Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
88 593 022 € 80 981 867 € 107 968 086 € 84 874 889 € 79 197 004 € 65 235 208 € 51 727 696 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 314 807 € 19 305 984 € 21 780 265 € 16 266 135 € 7 263 095 € 7 815 988 € 6 195 961 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 401 739 € 2 737 946 € 3 075 319 € 2 736 713 € 2 473 398 € 2 713 918 € 2 249 596 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 917 528€ 2 664 277€ 2 956 106€ 1 997 781€ 2 212 615€ 2 439 897€ 2 249 596€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
37 155€ 106 822€ 162 555€ 225 878€ 274 021€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 676€ 5 254€ 12 391€ 17 974€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
481 535€ 31 260€ 558 403€ 34 905€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 889 014 € 5 575 069 € 4 624 177 € 4 750 548 € 4 156 803 € 4 269 751 € 3 941 365 €
012
A.II.1
Pozemky
66 600€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 68 020€ 68 020€ 0€
013
A.II.2
Stavby
1 804 840€ 1 506 303€ 1 496 222€ 640 395€ 652 165€ 697 208€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 692 433€ 3 710 414€ 2 779 163€ 3 128 618€ 2 710 687€ 2 690 032€ 3 164 769€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
244 130€ 209 272€ 282 192€ 914 935€ 722 760€ 814 491€ 776 596€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
81 011€ 82 480€ 0€ 3 171€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 024 054 € 10 992 969 € 14 080 769 € 8 778 874 € 632 894 € 832 319 € 5 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
11 011 137€ 10 992 969€ 666 991€ 556 994€ 632 894€ 832 319€ 5 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
13 411 880€ 8 221 880€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
12 917€ 1 898€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
67 941 268 € 61 398 458 € 85 857 330 € 67 850 601 € 71 304 923 € 57 023 591 € 45 302 262 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
44 540 118 € 36 741 884 € 47 889 045 € 38 446 885 € 35 630 008 € 35 162 143 € 26 258 230 €
035
B.I.1
Materiál
224 382€ 203 145€ 363 289€ 207 758€ 212 433€ 220 890€ 207 988€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
44 315 736€ 36 538 739€ 47 479 831€ 38 189 252€ 35 234 111€ 33 381 071€ 25 080 688€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
45 925€ 49 875€ 183 464€ 1 560 182€ 969 554€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 047 800 € 1 101 827 € 697 210 € 602 603 € 1 191 100 € 1 733 599 € 228 676 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
14 818 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 818€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 047 800€ 1 101 827€ 682 392€ 602 603€ 1 191 100€ 1 733 599€ 228 676€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
18 085 264 € 19 867 142 € 21 869 406 € 17 134 786 € 24 569 660 € 14 463 601 € 9 508 584 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 842 409 € 18 934 487 € 19 522 232 € 15 094 586 € 16 584 474 € 12 775 014 € 8 500 462 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
7 925 107€ 8 057 568€ 5 522 055€ 4 130 860€ 7 942 072€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 917 302€ 10 876 919€ 14 000 177€ 10 963 726€ 8 642 402€ 12 775 014€ 8 500 462€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
886 982€ 642 136€ 1 606 379€ 1 000 751€ 7 001 165€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
245 394€ 0€ 498 028€ 2 292€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
110 479€ 290 519€ 740 795€ 1 039 449€ 984 021€ 1 190 559€ 1 005 830€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 268 086 € 3 687 605 € 15 401 669 € 11 666 327 € 9 914 155 € 5 664 248 € 9 306 772 €
072
B.V.1.
Peniaze
320 535€ 402 845€ 395 400€ 465 853€ 382 907€ 376 677€ 310 647€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 947 551€ 3 284 760€ 15 006 269€ 11 200 474€ 9 531 248€ 5 287 571€ 8 996 125€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
336 947 € 277 425 € 330 491 € 758 153 € 628 986 € 395 629 € 229 473 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
326 947€ 274 715€ 195 074€ 262 056€ 254 182€ 300 360€ 200 428€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 000€ 2 710€ 135 417€ 496 097€ 374 804€ 95 269€ 29 045€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
88 593 022 € 80 981 867 € 107 968 086 € 84 874 889 € 79 197 004 € 65 235 208 € 51 727 696 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 397 407 € 29 718 499 € 27 494 168 € 23 353 572 € 22 678 081 € 6 261 187 € 6 801 159 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
17 000 000 € 17 000 000 € 17 000 000 € 17 000 000 € 19 160 700 € 2 890 000 € 2 890 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
17 000 000€ 17 000 000€ 17 000 000€ 17 000 000€ 19 160 700€ 2 890 000€ 2 890 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
609€ 609€ 609€ 609€ 609€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 240 396 € 1 753 890 € 1 237 830 € 564 297 € 564 297 € 564 297 € 564 297 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 240 396€ 1 753 890€ 1 237 830€ 564 297€ 564 297€ 564 297€ 564 297€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € -110 691 € -110 691 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ -110 691€ -110 691€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 477 493 € 6 098 934 € 4 095 129 € 1 397 750 € 608 060 € 1 757 554 € 2 350 033 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 477 493€ 6 098 934€ 5 223 654€ 2 506 270€ 1 661 856€ 1 757 554€ 2 350 033€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 128 525€ -1 108 520€ -1 053 796€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 678 909 € 4 865 066 € 5 160 600 € 4 390 916 € 2 344 415 € 1 160 027 € 1 107 520 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
54 093 028 € 50 140 017 € 79 838 855 € 61 239 623 € 56 277 830 € 58 668 797 € 44 809 665 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
121 395 € 308 545 € 73 824 € 80 007 € 189 759 € 333 791 € 294 790 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
204 600€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
121 395€ 103 945€ 73 824€ 45 491€ 41 184€ 53 469€ 10 245€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
34 516€ 148 575€ 280 322€ 284 545€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 427 542 € 1 116 545 € 106 440 € 106 440 € 139 518 € 69 518 € 36 440 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 427 542€ 1 116 545€ 106 440€ 106 440€ 139 518€ 69 518€ 36 440€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
48 667 732 € 40 480 132 € 77 243 590 € 59 056 667 € 54 405 544 € 56 935 121 € 43 209 615 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
46 415 562 € 35 975 974 € 73 182 579 € 51 584 044 € 49 678 078 € 43 945 883 € 38 577 357 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 138 733€ 317 067€ 532 566€ 292 612€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
45 276 829€ 35 658 907€ 73 182 579€ 51 051 478€ 49 385 466€ 43 945 883€ 38 577 357€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
450 000€ 830 630€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 039 845€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 085 738€ 1 087 869€ 1 289 249€ 1 115 919€ 1 033 255€ 991 721€ 797 058€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
635 900€ 634 215€ 852 412€ 727 472€ 680 296€ 639 185€ 536 450€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
249 280€ 2 636 578€ 1 231 713€ 3 707 545€ 2 064 397€ 2 263 790€ 2 197 484€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
281 252€ 145 496€ 237 637€ 1 091 057€ 949 518€ 1 054 697€ 1 101 266€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 749 543 € 3 972 295 € 2 415 001 € 1 996 509 € 1 543 009 € 1 330 367 € 1 268 820 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
512 089€ 570 136€ 507 259€ 473 920€ 424 330€ 460 801€ 340 562€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 237 454€ 3 402 159€ 1 907 742€ 1 522 589€ 1 118 679€ 869 566€ 928 258€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 126 816€ 4 262 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 102 587 € 1 123 351 € 635 063 € 281 694 € 241 093 € 305 224 € 116 872 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
591 556€ 653 928€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
85 581€ 80 766€ 133 103€ 76 136€ 125 749€ 144 125€ 120 589€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
24 339€ 40 455€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
401 111€ 348 202€ 501 960€ 205 558€ 115 344€ 161 099€ -3 717€