Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
35 224 090 € 36 086 438 € 36 033 080 € 36 953 936 € 38 345 286 € 37 210 466 € 36 610 277 € 39 824 831 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
31 985 249 € 32 426 307 € 33 461 110 € 33 886 832 € 34 027 670 € 34 849 707 € 35 671 373 € 37 328 099 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 636 € 7 940 € 13 244 € 18 548 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 636€ 7 940€ 13 244€ 18 548€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
31 985 249 € 32 426 307 € 33 461 110 € 33 884 196 € 34 019 730 € 34 836 463 € 35 652 825 € 37 328 099 €
012
A.II.1
Pozemky
1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€
013
A.II.2
Stavby
30 948 579€ 27 686 613€ 29 248 194€ 30 141 622€ 31 257 390€ 33 450 255€ 34 564 042€ 36 109 489€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 004€ 13 392€ 1 029€ 9 683€ 22 069€ 42 243€ 65 067€ 124 819€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 704 636€ 3 190 221€ 2 711 225€ 1 718 605€ 322 299€ 2 050€ 72 125€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 238 015 € 3 532 549 € 2 451 119 € 3 050 180 € 4 316 268 € 2 358 300 € 911 985 € 2 468 043 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
17 794 € 395 209 € 376 460 € 372 528 € 368 340 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
17 794€ 395 209€ 376 460€ 372 528€ 368 340€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
133 871 € 341 874 € 594 790 € 138 969 € 144 191 € 213 566 € 133 440 € 351 412 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
133 871€ 336 214€ 594 790€ 137 189€ 144 191€ 137 745€ 133 440€ 143 401€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 888€ 208 011€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 660€ 1 780€ 15 933€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
3 086 350 € 2 795 466 € 1 479 869 € 2 538 683 € 3 803 737 € 2 144 734 € 778 545 € 2 116 631 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 030€ 931€ 2 214€ 2 015€ 1 210€ 300€ 1 677€ 823€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 085 320€ 2 794 535€ 1 477 655€ 2 536 668€ 3 802 527€ 2 144 434€ 776 868€ 2 115 808€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
826 € 127 582 € 120 851 € 16 924 € 1 348 € 2 459 € 26 919 € 28 689 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
155€ 569€ 550€ 1 418€ 1 348€ 1 764€ 4 285€ 18 738€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
671€ 127 013€ 120 301€ 15 506€ 695€ 22 634€ 9 939€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
35 224 090 € 36 086 438 € 36 033 080 € 36 953 936 € 38 345 286 € 37 210 466 € 36 610 277 € 39 824 831 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 268 964 € 490 984 € 267 798 € 865 663 € 1 436 663 € 1 483 488 € 4 002 153 € 7 028 025 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
11 680 000 € 8 680 000 € 8 680 000 € 8 680 000 € 8 680 000 € 7 380 000 € 7 380 000 € 7 380 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
11 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 7 380 000€ 7 380 000€ 7 380 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
750 320 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
750 320€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 442 536 € -16 827 734 € -16 229 869 € -15 658 870 € -14 312 043 € -11 793 380 € -8 767 507 € -5 466 197 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 007 086€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 442 536€ -18 834 820€ -18 834 820€ -18 263 821€ -16 916 994€ -14 398 331€ -11 372 458€ -8 071 148€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-222 020 € 223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
31 895 436 € 35 552 169 € 35 698 800 € 36 029 652 € 36 823 919 € 35 670 815 € 32 559 076 € 32 769 063 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
43 092 € 15 050 € 211 783 € 179 745 € 208 141 € 12 150 € 41 345 € 81 724 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
143 348€ 149 127€ 174 004€ 40 306€ 79 169€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
43 092€ 15 050€ 68 435€ 30 618€ 34 137€ 12 150€ 1 039€ 2 555€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 138 725 € 28 971 829 € 29 008 923 € 941 296 € 28 736 386 € 30 378 219 € 28 516 966 € 29 654 731 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 138 725€ 971 829€ 1 008 923€ 941 296€ 736 386€ 678 219€ 516 966€ 1 216 620€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
28 000 000€ 28 000 000€ 28 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
29 700 000€ 28 000 000€ 28 000 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
405 528€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
32 583€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
30 713 619 € 6 565 290 € 6 478 094 € 34 908 611 € 7 879 392 € 5 280 446 € 4 000 765 € 3 032 608 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
319 190€ 650 529€ 444 828€ 372 424€ 542 648€ 761 111€ 498 573€ 605 617€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
30 284 781€ 5 405 272€ 5 993 633€ 7 295 647€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
34 494 682€ 4 516 455€ 3 489 158€ 2 426 991€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
109 648€ 119 489€ 39 633€ 41 505€ 41 097€ 2 880€ 13 034€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
390 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
59 690 € 43 285 € 66 482 € 58 621 € 84 704 € 56 163 € 49 048 € 27 743 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
27 205€ 3 033€ 5 000€ 22 000€ 15 669€ 15 000€ 19€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
32 485€ 40 252€ 66 482€ 53 621€ 62 704€ 40 494€ 34 048€ 27 724€