Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
338 419€ 1 524 233€ 6 076 930€ 7 769 065€ 4 910 641€ 4 264 959€ 4 500 591€ 4 718 585€ 3 175 482€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
335 701€ 1 484 898€ 5 942 168€ 7 555 134€ 4 840 359€ 4 202 983€ 4 403 259€ 4 629 966€ 3 095 510€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 718 € 39 335 € 134 762 € 213 931 € 70 282 € 61 976 € 97 332 € 88 619 € 79 972 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
21 578 562 € 21 826 531 € 21 772 683 € 17 569 999 € 12 354 087 € 11 186 838 € 10 579 416 € 11 535 025 € 10 727 638 € 9 402 268 € 8 718 469 € 8 281 224 € 7 915 248 € 7 127 100 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
21 578 562€ 21 826 531€ 21 772 683€ 17 569 999€ 12 354 087€ 11 186 838€ 10 579 416€ 11 535 025€ 10 727 638€ 9 402 268€ 8 718 469€ 8 281 224€ 7 915 248€ 7 127 100€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
16 781 768 € 16 988 371 € 17 041 091 € 14 080 921 € 9 819 996 € 8 983 934 € 8 623 899 € 9 589 789 € 8 621 665 € 7 107 824 € 6 559 444 € 6 183 303 € 6 072 428 € 5 025 260 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 457 388€ 10 668 213€ 10 805 787€ 8 521 603€ 5 717 385€ 4 772 270€ 4 573 397€ 5 339 539€ 4 776 424€ 4 161 955€ 3 922 887€ 3 946 185€ 3 721 542€ 2 874 759€
10
B.2
Služby
6 664 691€ 6 222 790€ 6 287 834€ 5 263 845€ 4 102 611€ 4 211 664€ 4 050 502€ 4 250 250€ 3 845 241€ 2 945 869€ 2 636 557€ 2 237 118€ 2 350 886€ 2 150 501€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 799 512 € 4 877 495 € 4 866 354 € 3 703 009 € 2 604 373 € 2 264 880 € 2 052 849 € 2 033 855 € 2 185 945 € 2 294 444 € 2 159 025 € 2 097 921 € 1 842 820 € 2 101 840 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 461 687 € 3 331 496 € 3 387 112 € 2 709 834 € 2 117 940 € 1 805 364 € 1 636 385 € 1 668 489 € 1 651 731 € 1 559 628 € 1 527 162 € 1 549 804 € 1 451 751 € 1 568 944 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 365 069€ 2 371 688€ 2 228 171€ 1 893 702€ 1 474 868€ 1 296 195€ 1 170 115€ 1 194 809€ 1 190 570€ 1 123 289€ 1 111 678€ 1 140 164€ 1 069 856€ 1 149 638€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
797 448€ 836 303€ 751 614€ 691 702€ 517 263€ 445 971€ 407 158€ 417 181€ 405 182€ 386 170€ 364 315€ 367 455€ 339 858€ 371 042€
16
C.4
Sociálne náklady
299 170€ 123 505€ 407 327€ 124 430€ 125 809€ 63 198€ 59 112€ 56 499€ 55 979€ 50 169€ 51 169€ 42 185€ 42 037€ 48 264€
17
D
Dane a poplatky
1 664€ 1 316€ 1 559€ 1 352€ 4 723€ 8 709€ 6 200€ 7 376€ 7 208€ 6 819€ 6 304€ 3 141€ 3 463€ 1 195€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
364 378€ 408 500€ 212 278€ 172 659€ 131 301€ 135 329€ 125 164€ 100 399€ 83 386€ 102 446€ 116 677€ 125 026€ 121 693€ 150 601€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
106 617€ 67 235€ 131 114€ 55 856€ 117 164€ 2 500€ 50 554€ 10 753€ 82 979€ 40€ 25 600€ 5 250€ 1 620€ 27 020€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
98 950€ 67 235€ 114 813€ 39 789€ 81 981€ 0€ 50 554€ 65 499€ 8 664€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 622€ -5 204€ 25 645€ -2 668€ 4 320€ 16 824€ 2 184€ 1 748€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 439 121€ 18 816 687€ 22 427 988€ 20 479 716€ 12 396 449€ 10 039 071€ 156 938€ 142 039€ 431 711€ 173 544€ 235 538€ 121 542€ 118 801€ 114 419€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 920 682€ 18 606 509€ 22 105 370€ 20 332 630€ 12 256 010€ 9 949 346€ 55 472€ 35 723€ 336 450€ 49 238€ 74 123€ 283 319€ 52 169€ 110 071€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
1 497 889 € 1 346 361 € 1 604 324 € 979 695 € 531 235 € 382 058 € 389 234 € 370 340 € 539 537 € 747 713 € 694 149 € 263 423 € 334 165 € 403 804 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
61€ 59€ 128€ 110€ 88€ 154€ 2€ 5€ 30€ 302€ 305€ 202€ 333€ 398€
39
N
Nákladové úroky
51 833€ 41 862€ 22 847€ 19 647€ 13 488€ 13 777€ 17 895€ 15 921€ 8 661€ 14 240€ 14 363€ 16 191€ 13 026€ 37 310€
40
XI.
Kurzové zisky
3€ 0€ 303€ 0€ 17€ 6€ 2€ 1€ 83 483€
41
O
Kurzové straty
50€ 31€ 29€ 73€ 3€ 29€ 92€ 205€ 228€ 231€ 152€ 44€ 72€ 30 771€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 689€ 20 901€ 17 354€ 14 695€ 9 749€ 9 992€ 12 937€ 13 787€ 11 681€ 11 110€ 10 754€ 14 235€ 13 953€ 18 190€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-75 511 € -62 735 € -40 099 € -34 305 € -22 849 € -23 644 € -30 905 € -29 908 € -20 540 € -25 273 € -24 964 € -30 266 € -26 717 € -2 390 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 422 378 € 1 283 626 € 1 564 225 € 945 390 € 508 386 € 358 414 € 358 329 € 340 432 € 518 997 € 722 440 € 669 185 € 233 157 € 307 448 € 401 414 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
314 258 € 303 631 € 336 538 € 212 771 € 120 081 € 85 356 € 79 727 € 71 292 € 121 159 € 143 532 € 133 792 € 85 731 € 61 932 € 84 014 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
296 583€ 241 937€ 389 183€ 295 880€ 188 676€ 94 877€ 85 655€ 67 292€ 122 847€ 142 859€ 135 252€ 85 731€ 61 932€ 84 014€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
17 675€ 61 694€ -52 645€ -83 109€ -68 595€ -9 521€ -5 928€ 4 000€ -1 688€ 673€ -1 460€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 108 120 € 979 995 € 1 227 687 € 732 619 € 388 305 € 273 058 € 278 602 € 269 140 € 397 838 € 578 908 € 535 393 € 147 426 € 245 516 € 317 400 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
31 600€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-31 600 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-31 600 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 422 378 € 1 283 626 € 1 564 225 € 945 390 € 508 386 € 358 414 € 358 329 € 340 432 € 518 997 € 722 440 € 669 185 € 233 157 € 307 448 € 369 814 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 108 120 € 979 995 € 1 227 687 € 732 619 € 388 305 € 273 058 € 278 602 € 269 140 € 397 838 € 578 908 € 535 393 € 147 426 € 245 516 € 285 800 €