ 17 671€ 15 147€ 11 926€ 11 046€ 9 405€ 8 067€ 7 011€ 8 297€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
147 640€ 165 067€ 1 983 771€ 2 214 563€ 2 538 755€ 2 866 655€ 2 024€ 8 564€ 16 699€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
351 893€ 414 993€ 426 760€ 438 684€ 451 800€ 466 618€ 508 013€ 528 411€ 550 199€ 488 129€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 820 574€ 2 449 399€ 189 845€ 3 105 905€ 3 324 848€ 3 493 923€ 2 482 200€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 301 910 € 575 498 € 1 148 245 € 1 314 468 € 1 282 127 € 1 154 118 € 770 261 € 754 842 € 670 596 € 739 193 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
540 742 € 140 959 € 222 522 € 480 951 € 532 847 € 527 468 € 485 622 € 492 997 € 401 260 € 464 294 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
157 786€ 85 851€ 84 926€ 75 604€ 50 636€ 38 324€ 46 303€ 135 668€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
382 956€ 55 108€ 137 596€ 405 347€ 482 211€ 489 144€ 439 319€ 357 329€ 401 260€ 464 294€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 236€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
131 640€ 95 869€ 68 766€ 84 270€ 78 665€ 65 779€ 65 465€ 55 882€ 56 673€ 48 697€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
454 321€ 232 896€ 40 013€ 149 603€ 133 996€ 101 381€ 61 437€ 88 202€ 96 610€ 107 236€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
140 243€ 45 963€ 111 445€ 250 042€ 205 607€ 212 822€ 148 115€ 96 006€ 79 929€ 53 736€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 728€ 59 811€ 705 499€ 349 602€ 331 012€ 246 668€ 9 622€ 21 755€ 36 124€ 65 230€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
85 582 € 127 511 € 99 803 € 92 035 € 73 036 € 66 104 € 75 797 € 65 274 € 64 156 € 51 273 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
85 582€ 127 511€ 99 803€ 92 035€ 73 036€ 66 104€ 75 797€ 65 274€ 64 156€ 51 273€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
506 763€ 322 953€ 218 943€ 163 900€ 118 300€ 1 151 051€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
117 904€ 140 000€ 25 360€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 539 € 22 646 € 25 533 € 30 494 € 35 257 € 36 775 € 2 763 € 4 264 € 27 973 € 22 321 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8€ 323€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 539€ 22 646€ 25 533€ 30 494€ 35 257€ 36 775€ 2 763€ 4 256€ 27 650€ 22 321€