Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
476 279 000 € 553 338 000 € 449 985 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
61 195 000 € 62 587 000 € 64 765 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
28 000 € 59 000 € 106 000 €
005
A.I.2
Software
28 000€ 59 000€ 106 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
51 522 000 € 52 446 000 € 53 930 000 €
013
A.II.2
Stavby
40 262 000€ 45 003 000€ 48 494 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 002 000€ 6 752 000€ 5 138 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
258 000€ 692 000€ 300 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 645 000 € 10 082 000 € 10 729 000 €
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
9 645 000€ 10 082 000€ 10 729 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
415 084 000 € 490 751 000 € 385 219 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
150 290 000 € 197 945 000 € 115 021 000 €
035
B.I.1
Materiál
114 865 000€ 162 607 000€ 109 218 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 339 000€ 6 514 000€ 3 756 000€
037
B.I.3
Výrobky
31 086 000€ 28 824 000€ 2 047 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
715 000 € 1 430 000 € 1 495 000 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
715 000€ 1 430 000€ 1 495 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
264 063 000 € 291 368 000 € 268 687 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
246 697 000 € 265 130 000 € 252 621 000 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 921 000€ 25 086 000€ 15 794 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
445 000€ 1 152 000€ 272 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 000 € 8 000 € 16 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 000€ 4 000€ 5 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 000€ 4 000€ 11 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
476 279 000 € 553 338 000 € 449 985 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
150 125 000 € 137 552 000 € 123 842 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 214 000€ 4 214 000€ 4 214 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
103 781 000 € 91 208 000 € 77 498 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
103 781 000€ 91 208 000€ 77 498 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
318 819 000 € 407 344 000 € 318 667 000 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
72 000 € 72 000 € 72 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
72 000€ 72 000€ 72 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
150 019 000€ 150 250 000€ 130 198 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
115 738 000 € 171 153 000 € 169 793 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
104 436 000 € 154 349 000 € 158 809 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 634 000€ 3 908 000€ 3 580 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 595 000€ 2 055 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 668 000€ 12 301 000€ 5 349 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 816 000 € 3 293 000 € 1 951 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 816 000€ 3 293 000€ 1 951 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
51 174 000€ 82 576 000€ 16 653 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 335 000 € 8 442 000 € 7 476 000 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
38 000€ 58 000€ 108 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 437 000€ 5 320 000€ 4 984 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 860 000€ 3 064 000€ 2 384 000€