Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
25 487 222 € 17 269 321 € 21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 338 032 € 15 249 827 € 19 059 269 € 22 883 299 € 199 165 € 132 400 € 4 698 076 € 4 244 785 € 4 068 112 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 377 019 € 15 193 670 € 19 010 320 € 22 826 971 € 147 074 € 98 825 € 7 025 € 13 757 € 20 489 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
20 837€ 52 094€ 83 350€ 114 607€ 145 863€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 211€ 2 543€ 7 025€ 13 757€ 20 489€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
11 356 182€ 15 141 576€ 18 926 970€ 22 712 364€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 282€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
39 580 € 55 452 € 48 244 € 35 617 € 51 387 € 32 871 € 45 810 € 28 405 € 34 470 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 580€ 28 122€ 48 244€ 35 617€ 51 387€ 32 871€ 45 810€ 28 405€ 34 470€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 330€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 921 433 € 705 € 705 € 20 711 € 704 € 704 € 4 645 241 € 4 202 623 € 4 013 153 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
9 920 727€ 4 644 539€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
4 201 922€ 4 012 456€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
706€ 705€ 705€ 20 711€ 704€ 704€ 702€ 701€ 697€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 141 207 € 2 008 386 € 2 557 527 € 3 508 627 € 4 647 936 € 6 299 751 € 643 793 € 587 262 € 551 277 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 € 24 € 14 € 51 €
035
B.I.1
Materiál
13€ 24€ 14€ 51€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 717 € 56 127 € 1 340 € 4 240 € 6 427 € 10 979 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 717€ 56 127€ 1 340€ 4 240€ 6 427€ 10 979€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 324 294 € 1 192 899 € 506 023 € 776 363 € 3 811 438 € 6 003 475 € 433 020 € 523 746 € 494 879 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
259 347 € 239 204 € 202 291 € 402 540 € 212 532 € 289 232 € 422 359 € 466 525 € 494 824 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 361€ 17 727€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
259 347€ 239 204€ 202 291€ 402 540€ 212 532€ 278 871€ 404 632€ 466 525€ 494 824€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 063 611€ 872 517€ 222 554€ 3 413 435€ 5 711 997€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
81 078€ 81 078€ 173 723€ 185 290€ 2 146€ 10 561€ 57 121€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 336€ 100€ 100€ 200 100€ 181€ 100€ 100€ 100€ 55€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
-25 000 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
-25 000€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
816 913 € 815 487 € 2 051 504 € 2 733 547 € 780 371 € 294 923 € 206 509 € 57 075 € 45 368 €
072
B.V.1.
Peniaze
31€ 283€ 459€ 512€ 763€ 330€ 241€ 178€ 609€
073
B.V.2.
Účty v bankách
816 882€ 815 204€ 2 051 045€ 2 733 035€ 779 608€ 294 593€ 206 268€ 56 897€ 44 759€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 983 € 11 108 € 11 201 € 160 053 € 551 € 424 € 3 863 € 3 125 € 2 898 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
378€ 831€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 331€ 10 086€ 11 201€ 160 053€ 310€ 266€ 3 811€ 3 085€ 2 706€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
274€ 191€ 241€ 158€ 52€ 40€ 192€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
25 487 222 € 17 269 321 € 21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 119 971 € 12 116 426 € 15 318 881 € 8 356 078 € 1 693 353 € 4 245 910 € 3 129 515 € 2 517 428 € 2 479 038 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
26 627 614€ 17 194 387€ 18 694 387€ 10 000 000€ 564 662€ 564 662€ 564 662€ 564 662€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
277 556 € 277 556 € 277 556 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
277 556€ 277 556€ 277 556€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-5 380 517 € -3 678 062 € -1 943 978 € -5 712 € 917 540 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 017€ 917 540€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 380 517€ -3 678 062€ -1 943 978€ -48 729€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 429 682 € -1 702 455 € -1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 831 827 € 2 817 760 € 4 124 159 € 16 141 221 € 1 322 434 € 231 802 € 259 599 € 430 104 € 324 765 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 130 544 € 1 403 940 € 684 439 € 11 458 800 € 2 163 € 1 314 € 667 € 804 € 12 602 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 893 387€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 129 246€ 1 403 762€ 683 013€ 564 474€ 0€ 12 261€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 298€ 178€ 1 426€ 939€ 2 163€ 1 314€ 667€ 804€ 341€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
609 091 € 1 111 884 € 2 190 154 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
609 091€ 1 111 884€ 2 190 154€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 590 024 € 758 290 € 2 043 464 € 1 845 106 € 938 916 € 224 188 € 245 380 € 403 881 € 278 741 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 458 650 € 629 557 € 1 934 690 € 1 747 825 € 852 578 € 127 811 € 101 968 € 242 274 € 208 417 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
116 788€ 327 412€ 340 359€ 750 000€ 122 329€ 79 347€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 341 862€ 302 145€ 1 594 331€ 1 747 825€ 102 578€ 5 482€ 22 621€ 242 274€ 208 417€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
43 316€ 37 814€ 31 446€ 28 750€ 16 519€ 11 016€ 9 783€ 9 017€ 8 863€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 696€ 21 247€ 17 458€ 16 233€ 10 065€ 7 692€ 6 537€ 4 786€ 6 310€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
48 906€ 41 896€ 41 425€ 37 630€ 40 840€ 55 885€ 102 464€ 23 180€ 36 024€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 456€ 27 776€ 18 445€ 14 668€ 18 914€ 21 784€ 24 628€ 124 624€ 19 127€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
111 259 € 46 439 € 284 372 € 647 161 € 381 355 € 6 300 € 13 552 € 25 419 € 33 422 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
38 879€ 28 549€ 14 872€ 98 635€ 381 355€ 3 800€ 3 353€ 7 681€ 33 422€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
72 380€ 17 890€ 269 500€ 548 526€ 2 500€ 10 199€ 17 738€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 535 424 € 2 335 135 € 2 184 957 € 2 054 680 € 1 831 865 € 1 954 863 € 1 956 618 € 1 887 640 € 1 818 484 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
248 468€ 227 299€ 198 048€ 162 313€ 65 569€ 254€ 370€ 345€ 320€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 286 956€ 2 107 836€ 1 986 909€ 1 892 367€ 1 766 296€ 1 954 609€ 1 956 248€ 1 887 295€ 1 818 164€