Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROGRES-TS, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
531 533 € 603 343 € 754 905 € 875 794 € 888 604 € 1 400 455 € 844 756 € 1 101 514 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
404 855 € 454 824 € 517 931 € 562 148 € 649 207 € 737 144 € 760 226 € 859 554 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 439 € 3 163 € 5 887 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 439€ 3 163€ 5 887€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
404 855 € 454 824 € 517 492 € 558 985 € 643 320 € 737 144 € 760 226 € 739 919 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
342 745€ 377 552€ 416 669€ 457 691€ 506 303€ 643 638€ 609 294€ 601 224€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 844€ 72 150€ 99 843€ 100 268€ 135 945€ 92 388€ 122 268€ 136 542€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
889€ 934€ 980€ 1 026€ 1 072€ 1 118€ 1 164€ 1 255€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 377€ 4 188€ 27 500€ 898€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
119 635 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
119 635€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
124 390 € 146 533 € 234 826 € 312 108 € 232 463 € 656 804 € 82 927 € 239 165 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
5 476 € 3 606 € 3 400 € 2 779 € 2 115 € 2 703 € 19 504 € 29 548 €
035
B.I.1
Materiál
5 476€ 3 606€ 3 400€ 2 779€ 2 115€ 2 703€ 19 504€ 29 548€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 662 € 3 205 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 662 € 3 205 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 662€ 3 205€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
110 737 € 107 234 € 117 078 € 109 962 € 98 250 € 532 333 € 45 413 € 205 001 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
110 270 € 93 395 € 105 962 € 109 962 € 96 155 € 532 333 € 43 042 € 185 656 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
110 270€ 93 395€ 105 962€ 109 962€ 96 155€ 532 333€ 43 042€ 185 656€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
467€ 10 152€ 11 116€ 2 095€ 204€ 19 309€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 687€ 2 167€ 36€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
8 177 € 35 693 € 111 686 € 196 162 € 132 098 € 121 768 € 18 010 € 4 616 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 177€ 35 693€ 111 686€ 196 162€ 132 098€ 121 715€ 12 479€ 4 071€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53€ 5 531€ 545€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 288 € 1 986 € 2 148 € 1 538 € 6 934 € 6 507 € 1 603 € 2 795 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 288€ 1 986€ 2 148€ 1 538€ 6 934€ 6 507€ 1 603€ 2 795€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
531 533 € 603 343 € 754 905 € 875 794 € 888 604 € 1 400 455 € 844 756 € 1 101 514 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
243 913 € 276 343 € 270 991 € 276 046 € 217 108 € 302 601 € 295 234 € 462 318 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
130 207 € 130 207 € 130 207 € 130 207 € 130 207 € 130 207 € 130 207 € 129 457 €
082
A.I.1
Základné imanie
130 207€ 130 207€ 130 207€ 130 207€ 130 207€ 130 207€ 130 207€ 129 457€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
41 777€ 53 577€ 68 095€ 88 495€ 163 295€ 305 795€ 305 794€ 305 794€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 439 € 14 439 € 14 439 € 14 439 € 14 439 € 14 439 € 14 439 € 12 946 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 439€ 14 439€ 14 439€ 14 439€ 14 439€ 14 439€ 14 439€ 12 946€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-66 912 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-66 912€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
57 153 € 44 216 € 42 905 € -90 833 € -147 840 € -155 206 € 81 493 € 62 305 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
57 153€ 44 216€ 42 905€ 7 366€ 81 493€ 62 305€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-90 833€ -155 206€ -155 206€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
337 € 33 904 € 15 345 € 133 738 € 57 007 € 7 366 € -236 699 € 18 728 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
287 620 € 327 000 € 483 914 € 599 748 € 671 496 € 1 097 854 € 549 522 € 639 160 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 944 € 26 910 € 143 445 € 151 521 € 164 921 € 185 111 € 187 967 € 12 796 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
101 861 € 121 670 € 122 598 € 184 684 € 184 993 € 6 774 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
101 861€ 121 670€ 122 598€ 184 684€ 184 993€ 6 774€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 944€ 1 632€ 1 329€ 1 225€ 804€ 427€ 504€ 451€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
25 278€ 40 255€ 28 626€ 41 519€ 2 470€ 5 571€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
31 850€ 79 130€ 126 410€ 173 690€ 192 131€ 125 070€ 155 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
148 457 € 117 085 € 109 867 € 191 189 € 235 282 € 671 612 € 205 839 € 415 504 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
84 690 € 67 228 € 44 296 € 137 912 € 194 916 € 586 173 € 154 563 € 359 618 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
84 690€ 67 228€ 44 296€ 137 912€ 194 916€ 586 173€ 154 563€ 359 618€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
926€ 2 612€ 1 592€ 1 076€ 1 187€ 2 614€ 25 679€ 42 270€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 609€ 7 143€ 5 077€ 5 851€ 5 314€ 6 343€ 4 425€ 3 848€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 475€ 6 104€ 4 262€ 3 215€ 3 192€ 3 904€ 2 708€ 2 547€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
27 256€ 19 057€ 40 369€ 23 846€ 13 796€ 68 812€ 8 638€ 1 016€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 501€ 14 941€ 14 271€ 19 289€ 16 877€ 3 766€ 9 826€ 6 205€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 583 € 5 399 € 4 282 € 3 096 € 2 457 € 1 720 € 3 826 € 7 400 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 583€ 5 149€ 4 082€ 2 896€ 2 197€ 1 500€ 3 826€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
250€ 200€ 200€ 260€ 220€ 7 400€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
130 636€ 145 756€ 147 190€ 127 532€ 95 146€ 47 280€ 26 820€ 48 460€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
36 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
36€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé