Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BA Business Center s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
36 086 438 € 36 033 080 € 36 953 936 € 38 345 286 € 37 210 466 € 36 610 277 € 39 824 831 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
32 426 307 € 33 461 110 € 33 886 832 € 34 027 670 € 34 849 707 € 35 671 373 € 37 328 099 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
2 636 € 7 940 € 13 244 € 18 548 €
005
A.I.2
Software
2 636€ 7 940€ 13 244€ 18 548€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
32 426 307 € 33 461 110 € 33 884 196 € 34 019 730 € 34 836 463 € 35 652 825 € 37 328 099 €
012
A.II.1
Pozemky
1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€ 1 021 666€
013
A.II.2
Stavby
27 686 613€ 29 248 194€ 30 141 622€ 31 257 390€ 33 450 255€ 34 564 042€ 36 109 489€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 392€ 1 029€ 9 683€ 22 069€ 42 243€ 65 067€ 124 819€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 704 636€ 3 190 221€ 2 711 225€ 1 718 605€ 322 299€ 2 050€ 72 125€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 532 549 € 2 451 119 € 3 050 180 € 4 316 268 € 2 358 300 € 911 985 € 2 468 043 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
395 209 € 376 460 € 372 528 € 368 340 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
395 209€ 376 460€ 372 528€ 368 340€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
341 874 € 594 790 € 138 969 € 144 191 € 213 566 € 133 440 € 351 412 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
336 214€ 594 790€ 137 189€ 144 191€ 137 745€ 133 440€ 143 401€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
59 888€ 208 011€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 660€ 1 780€ 15 933€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 795 466 € 1 479 869 € 2 538 683 € 3 803 737 € 2 144 734 € 778 545 € 2 116 631 €
056
B.IV.1
Peniaze
931€ 2 214€ 2 015€ 1 210€ 300€ 1 677€ 823€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 794 535€ 1 477 655€ 2 536 668€ 3 802 527€ 2 144 434€ 776 868€ 2 115 808€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
127 582 € 120 851 € 16 924 € 1 348 € 2 459 € 26 919 € 28 689 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
569€ 550€ 1 418€ 1 348€ 1 764€ 4 285€ 18 738€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
127 013€ 120 301€ 15 506€ 695€ 22 634€ 9 939€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
36 086 438 € 36 033 080 € 36 953 936 € 38 345 286 € 37 210 466 € 36 610 277 € 39 824 831 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
490 984 € 267 798 € 865 663 € 1 436 663 € 1 483 488 € 4 002 153 € 7 028 025 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 € 7 503 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€ 7 503 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
8 680 000 € 8 680 000 € 8 680 000 € 8 680 000 € 7 380 000 € 7 380 000 € 7 380 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 8 680 000€ 7 380 000€ 7 380 000€ 7 380 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 € 912 332 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€ 912 332€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-16 827 734 € -16 229 869 € -15 658 870 € -14 312 043 € -11 793 380 € -8 767 507 € -5 466 197 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 007 086€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€ 2 604 951€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-18 834 820€ -18 834 820€ -18 263 821€ -16 916 994€ -14 398 331€ -11 372 458€ -8 071 148€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
223 186 € -597 865 € -570 999 € -1 346 826 € -2 518 664 € -3 025 872 € -3 301 310 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
35 552 169 € 35 698 800 € 36 029 652 € 36 823 919 € 35 670 815 € 32 559 076 € 32 769 063 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
15 050 € 211 783 € 179 745 € 208 141 € 12 150 € 41 345 € 81 724 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
143 348€ 149 127€ 174 004€ 40 306€ 79 169€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
15 050€ 68 435€ 30 618€ 34 137€ 12 150€ 1 039€ 2 555€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
28 971 829 € 29 008 923 € 941 296 € 28 736 386 € 30 378 219 € 28 516 966 € 29 654 731 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
971 829€ 1 008 923€ 941 296€ 736 386€ 678 219€ 516 966€ 1 216 620€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
28 000 000€ 28 000 000€ 28 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
29 700 000€ 28 000 000€ 28 000 000€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
405 528€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
32 583€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 565 290 € 6 478 094 € 34 908 611 € 7 879 392 € 5 280 446 € 4 000 765 € 3 032 608 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
650 529€ 444 828€ 372 424€ 542 648€ 761 111€ 498 573€ 605 617€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 405 272€ 5 993 633€ 7 295 647€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
34 494 682€ 4 516 455€ 3 489 158€ 2 426 991€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
119 489€ 39 633€ 41 505€ 41 097€ 2 880€ 13 034€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
390 000€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
43 285 € 66 482 € 58 621 € 84 704 € 56 163 € 49 048 € 27 743 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 033€ 5 000€ 22 000€ 15 669€ 15 000€ 19€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 252€ 66 482€ 53 621€ 62 704€ 40 494€ 34 048€ 27 724€