Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MN- Building, a.s. v likvidácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 901 990 € 1 902 212 € 1 903 218 € 1 909 959 € 1 916 498 € 2 303 873 € 186 453 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 900 662 € 1 900 884 € 1 901 890 € 1 908 631 € 1 914 606 € 2 301 981 € 184 561 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 1 900 000 €
032
B.I.1
Materiál
1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€ 1 900 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
909 € 1 862 € 394 461 € 131 446 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
885€ 1 417€ 1 771€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
124 982€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69€ 393 044€ 4 693€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
909€ 908€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
662 € 884 € 1 890 € 7 722 € 12 744 € 7 520 € 53 115 €
056
B.IV.1
Peniaze
659€ 881€ 1 888€ 7 578€ 12 707€ 1 938€ 38 958€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3€ 3€ 2€ 144€ 37€ 5 582€ 14 157€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
564 € 564 € 564 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
564€ 564€ 564€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 901 990 € 1 902 212 € 1 903 218 € 1 909 959 € 1 916 498 € 2 303 873 € 186 453 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-548 879 € -412 819 € -282 941 € -87 992 € 29 959 € 50 633 € 50 026 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 € 148 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€ 148 500€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 522 € 5 522 € 5 522 € 5 522 € 5 523 € 5 492 € 4 405 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 522€ 5 522€ 5 522€ 5 522€ 5 523€ 5 492€ 4 405€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-566 841 € -436 963 € -242 014 € -124 064 € -103 390 € -103 966 € -124 634 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
577€ 577€ 577€ 577€ 576€ 15 186€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-567 418€ -437 540€ -242 591€ -124 641€ -103 966€ -103 966€ -139 820€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-136 060 € -129 878 € -194 949 € -117 950 € -20 674 € 607 € 21 755 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 450 869 € 2 315 031 € 2 186 159 € 1 997 951 € 1 884 163 € 2 253 240 € 136 427 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
15 000 € 15 000 € 8 040 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
15 000€ 15 000€ 8 040€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
16 550 € 16 550 € 16 550 € 22 147 € 678 107 € 2 173 584 € 96 403 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
15 590€ 15 590€ 15 590€ 21 256€ 678 107€ 2 173 090€ 58 240€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
494€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
34 256€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
960€ 960€ 891€ 3 907€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
960€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 434 312€ 2 298 424€ 2 169 568€ 1 975 800€ 1 191 056€ 64 656€ 31 984€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 € 57 € 41 € 4 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7€ 57€ 41€ 4€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 376 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 376€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé