Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lazar Consulting, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 876 557 € 2 098 381 € 1 173 649 € 835 330 € 812 955 € 867 681 € 600 334 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
12 581 € 20 531 € 53 767 € 43 737 € 3 300 € 10 109 € 22 598 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
12 581 € 20 531 € 53 767 € 43 737 € 3 300 € 10 109 € 22 598 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 581€ 20 531€ 53 767€ 23 273€ 3 300€ 10 109€ 22 598€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 464€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 861 573 € 2 074 977 € 1 115 969 € 787 228 € 786 147 € 813 703 € 513 659 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
121 350 € 117 374 € 36 130 € 12 094 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
121 350€ 117 374€ 36 130€ 12 094€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
380 107 € 279 636 € 200 040 € 1 846 € 8 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
40€ 1 846€ 8 000€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
200 000€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
380 107€ 279 636€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
905 046 € 742 213 € 539 748 € 279 915 € 354 971 € 460 728 € 246 773 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
205 388€ 123 029€ 121 248€ 144 086€ 132 446€ 431 404€ 187 500€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
698 742€ 619 184€ 418 500€ 112 608€ 205 391€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
916€ 23 221€ 17 134€ 29 304€ 59 213€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 0€ 20€ 60€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
576 420 € 1 053 128 € 454 871 € 189 899 € 393 200 € 340 881 € 258 886 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 299€ 11 432€ 86 141€ 38 275€ 49 647€ 21 353€ 21 283€
057
B.IV.2
Účty v bankách
567 121€ 1 041 696€ 368 730€ 151 624€ 343 553€ 319 528€ 237 603€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 403 € 2 873 € 3 913 € 4 365 € 23 508 € 43 869 € 64 077 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
50€ 49€ 0€ 19 920€ 39 840€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 403€ 2 823€ 3 913€ 4 316€ 23 508€ 23 949€ 24 237€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 876 557 € 2 098 381 € 1 173 649 € 835 330 € 812 955 € 867 681 € 600 334 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 070 935 € 738 756 € 274 847 € 47 383 € 127 840 € 184 386 € 17 696 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
332 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 6 639 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 6 639€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
724 148 € 260 240 € 32 762 € -4 534 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
724 148€ 260 240€ 32 762€ 23 707€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 241€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
332 180 € 463 909 € 227 478 € 32 776 € 113 233 € 174 313 € 4 086 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
805 622 € 1 359 625 € 898 802 € 787 947 € 685 115 € 683 295 € 580 607 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 976 € 2 571 € 4 175 € 2 427 € 2 418 € 2 107 € 894 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 976€ 2 571€ 4 175€ 2 427€ 2 418€ 2 107€ 894€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
347 € 375 € 373 € 1 037 € 2 124 € 1 802 € 188 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 600€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
347€ 375€ 373€ 1 037€ 1 524€ 1 802€ 188€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
802 299 € 1 356 679 € 894 254 € 784 483 € 680 573 € 679 386 € 579 525 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
78 155€ 484 967€ 78 472€ 42 778€ 44 100€ 176 838€ 122 943€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
715 279€ 715 279€ 715 279€ 715 279€ 602 374€ 431 983€ 426 237€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 785€ 4 815€ 12 395€ 6 911€ 6 067€ 5 306€ 4 601€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 890€ 4 000€ 8 378€ 3 812€ 3 698€ 3 444€ 3 019€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
147 618€ 79 730€ 15 693€ 24 324€ 61 805€ 22 715€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
190€ 10€ 10€ 10€ 10€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 031 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 031€