Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BTG HOLDING s. r. o.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
37 626 933 € 44 707 047 € 46 885 182 € 70 583 748 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
30 607 427 € 30 632 225 € 28 098 111 € 29 287 317 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 000 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
20 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
16 785 984 € 17 200 849 € 17 790 226 € 18 319 011 €
012
A.II.1
Pozemky
7 048 844€ 7 048 844€ 7 493 844€ 7 493 844€
013
A.II.2
Stavby
8 319 587€ 8 634 290€ 9 037 160€ 9 419 902€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
478 743€ 579 086€ 321 519€ 458 678€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
1 319€ 1 596€ 1 780€ 2 130€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
2 842€ 8 532€ 17 066€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
937 491€ 934 191€ 927 391€ 927 391€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 821 443 € 13 411 376 € 10 307 885 € 10 968 306 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 336 443€ 12 926 376€ 10 307 885€ 10 968 306€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
485 000€ 485 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 468 036 € 13 527 609 € 18 154 481 € 40 263 693 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 010 440 € 2 149 429 € 2 125 881 € 1 766 596 €
035
B.I.1
Materiál
35 373€ 35 373€ 58 202€ 735 191€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
33 000€ 33 000€
039
B.I.5
Tovar
1 975 067€ 2 081 056€ 2 034 679€ 1 031 405€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
67 725 € 98 342 € 2 942 278 € 28 662 461 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 22 566 € 2 942 278 € 14 903 486 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
22 566€ 2 942 278€ 14 903 486€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
13 683 199€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
17 460€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
50 265€ 75 776€ 75 776€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 360 574 € 11 227 599 € 16 291 636 € 9 710 539 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 339 230 € 5 859 766 € 11 554 565 € 5 922 920 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 339 230€ 5 859 766€ 11 554 565€ 5 922 920€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 1 716 383€ 1 540 684€ 1 657 743€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
475 702€ 481 832€ 1 201 113€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 238 824€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 805€ 106 882€ 141 315€ 223 072€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 765 715€ 3 068 866€ 2 573 240€ 705 691€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
29 297 € 52 239 € -3 205 314 € 124 097 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 615€ 11 699€ 3 789€ 318€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 682€ 40 540€ -3 209 103€ 123 779€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
551 470 € 547 213 € 632 590 € 1 032 738 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 454€ 19 597€ 15 744€ 890 144€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
527 616€ 527 616€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
543 016€ 89 230€ 142 594€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
37 626 933 € 44 707 047 € 46 885 182 € 70 583 748 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 690 018 € 12 500 301 € 12 314 766 € 19 236 718 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 753 279 € 10 753 279 € 10 753 279 € 10 753 279 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 753 279€ 10 753 279€ 10 753 279€ 10 753 279€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
287 590€ 287 590€ 287 606€ 287 606€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 075 328 € 1 075 328 € 238 725 € 238 725 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 075 328€ 1 075 328€ 238 725€ 238 725€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-689 245 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-689 245€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 013 525 € 737 440 € 8 153 969 € 7 925 150 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 256 949€ 3 654 577€ 9 339 058€ 9 110 239€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 270 474€ -2 917 137€ -1 185 089€ -1 185 089€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-6 412 654 € -353 336 € -6 429 568 € 31 958 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
33 936 915 € 32 202 751 € 34 556 188 € 51 347 030 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
290 590 € 355 637 € -59 000 € 11 992 732 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 11 886 387 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 886 387€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
100 268€ 135 057€ 87 278€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 796€ 23 006€ 22 097€ 19 067€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
166 526€ 197 574€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-81 097€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 766 356 € 25 549 491 € 32 800 257 € 33 373 785 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
19 055 455 € 14 554 652 € 22 451 344 € 22 336 658 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 055 455€ 14 554 652€ 22 451 344€ 22 336 658€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 698€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
8 884 212€ 10 321 863€ 9 893 101€ 10 349 586€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
42 038€ 46 972€ 68 280€ 82 968€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 730€ 40 206€ 44 196€ 95 862€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
475 739€ 485 587€ 15 170€ 394 549€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
273 182€ 100 211€ 322 468€ 114 162€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 525 770 € 3 547 729 € 794 931 € 823 568 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 453€ 26 971€ 32 911€ 80 988€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 501 317€ 3 520 758€ 762 020€ 742 580€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 395 569€ 4 155 788€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 354 199€ 1 354 325€ 1 020 000€ 1 001 157€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 995 € 14 228 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 995€ 14 228€