Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
88 593 022 € 80 981 867 € 107 968 086 € 84 874 889 € 79 197 004 € 65 235 208 € 51 727 696 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 314 807 € 19 305 984 € 21 780 265 € 16 266 135 € 7 263 095 € 7 815 988 € 6 195 961 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 401 739 € 2 737 946 € 3 075 319 € 2 736 713 € 2 473 398 € 2 713 918 € 2 249 596 €
005
A.I.2
Software
2 917 528€ 2 664 277€ 2 956 106€ 1 997 781€ 2 212 615€ 2 439 897€ 2 249 596€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
37 155€ 106 822€ 162 555€ 225 878€ 274 021€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 676€ 5 254€ 12 391€ 17 974€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
481 535€ 31 260€ 558 403€ 34 905€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 889 014 € 5 575 069 € 4 624 177 € 4 750 548 € 4 156 803 € 4 269 751 € 3 941 365 €
012
A.II.1
Pozemky
66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 68 020€ 68 020€
013
A.II.2
Stavby
1 804 840€ 1 506 303€ 1 496 222€ 640 395€ 652 165€ 697 208€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 692 433€ 3 710 414€ 2 779 163€ 3 128 618€ 2 710 687€ 2 690 032€ 3 164 769€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
244 130€ 209 272€ 282 192€ 914 935€ 722 760€ 814 491€ 776 596€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
81 011€ 82 480€ 0€ 3 171€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
11 024 054 € 10 992 969 € 14 080 769 € 8 778 874 € 632 894 € 832 319 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 011 137€ 10 992 969€ 666 991€ 556 994€ 632 894€ 832 319€ 5 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
13 411 880€ 8 221 880€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
12 917€ 1 898€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
67 941 268 € 61 398 458 € 85 857 330 € 67 850 601 € 71 304 923 € 57 023 591 € 45 302 262 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
44 540 118 € 36 741 884 € 47 889 045 € 38 446 885 € 35 630 008 € 35 162 143 € 26 258 230 €
032
B.I.1
Materiál
224 382€ 203 145€ 363 289€ 207 758€ 212 433€ 220 890€ 207 988€
036
B.I.5
Tovar
44 315 736€ 36 538 739€ 47 479 831€ 38 189 252€ 35 234 111€ 33 381 071€ 25 080 688€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
45 925€ 49 875€ 183 464€ 1 560 182€ 969 554€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 047 800 € 1 101 827 € 697 210 € 602 603 € 1 191 100 € 1 733 599 € 228 676 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 818€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 047 800€ 1 101 827€ 682 392€ 602 603€ 1 191 100€ 1 733 599€ 228 676€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 085 264 € 19 867 142 € 21 869 406 € 17 134 786 € 24 569 660 € 14 463 601 € 9 508 584 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 842 409€ 18 934 487€ 19 522 232€ 15 094 586€ 16 584 474€ 12 775 014€ 8 500 462€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
886 982€ 642 136€ 1 606 379€ 1 000 751€ 7 001 165€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
245 394€ 0€ 498 028€ 2 292€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
110 479€ 290 519€ 740 795€ 1 039 449€ 984 021€ 1 190 559€ 1 005 830€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 268 086 € 3 687 605 € 15 401 669 € 11 666 327 € 9 914 155 € 5 664 248 € 9 306 772 €
056
B.IV.1
Peniaze
320 535€ 402 845€ 395 400€ 465 853€ 382 907€ 376 677€ 310 647€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 947 551€ 3 284 760€ 15 006 269€ 11 200 474€ 9 531 248€ 5 287 571€ 8 996 125€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
336 947 € 277 425 € 330 491 € 758 153 € 628 986 € 395 629 € 229 473 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
326 947€ 274 715€ 195 074€ 262 056€ 254 182€ 300 360€ 200 428€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 000€ 2 710€ 135 417€ 496 097€ 374 804€ 95 269€ 29 045€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
88 593 022 € 80 981 867 € 107 968 086 € 84 874 889 € 79 197 004 € 65 235 208 € 51 727 696 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
33 397 407 € 29 718 499 € 27 494 168 € 23 353 572 € 22 678 081 € 6 261 187 € 6 801 159 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
17 000 000 € 17 000 000 € 17 000 000 € 17 000 000 € 19 160 700 € 2 890 000 € 2 890 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
17 000 000€ 17 000 000€ 17 000 000€ 17 000 000€ 19 160 700€ 2 890 000€ 2 890 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
609 € 609 € 609 € 609 € 609 € -110 691 € -110 691 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
609€ 609€ 609€ 609€ 609€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ -110 691€ -110 691€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 240 396 € 1 753 890 € 1 237 830 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 240 396€ 1 753 890€ 1 237 830€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
7 477 493 € 6 098 934 € 4 095 129 € 1 397 750 € 608 060 € 1 757 554 € 2 350 033 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 477 493€ 6 098 934€ 5 223 654€ 2 506 270€ 1 661 856€ 1 757 554€ 2 350 033€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 128 525€ -1 108 520€ -1 053 796€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 678 909 € 4 865 066 € 5 160 600 € 4 390 916 € 2 344 415 € 1 160 027 € 1 107 520 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
54 093 028 € 50 140 017 € 79 838 855 € 61 239 623 € 56 277 830 € 58 668 797 € 44 809 665 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 177 085 € 5 088 840 € 2 521 441 € 2 102 949 € 1 682 527 € 1 399 885 € 1 305 260 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
512 089€ 570 136€ 507 259€ 473 920€ 424 330€ 460 801€ 340 562€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 427 542€ 1 116 545€ 106 440€ 106 440€ 139 518€ 69 518€ 36 440€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 237 454€ 3 402 159€ 1 907 742€ 1 522 589€ 1 118 679€ 869 566€ 928 258€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
121 395 € 308 545 € 73 824 € 80 007 € 189 759 € 333 791 € 294 790 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
121 395€ 103 945€ 73 824€ 45 491€ 41 184€ 53 469€ 10 245€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
204 600€ 34 516€ 148 575€ 280 322€ 284 545€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
48 667 732 € 40 480 132 € 77 243 590 € 59 056 667 € 54 405 544 € 56 935 121 € 43 209 615 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
46 415 562€ 35 975 974€ 73 182 579€ 51 584 044€ 49 678 078€ 43 945 883€ 26 686 530€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
11 890 827€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
450 000€ 830 630€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
8 039 845€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 085 738€ 1 087 869€ 1 289 249€ 1 115 919€ 1 033 255€ 991 721€ 797 058€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
635 900€ 634 215€ 852 412€ 727 472€ 680 296€ 639 185€ 536 450€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
249 280€ 2 636 578€ 1 231 713€ 3 707 545€ 2 064 397€ 2 263 790€ 2 197 484€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
281 252€ 145 496€ 237 637€ 1 091 057€ 949 518€ 1 054 697€ 1 101 266€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 126 816 € 4 262 500 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 126 816€ 4 262 500€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 102 587 € 1 123 351 € 635 063 € 281 694 € 241 093 € 305 224 € 116 872 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
591 556€ 653 928€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
85 581€ 80 766€ 133 103€ 76 136€ 125 749€ 144 125€ 120 589€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
24 339€ 40 455€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
401 111€ 348 202€ 501 960€ 205 558€ 115 344€ 161 099€ -3 717€